میزان حضور نرم افزارهای مدیریت استناد در وب گاه‌های دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی حضور آموزش نرم افزارهای مدیریت استناد در وب گاه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران انجام شد.
روش: روش پژوهش توصیفی است و برای گردآوری داده‌ها از سیاهه وارسی محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری شامل وب گاه 80 دانشگاه جامع دولتی و صنعتی ایران بود.
یافته‌ها: یافته ها نشان می دهد بیش از نیمی از وب گاه‌های دانشگاه‌های مورد بررسی به نرم افزارهای مدیریت استناد اشاره نکرده اند. در بیشتر دانشگاه‌ها، اندنوت تنها نرم افزار مدیریت استناد مورد استفاده و آموزش بوده است. در کمتر از نیمی از دانشگاه‌ها، آموزش نرم افزار مدیریت استناد توسط کتابخانه مرکزی انجام شده است و در سایر موارد، معاونت پژوهشی و دانشکده‌ها و انجمن های دانشجویی عهده دار این امر بوده اند. بجز 11 دانشگاه، آموزش نرم افزارهای مدیریت استناد به صورت منظم و همیشگی در کتابخانه های دانشگاهی انجام نمی‌شود. آموزش ها فقط به صورت کارگاه های حضوری بوده اند و از انواع آموزش مثل راهنماهای آنلاین متنی و صوتی و تصویری غفلت شده است.
نتیجه‌گیری: کتابخانه های دانشگاهی نقش کمرنگی در آموزش نرم افزارهای مدیریت استناد دارند. برای اینکه کتابداران قادر به آموزش نرم افزارهای مدیریت استناد باشند، خود باید قبلا آموزش دیده باشند. آموزش کتابداران از دو طریق میسر است: نخست، آموزش ضمن خدمت کتابداران که می‌تواند توسط انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و یا سایر نهادهای متولی آموزش حرفه‌ای انجام شود. دوم، آموزش دانشجویان علم اطلاعات و دانش‌شناسی که کتابداران بالقوه آینده هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reference management tools in websites of Iran universities

نویسندگان [English]

  • Maryam Sarrafzadeh 1
  • Narges Khaleghi 2
1 School of Information Sciences and Knowledge Studies, Faculty of Management, University of Tehran
2 School of Information Sciences and Knowledge Studies, Qom University
چکیده [English]

Aim: The present paper is the result of a research which aimed to review the current level of support and training provided for the reference management software by academic libraries.
Method: The data was gathered on the basis of a survey of Iranian universities’ websites.
Findings: The results reveal that in about 50 percent of Iranian universities, there is no information about RMS at their websites at all. In less than half of the remaining 39 universities, central library is responsible for introducing and training of citations and RMS. Deputy of research and faculty scholarly associations have been other organizers of RMS training. Furthermore, the results show that more than 90 percent of universities perform their training in face to face format only. EndNote is the only citation management software supported approximately by all universities. Teaching other RMS, such as Mendeley or Zotero, has been very limited.
Conclusion: Authors suggest that librarians themselves get instruction on using citation management tools to be able to teach library users. Also, there is a need for providing online tutorials on RMSs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citation management software
  • reference management software
  • bibliographic management software
  • information literacy instruction
  • Academic libraries