آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه نظریه زمینه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 دانشیار گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشیار گروه کتابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف: آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از منظر متخصصان دانشگاهی هدف تحقیق حاضر است.
روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه پردازی زمینه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته بود و تجزیه وتحلیل و کدگذاری داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA 10انجام شد. جامعه پژوهش را اعضای کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی ،و صاحبنظرا ن دانشگاه تشکیل دادندکه با روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی تعداد 13 نفر به عنوا ن حجم نمونه انتخاب شدند.
یافته ها: 405 مفهوم در مرحله کدگذاری باز در46 مقوله فرعی و 25 مقوله اصلی انتخاب و دسته بندی شد. در شرایط زمینه ای 34 مفهوم و 5 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی ؛ در شرایط علی 89 مفهوم و15مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی ؛درشرایط مداخله گر 142 مفهوم و 13 مقوله فرعی و 9مقوله اصلی؛ در راهبردها 114 مفهوم و 8 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی ؛ و در پیامدها 26 مفهوم و 5مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی استخراج شد.
اصالت اثر: عوامل موثردر"آسیب شناسی پژوهش" در این تحقیق شناسایی وتحلیل شد و در قالب یک الگو ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of Research in discipline of knowledge & information science: A grounded theory study

نویسندگان [English]

  • zahra rezazadeh 1
  • zohre miehossini 2
  • zahra Abazari 3
  • Fahimeh Babalhavaeji 4
1 library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Associate Professor of Department of library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
4 Associate Professor of of Department of library and Information Science, Islamic Azad University,, Science and Research Branch
چکیده [English]

Objective: To identify the factors for the pathology of research in the field of library and information science from the perspective of field specialists.
Methodology: This is a qualitative research. Deep and semi-structured interviews were conducted to collect information with 13 knowledge and science experts selected by mixed or mixed purpose sampling. To analyze the data, using the underlying theorizing in three stages, the topics were raised, codified and categorized.
Results: 405 concepts from open coding stage were selected and categorized in 46 sub categories and 25 main categories in the coding stage. The underlying conditions are 34 concepts and 5 sub categories and 3 main categories, the original conditions 89 concepts and 15 sub categories and 5 main categories, and interfering 142 concepts and 13 sub categories and 9 main categories, and strategies with 114 concepts and 8 sub categories and 4 Major categories, outcomes with 26 concepts and 4 sub categories and 3 main categories.
Originality: The field of library and information science requires the movement towards the pathology of research, which according to this model, identifies the central phenomenon of "pathology of research" and develops its paradigm model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Pathology
  • Research
  • Knowledge and information science
  • Grounded theory
پاول،رونالد،ار.(1379).روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران.ترجمه نجلا حریری.تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حسن‌زاده،محمد؛اسبک تبار،مصطفی؛سهراب زاده،سارا ؛ محمدی ضرون،معصومه. (1396)  رابطه بین هم نویسندگی و کیفیت مقالات: رهیافتی از مقالات منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی از سال 1388 تا 1394. پژوهش‌نامه علم‌سنجی. مقالات آماده انتشار. انتشار آنلاین از 8آذر
حیدری، غلامرضا؛ قنادی نژاد، فرزانه؛ چینی پرداز،رحیم (1396). ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ اولویت‌های ﭘـﮋوﻫﺶ در ﻋﻠـﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﯿﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی در اﯾﻦ رﺷﺘه، مدیریت اطلاعات،3 (1)49-73
دیانی، محمدحسین(1387)پایان‌نامه،گنجی ناشناخته،،فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،2 (4) 1-16.
-،- (1387).رواج مسئله‌سازی و افول مسئله یابی در تحقیقات کتابداری ، کتابداری و اطلاع‌رسانی ،41(1)،1-3.
-،- (1387).افزایش نمایانی و تزاید مقاله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی  . کتابداری و اطلاع‌رسانی .11(3).
رها دوست، بهار. (1386). فلسفه کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: نشر کتابدار.
زارعی، عاطفه ؛ فامیل روحانی، علی‌اکبر (1388)وضعیت تحقیقات اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقۀ پنج و شناسایی مشکلات آن‌ها در تولید علمی،مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات،شماره 80
عصاره،فریده؛ فرج پهلو،عبدالحسین؛ سیامکی،صبا(1393).پژوهش‌های علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران:تحلیل محتوا،مجله علم‌سنجی کاسپین،1(2)7-13.
فتاحی، رحمت الله(1388).  ارزش‌ها و جذابیت‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بازشناسی مبانی ارزشی کتاب.
تهران:کتابدار.
فتاحی، رحمت الله؛ رجبعلی بگلو ،رضا ؛ آخشیک ،سمیه سادات (1393). گذری و نظری برگذشته، حال و آینده: کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: نگاهی به شکل‌گیری، دستاوردها و چالش‌های توسعه علم اطلاعات و دانش شناسی.  شیراز:نامه‌ی پارسی: وزارت علوم تحقیقات و فناوری معاونت پژوهشی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری.
کو مار، کریشنان (1374) .روش‌های پژوهش در کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران:کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
گنجی، علیرضا(1383)مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد .کارشناسی ارشد. دانشکده علم تربیتی  دانشگاه فردوسی مشهد.
ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻤﺪی ﺳﻌﯿﺪ؛ﺣﺎﺟﯽ زین‌العابدینی ،ﻣﺤﺴﻦ(1396). ﯾﮏ دﻫﻪ ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان 1381-1390 ،ﻣﺠﻠﻪ اطلاع‌رسانی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﻦ،3(1)16-21
Ashrafi Rizi H, Kazempour Z, Papi (2010). A Survey of Publications by Non-Government, Special Publishers in Library and Information Science during (2001-2008). Library and Information Science, 13(2): 295-318. [In Persian].
Amraei M, Geraei E, Siamaki (2013) S. Subject Trends of Persian Publications in LIS, 1994-2008. NASTINFO, 24(3): 78-91. [In Persian].
Boell, Sebastian K.; Kennan, Mary Anne; Willard, Patricia (2012). Fifty years of LIS education in Australia: Research productivity and visibility of LIS educators in higher education institutions, Journal of Education in Library and Information Science. 53(1). 49-68
Creswell, John W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Michigan: Merrill. ). .Rretrieved,May 21,2018,fromhttps://books.google.com/books/about/Educational_Research.html?id=IXcOAQAAMAAJ
Ocholla, Dennis N; Ocholla, Lyudmilla (2007)Research in Library and Information Science in South Africa: an analysis of journal research output from 1993-2006. 73RD IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL, 19-23 August 2007, Durban, South Africa.Electronic .Rretrieved March 18 ,2018,from http://www.ifla.org/iv/ifla73/index.htm
Radfar, A (2012). A Survey on the Library and Information Science Researches in Iran, Epistemology, 5(18): 35-49. [In Persian].
Strauss, A., & Corbin, J. (1990).Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and     techniques.new bury park, CA: sage