دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی عملکرد کتابخانه های دانشگاه رازی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC)

صفحه 1-1

محمود مرادی؛ خاطره ویسی؛ سارا بهرامی نیا