دوره و شماره: دوره 52، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

ارزیابی اپک‌های دانشگاه‌های ایران

صفحه 13-36

10.22059/jlib.2019.261924.1338

لیلا همرنگ؛ عاطفه شریف؛ فاطمه زندیان