واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران

3 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران،

چکیده

هدف: داستان‏های نوجوانان علاوه بر ویژگی‏های تفریحی و سرگرم‏کنندگی، سرشار از نکات آموزشی و تربیتی‏اند. یکی از پرسش‏های اساسی در دوره نوجوانی، کنجکاوی‏های فرد در زمینه شناخت خود و هویت‏یابی است. بنابراین شاید بتوان گفت نوجوان از طریق مطالعه داستان می‏تواند به این کنجکاوی‏ها پاسخ دهد. پژوهش حاضر در نظر دارد وضعیت کتاب‏های داستانی نوجوانان را از حیث ابعاد هویت‏یابی بررسی نماید. یکی دیگر از اهداف این پژوهش آن است که از میان داستان‏های بررسی شده، فهرستی از داستان‏هایی که بیشتر از بقیه به انواع هویت توجه داشته‏اند، معرفی شود.
روش: پژوهش حاضر، توصیفی است و از رویکرد تحلیل محتوا به منظور جمع‏آوری داده‏های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی کتاب‏های داستانی گروه‏های سنی "د" و "ه" است که در سال‏های 94-1390 توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است و در مجموع، 180 عنوان داستان را دربرمی‏گیرد.
یافته‏ها: بررسی‏ها نشان داد در داستان‏های مورد بررسی به انواع مختلف هویت به شکل یکسانی توجه نشده است. بیشترین توجه نویسندگان داستان‏ها به هویت فردی، هویت خانوادگی، هویت گروهی، و هویت ملی تمرکز یافته است. سایر هویت ها به تفکیک در داستان‏های تألیفی و ترجمه‏ ای متفاوت است. می‏توان گفت کم‏ توجهی به سایر هویت‏ها، اثرات منفی و آسیب‏های جدی و جبران‏ ناپذیری را در زمینه شکل‏گیری و تثبیت هویت نوجوانان بر جای می‏گذارد. در بخش پایانی یافته‏ های پژوهش، هفت عنوان از داستان‏های برتر با در نظر گرفتن مؤلفه‏های هویتی مطرح در نظریات روانشناسی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evidence of identity in adolescence stories based on Ericsson's psychosocial theory

نویسندگان [English]

  • vajihe hoseini 1
  • Azam Sanatjoo 2
  • Sharif Sharif 3
  • Amir Amin Yazdi 4
1 Information Science and Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Department of Education Science, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Objective: Adolescence stories are full of educational tips in addition to entertaining features. One of the basic questions during adolescence is one's curiosity about self-knowledge and identity. Therefore, it may be said that adolescent can answer these curiosities through fiction reading. The present study intends to examine the status of adolescents fiction books in terms of identity dimensions and in terms of compilation and translation. Another aim of the study is to list the fictions that have focused on identities more than others.
Methodology: The current research is descriptive and approach has been used to collect research data is content analysis. The statistical society consists of all the fiction books of the age groups "d" and "e" published in the years 1390-94 by the Children's and Young Children's Intellectual Development Center, and in total are included 180 story titles. .
Findings: Studies have shown that the fictions examined do not take into account the same types of identities in the same way. The authors focus on personal identity, family identity, group identity, and national identity. Other types of identity differ in compilation and translation fictions. Therefore, it can be said that the lack of attention to other identities, the negative effects and serious and irreparable harm in the formation and consolidation of identity of adolescents. In the final section of the research findings, seven titles of top fictions have been introduced with consideration of the identity components posed by psychological theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Types of Identity
  • Adolescence Fictions
  • Ericson's Psychosocial Theory
  • Good Fictions