مقایسه ی به کار گیری آمیخته ی بازاریابی مشتری مداری در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی

3 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی به کار گیری آمیخته‌ی بازاریابی مشتری مداری در کتابخانه‌های دانشگاهی در بین مخاطبان کتابخانه‌های دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی-پیمایشی است. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون یومن ویت-نی و آزمون تی ) استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه ی بازاریابی مشتری مداری بود. جامعه‌ی پژوهش دانشجویان عضو کتابخانه‌های دانشکده‌ی دانشگاه رازی و علوم پزشکی بودند،که تعداد اعضای کتابخانه‌های دانشکده‌ی رازی وکتابخانه‌های دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی جمعا ۱۶۴۹۳نفرشدند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد که 374 نفر به دست آمد. برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی(r=%89) برخوردار است.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مولفه‌های ارزش‌های مورد انتظار مشتری( میانگین ۶۲/۳) و هزینه مشتری (میانگین ۱۶/۱) در دانشگاه رازی نسبت به دانشگاه علوم پزشکی از وضعیت بهتری برخوردار است و مولفه راحتی مشتری ( میانگین ۵۴/۳) و ارتباط متقابل با مشتری (میانگین ۹۱/۱) دانشگاه رازی نسبت به دانشگاه علوم‌ پزشکی در وضعیت بهتری قرار دارد. نتایج حاصل از آزمون سوالات نشان داد که وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی از نظر به کارگیری آمیخته‌ی بازاریابی مشتری مداری با میانگین رتبه ای ۲۰۸/۱۵ نسبت به کتابخانه‌های دانشگاه رازی با میانگین رتبه ای ۱۷۰/۴۱ در شرایط بهتری قرار دارند.
اصالت / ارزش: نتایج این پژوهش می‌تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که زمینه ساز برنامه ریزی بهتر مدیران جهت ارتقای سطح کتابخانه‌های دانشگاهی.
واژه های کلیدی: بازاریابی، آمیخته ی بازاریابی، مشتری مداری، مخاطبان، کتابخانه‌های دانشگاهی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Application of Client-Marketing Marketing Blend in Kermanshah University Libraries (Case Study: Razi University Students and Kermanshah University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • Afsane Jafari 1
  • Mahmoud moradi 2
  • Amin Zare 3
1 Razi
2 Faculty member
3 Assistant Professor, Department of information science, Razi Univerity
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to compare the use of customer-oriented marketing mix in academic libraries among audiences of Razi University libraries and Kermanshah University of Medical Sciences.
Methodology: The present study is applied in a survey method. To describe and analyze the data, descriptive and inferential statistics (mann_whitey and t) have been used. The research community was a member of the Library of the Faculty of Razi University of Medical Sciences, with a total of 16493 members of the Razi Faculty Library and the Schools of the Faculty of Medicine. The sample size was calculated using the Cochran formula, which obtained 374 people. Reliability is measured using Cronbach's alpha, which has acceptable reliability (r=%89).

Finding: The findings of the research showed that the components of expected customer expectations (mean of 62. 3) and customer cost (mean of 1.16) were better than the medical university and the components of customer comfort (average 3.41) and the customer relationship (mean of 1.91) is better than the medical university. The results of the research questionnaire test showed that the status of the medical universities' libraries was better than the libraries of Razi University with the average ranking of 170/41 in terms of using the combination of customer-oriented marketing with an average rating of 208/15 .
Authenticity : The results of this research can provide information that provides the basis for better planning of managers to improve the level of academic libraries.
Key words: Marketing, Marketing mix, customer orientation, audiences, Academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Marketing Mix
  • customer orientation
  • audiences
  • Academic libraries
منابع
امیراینانلو، الهه (1396). ارائه الگوی آمیخته بازاریابی مناسب برای کتابخانه‌های عمومی ایران بر اساس اصول بازاریابی. پایان‌نامه مقطع دکتری. رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
اوسولیوان، تام؛ هارتلی، جان؛ ساندرز، دانی؛ فیسک، جان (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات ترجمه میرحسن رئیس زاده. تهران: نشر فصل نو.
