عوامل مؤثر بر قصد به اشتراک‌گذاری دانش در موسسات دانشگاهی با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، توصیف، تحلیل و ترکیب نتایج پژوهشهای پیشین در زمینۀ عوامل مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری دانشِ صریح در محیط های دانشگاهی است که از طریق ترکیب این نتایج، نمود صحیح‌‌تری از این روابط ارائه شده است. این پژوهش با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی عوامل مؤثر بر قصد به اشتراک گذاری دانش در محیط های دانشگاهی پرداخته است. جامعۀ آماری پژوهش، پایان نامه‌ها و مقالات فارسی و لاتین مرتبط با موضوع است که در بازۀ زمانی سالهای 1395 -1381 (2016-2003) در پایگاههای اطلاعاتی و مجلات علمی پژوهشی معتبر داخل و خارج کشور انتشار یافته‌اند. 15 عنوان پژوهش با شرایط مناسب به عنوان نمونه آماری برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند. به منظور محاسبۀ اندازه اثرِ هر یک از عوامل از نرم افزار stata استفاده گردیده است. نتایج فراتحلیل نشان دادکه عوامل نگرش ، اعتماد،کنترل رفتاری درک شده، هنجارهای ذهنی، جوّ سازمانی و عمل متقابل به ترتیب بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر معنی داری دارند. اما پاداش و پشتیبانی فناوری اطلاعات بر قصد به اشتراک گذاری دانش تأثیر ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing knowledge sharing in academic institutions meta-analysis approach

نویسنده [English]

  • Farhad Shirani
Irandoc, Theran. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to describe, analyze and synthesize the results of previous research on the factors affecting the intention to share explicit knowledge in academic institutions, which, by combining these results, provides a more accurate representation of these relationships. This research uses a meta-analysis method to investigate the factors affecting the intention to share knowledge in academic institutions. The statistical population of the research, theses and articles of Persian and Latin related to the subject, have been published in the periodicals of 1395-1383 (2016-2003) in reputable databases and scientific journals both inside and outside the country. 15 research titles were selected with appropriate conditions as a statistical sample for entering meta-analysis. In order to calculate the effect size of each of the factors, the stata software has been used. The results of the meta-analysis showed that attitudes, trust, perceived behavioral control, subjective norms, organizational climate, and reciprocal interaction had a significant effect on the intention to share knowledge. But IT support and rewards do not affect the intention to share knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • academic institutions
  • perceived behavioral control
  • subjective norms
  • intention to share knowledge