بررسی تأثیر تولید علم و گسترش مرزهای دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر خلاء آیین‌نامه‌ای تألیف کتاب جهت ارتقاء اساتید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر تولید علم و گسترش مرزهای دانش بر اقتصاد مقاومتی از منظر خلاء آیین نامه ای تألیف کتاب جهت ارتقاء اساتید است.
روش: جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل اساتید، پژوهشگران و خبرگان دانشگاه بین المللی امام خمینی‎(ره) است که از طریق فرمول کوکران 100 نفر به عنوان نمونه تحقیق گزینش شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیرزل استفاده شده است.
یافته ها : نتایج معادلات ساختاری نشان داد که ضریب تاثیر تولید علم بر اقتصاد مقاومتی مثبت و معنادار می باشد.
ارزش/ اصالت تحقیق: با توجه به مطالعات انجام شده، این تحقیق برای نخستین بار انجام می‌شود و به عنوان یک موضوع جدید در این حوزه به کار رفته است. پیش از این در هیچ فصلنامه ای چاپ نگردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of science production and extension of the knowledge boundary on resistive economy for no regulation code writing a book for the promotion of rank of the faculty members

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Mozaffari 1
  • Parvaneh Gholipour 2
1 Assistant Professor, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 2. M.sc, Department of Business Management, Marketing Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Purpose: This study aimed to investigate the effect of the effect of science production and extension of the knowledge boundary on resistive economy for no regulation code writing a book for the promotion of rank of the faculty members.
Methodology: The sample including faculty, researchers, staff and students of Imam Khomeini international university (science and research branch). It was calculated by using the cochran formula (100). For data analysis, structural equation modeling with LISREL software was used.
Findings: Structural equation modeling results indicated that the Science production have a positive and statistically significant effect on resistive economy.
Originality: According to studies, this research has been conducted to the first time and has been used as a new topic in this field. It has not been published in any journal previously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criteria for scientific assessment
  • master's orientation to writing a book
  • resistive economy
  • extension of the knowledge boundary
  • the promotion rank of the faculty members codes