بصیریان، رضا (1388). بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی. ویراسته علیرضا نوروزی. تهران: چاپار.
جوانمرد، مریم؛ نوروزی، علیرضا؛ ناخدا، مریم. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر جذب مخاطب در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بر اساس مدل بازاریابی مشتری مدار «چهار سی» از دیدگاه کتابداران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4(72)، 31-54.
حاجی زین‌العابدینی، محسن؛ رحمانی، مهدی؛ انصاری، مریم. (1397). تحلیل برنامه‌های بازاریابی کتابخانه‌های دانشگاهی دنیا و ارائه الگوی پیشنهادی برنامه بازاریابی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 1 (81)،123-152.
حقیقی، محمود (1386). کتابخانه‌های دانشگاهی. در دایرة‌المعارف کتابداری اطلاع‌رسانی (نسخهٔ آزمایشی).
خدابخشی، مریم؛ سلامی، مریم. (1396). مطالعه وضعیت فرآیند بازاریابی در کتابخانه‌های دانشگاهی بیرجند. مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، 11(3)، 23-45.
عظیمی خبازان، فرنوش (1386). طرح توسعه خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های مناطق یازده‌گانه دانشگاه آزاد اسلامی با رویکردی به فناوری اطلاعات. پایان‌نامه دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
علیزاده، حمید (1385). «بررسی کاربرد اصول بازاریابی محصولات و خدمات کتابخانه‌ها»، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9 (4)، 109-126.
فیض، داوود (1387). طراحی و تبیین الگوی مفهومی بازاریابی بیمه‌های عمر با استفاده از مدل 4c. چهارمین سمینار بیمه و توسعه 1395/07/18 http://sbi.ir/Files/Posts/Portalbime.
کاتلر، فیلیپ (1390). مدیریت بازاریابی (بهمن فروزنده، مترجم). تهران، انتشارات آتروپات.
کرجی، میترا (1394). بررسی عوامل مؤثر بر جذب کاربران با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی مدل 4p در کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه، پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
هفتادی یام، زهرا (1395). عوامل مؤثر بر جذب کاربران کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز با استفاده از مدل بازاریابی 4p. همایش پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران: موسسهٔ پژوهشی مدیر مدبر، دانشگاه تهران.
هوروینتز، ژاک (1382). هفت کلید استراتژی خدمات (داود اعرابی؛ محمد ایزدی، مترجم). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
الهی‌راد، جبار (1386). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر میزان مصرف ماهی بر مبنای مدل 4c به روش AHP. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان.
نظری، کامران (1390). تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی در جذب مشتریان مطالعه موردی: بانک صادرات استان کرمانشاه. بانک و اقتصاد، 113، ص 49-53.
ویسی، آرزو (1395). بررسی وضعیت فرایند جذب و ارائه خدمات به مراجع در کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمانشاه با استفاده از عناصر آمیخته بازاریابی مدل p7. پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه رازی کرمانشاه.
References
Doraswamy, M. (2015). Customer Satisfaction of Library Print Resources in Autonomous College Libraries: A Case Study of MBA Students. SRELS Journal of Information Management, 52(3), 213-217.
Jacob, k, Olajide, O (2018), Marketing of information products and services in public libraries in south west, Nigeria, 10(6), 54-61.
Leisner, T. (1995), Should libraries engage in marketing? 61st IFLA General C onferece, 20-25 August 1995.
Namjoo Choi, Soohyung Joo, (2018) "Understanding public libraries’ challenges, motivators, and perceptions toward the use of social media for marketing", Library Hi Tech, https://doi.org/10.1108/LHT-11-2017-0237.
Ramadevi, v. (2018). Librarian’s Perception on Marketing of Information Resources and Services in Academic Libraries with Special Reference to Amhara Region, Ethiopia.6, 1-8.
Zheng, Y. and Du, L. (2018) A Study on Service Marketing of University Libraries in the New Media Environment. Open Journal of Social Sciences, 6, 223-233. https://doi.org/10.4236/jss.2018.611016