دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی اپک‌های دانشگاه‌های ایران

صفحه 13-36

لیلا همرنگ؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان