ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه رازی

چکیده

هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش‌، ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)می‌باشد. همچنین در این پژوهش نقاط قوت و ضعف عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه رازی تعیین می‌گردد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، کارکنان و کاربران کتابخانه‌های دانشگاه رازی می‌باشد. در این پژوهش از روش سرشماری و نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. همچنین داده‌های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه‌ای و با استفاده از نرم افزار اس. پی . اس. اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد منظر مشتری بالاترین سطح توازن، و بعد از آن منظر مالی بهترین سطح توازن را داراست. دو منظر رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی که مربوط به سطح عملکرد کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه رازی است در پایین‌ترین سطح عملکرد قرار دارند.
نتیجه‌گیری: عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه رازی در بُعد رشد و یادگیری و فرایندهای داخلی نامتوازن است، به این معنی که کتابخانه‌های دانشگاه رازی نتوانسته در ارائه خدمات و توانمندسازی کارکنان خود موفق و به صورت مطلوب عمل کند. اما، عملکرد کتابخانه‌های دانشگاه رازی از بُعد مالی متوازن و قابل قبول است، به این معنی که مدیران کتابخانه‌های دانشگاه رازی، منابع مالی کتابخانه را به شیوه‌ای مناسب و مطلوب هزینه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Library Performance in Razi University Using the Balanced Scorecard Model (BSC)

نویسندگان [English]

 • Mahmoud moradi 1
 • khaterh vaisee 2
 • Sara Bahrami Nia 3
1 Faculty member
2 Student
3 Department of Knowledge Information Science-Razi University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to evaluate the performance of Razi University libraries using the Balanced Scorecard Model (BSC). Also, in this research, the strengths and weaknesses of the performance of the Razi University libraries are determined.
Methodology: The present study is an applied research and has been conducted through a survey-descriptive method. The statistical population of this research is all managers, staff and users of Razi University libraries, which consists of 7 managers and 14 employees and 8000 active users of Razi University libraries. Data were analyzed using descriptive statistics and one-sample t-test using SPSS software was analyzed.
Findings: The findings showed that the customer's perspective has the highest level of balance, and then the financial perspective has the best level of balance. The two perspectives of growth and learning and internal processes that are related to the level of performance of staff at Razi University libraries are at the lowest level of performance.
Conclusion: The performance of Razi University libraries is unbalanced in terms of growth and learning and internal processes, which means that Razi University libraries failed to succeed in providing services and empowerment of their employees. However, the performance of the Razi University libraries is balanced and acceptable from the financial perspective, which means that the managers of the Razi University libraries spend the library's financial resources in a suitable and desirable manner

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Evaluation
 • Razi University
 • Academic libraries
 • Balanced Scorecard Model (BSC)
 • حجازی, شهلا؛ موسوی، سیدمحسن و مکی نژاداصفهانی، احمدرضا( ۱۳۹۵). ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC جهت پیاده سازی استراتژیهای بیمارستان نظام مافی شهرستان شوش، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، تهران، موسسه سرآمد همایش کارین، قابل دسترس در : https://www.civilica.com
 • حریری، نجلا و صراف­پور، سحر(1392). ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد کتابخانه های تخصصی ایران با رویکرد کارت امتیازی متوازن. دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). دوره  7 ، شماره  27 ، ص 31 - 42 .
 • حقیقی­­کاشف، مهدی و صادقی، فواد (1387). ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران با مدل کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 15، شماره 58، ص، 107-125.
 • زابلی، صدیقه؛ سلیمانی نژاد، عادل و زابلی، روح اله(1394). ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان براساس مدل امتیازی متوازن. فصلنامه علمی پژوهشهای سلامت محور، جلد ۱ ، شماره ۱ ، ص ۴۷-۵۹.
 • سنایی، علی (1392). ارزیابی عملکرد شهرداری میاندوآب براساس مدل کارت امتیازی متوازن. تهران: موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مجازی نور طوبی. ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎ، ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍر.
 • صادقی، فواد (1386). ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران با مدل کارت امتیازی متوازن، نهمین همایش حمل و نقل ریلی. تهران، :انجمن حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت.
 • عادلی، علیرضا (1384). ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.
 • نبی­زاده کیوی، سهیلا؛ مومنی، عصمت؛ خانی پور، رضا و ملکی، رضا (1392) ارزیابی عملکرد اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC). فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24 (4):ص 6- 23 .
 • نیکنام، شادی؛ اصل حداد، احمد و طالبی، حسین (1386). ارزیابی عملکرد واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن. تهران: واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران.

References

- Cribb: Hufgan, CH (2003).balanced score card: linking strategic planning to measurement and communication. Bond publication

- Kettunen, J, Kantol, I. (2005). Management information system based on balanced scorecard. Campus-wide information systems.

-Brooks, R.F., Lings, I.N. and Botschen, M. A. (1999), International marketing and .driven wavefronts. Service Industries Journal. No.4. Pp. 41 – 50.

- Kettunen, J.; Kantola, I. (2005). Management information system based on balanced scorecard. Campus-wide information systems, 22(5).