دوره و شماره: دوره 53، شماره 3، پاییز 1398 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب

صفحه 1-1

فرامرز سهیلی؛ صالح رحیمی؛ فاطمه ایوتوندی پور


4. آسیب شناسی پژوهش در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی: مطالعه نظریه زمینه ای

صفحه 1-1

زهرا رضازده؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ فهیمه باب الحوائجی


5. ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

صفحه 1-1

اکرم اشکو؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا