ارزیابی اپک‌های دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف اصلی در این پژوهش ارزیابی اپک‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های ایران در دو دسته تجاری و طراحی شده توسط دانشگاه‌ها از نظر قابلیت‌های جستجو و نمایش، مرور و سایر قابلیت‌ها (قابلیت‌های محدودسازی به نوع مدرک) بوده است.
روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است که به روش ارزیابانه انجام گرفت. سیاهه وارسی قابلیت‌های وزن‌دهی شده توسط متخصصان، جهت ارزیابی استفاده شد. در این پژوهش نمونه‌گیری انجام نشد و تمامی اپک‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بررسی شد.
یافته‌ها: از 121 قابلیت شناسایی شده 52.06% مربوط به نمایش است. با توجه به پرسش‌های پژوهش بیش از 95% قابلیت‌ها از نظر متخصصان وزنی بیشتر از 7 دارند. 20.66 % قابلیت‌ها در اپک‌های دانشگاهی ایران وجود ندارد. وضعیت اپک‌های تجاری به جز در مقوله جستجو در سایر مقوله‌ها بهتر از اپک‌های طراحی شده است. پارس آذرخش با کسب میانگین رتبه 1.5 در فراوانی و فراوانی وزن‌دار، رتبه نخست و مبین سافت رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. سپس بر اساس فراوانی، نرم افزار سیمرغ رتبه دوم، پیام مشرق رتبه سوم و بر اساس فراوانی وزن دار، پیام مشرق رتبه دوم و سیمرغ رتبه سوم را کسب نموده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت که برتری اپک‌های تجاری نسبت به اپک‌های طراحی شده مورد تایید است.
اصالت اثر: ارزیابی تمامی اپک‌های دانشگاهی ایران و مقایسه اپک‌های تجاری و طراحی شده تا کنون در پژوهش مشابهی به انجام نرسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian Universiy library OPACs

نویسندگان [English]

  • Leyla Hamrang 1
  • Atefeh Sharif 2
  • F Zandian 3
1 M. A Student of knowledge and information science, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University, Iran
3 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Purpose: In this research, the main objective was to evaluate Iranina University library OPACs in two categories (including commercial and designed by universities OPACs) in terms of search, display, browsing, and other features (limitations to type of the document).
Methods: It was an applied research that has been evaluated OPACs using a check list of features. In this research, sampling was not done and all university OPACs identified in Academic libraries of Iran have been studied.
Results: From 121 features identified in the first phase, 52.06 % was belonged to display category. According to the experts, more than 95% of the features were considered highly important. 23.14% Features were not available in OPACs of Iranian universities. The situation of commercial OPACs was better than the designed ones. The Pars Azarakhsh OPAC was ranked as the first (1.5 mean rank and weighed rank) and Mobin soft was ranked as the last. According to the frequency, Simorgh was the second and Payam e Mashregh was the third one but according to the weighed frequency, Payam e Mashregh was the second and Simorgh was the third OPAC in ranking. It can be concluded that Commercial OPACs compare to the designed OPACs had a better position.
Originality: Evaluating all of the university library OPACs and comparion of two groups of OPACs has not yet been done in a similar study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Academic libraries
  • Online Public access cataloge
  • OPACs Evaluation