سطح سواد اطلاعاتی و انگیزش پژوهشی دانشجویان بر اساس استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی، تبریز، ایران

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون کاربران شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌ها به بخش اساسی در زندگی کاربران تبدیل شده‌اند و تأثیرات مهمی در حوزه‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی کاربران دارند. هدف این پژوهش، تعیین تفاوت دانشجویان از جهت سواد اطلاعاتی و انگیزش پژوهشی است.
مواد و روش: جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه شهید مدنی در سال1396-1395 در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران 365 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و نمونه‌گیری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی صورت گرفت. اطلاعات لازم جهت دستیابی به نتایج، از طریق پرسشنامه‌های سواد اطلاعاتی اشرفی‌ریزی و همکاران(1390)پرسشنامه انگیزش پژوهشی صالحی(1390) و پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد. به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی و سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری spss20 و LISRAL8.5 براساس آزمون‌های همبستگی، مانوا و تابع تشخیص انجام گرفت.
یافته‌ها: با توجه به نتایج پژوهش، ارتباط شبکه‌های اجتماعی با سواد اطلاعاتی و انگیزش پژوهشی به ترتیب برابر با 46/0 و 36/0 به دست آمد. در بررسی تفاوت دو جنس، اختلاف در متغیر انگیزش پژوهشی معنادار نشان داده شد. در تفکیک دانشجویان از لحاظ انگیزشی، سه گروه تشخیص داده شد که انگیزش درونی5درصد، انگیزش بیرونی3/0 درصد و بی انگیزگی 1/11درصد را به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این تحقیق، دانش‌آموختگان برای بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی در کسب آگاهی
و اطلاعات لازم است که هدف و انگیزه خود را در مسیر استفاده از این شبکه‌ها تعیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The level of information literacy and research motivation of students based on the use of virtual social networks

نویسنده [English]

  • isa barghi
Shahid Madani University of Azarbayjan, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
چکیده [English]

Due to the increasing spread of social networking users, these networks have become a vital part of user life and have important implications for users' scientific, social and cultural backgrounds. The purpose of this research is to determine the difference between students on information literacy and research motivation.
Materials and Methods: The statistical population of this study was Shahid Madani University Tabriz during the academic year 2016-2017. Using Cochran's formula, 365 individuals were selected as sample. Sampling was done by stratified sampling method. Data analysis was performed using SPSS20 and LISRAL8.5 software based on correlation, MANOVA and diagnostic function.
Results: According to the research results, the relationship between social networks with information literacy and research motivation was 0.46 and 0.36 respectively. In the study of gender difference, the difference in the variable of research motivation was significant. In terms of motivation, three groups were identified as having internal motivation of 5%, external motivation of 0.3 and impulsivity of 11.1.
Conclusion: Based on the findings of this research, graduates are required to acquire knowledge and information in order to benefit from social networks, which will determine their motivation and motivation to use these networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • research motivation
  • social networks