بررسی وضعیت و موانع مؤثر بر به کارگیری مدیریت دانش شخصی توسط مدیران(مطالعه موردی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

2 عضو هیآت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

چکیده

هدف: بررسی وضعیت و شناسایی میزان آشنایی و استفاده مدیران سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از ابزارها، سامانه ها و مهارتهای مدیریت دانش شخصی و همچنین شناسایی مهمترین موانع موثر بر بکارگیری مدیریت دانش شخصی در سازمان کتابخانه ها است.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی و از منظر ماهیت و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل100 مدیر شاغل در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که به‌عنوان مدیر، مسؤول بخش و یا مسؤول کتابخانه‌های اقماری درون شهری آستان قدس رضوی با کارکنان و مراجعان در تعامل هستند. جامعه این پژوهش به روش سرشماری انتخاب شد و نمونه گیری صورت نگرفت.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان‌داد که میزان آشنایی مدیران با ابزارها و سامانه های مدیریت دانش شخصی سازمان کتابخانه در حد مطلوب (490/2)، و میزان استفاده آنها از این ابزارها و سامانه ها در حد متوسط است (954/1). همچنین، براساس یافته‌های پژوهش میزان مهارت مدیران از مهارتهای مدیریت دانش شخصی در حد مطلوبی است (733/2). نتایج پژوهش همچنین نشان داد که هر سه دسته موانع مورد بررسی، در بکارگیری مدیریت دانش شخصی در سازمان کتابخانه ها تأثیر دارد و در این میان بیشترین تأثیر مربوط به موانع زیرساختی وکمترین تأثیر مربوط به موانع فردی است. بر این اساس ‎28 عامل بازدارنده در بکارگیری مدیریت دانش شخصی در سازمان کتابخانه ها شناسایی شد که در قالب سه دسته کلی (موانع فردی، سازمانی و موانع زیرساختی) مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the status and barriers affecting the use of personal knowledge management by managers (Case study: Organization of Libraries, Museums and Documents Center of Astan Quds Razavi)

نویسندگان [English]

  • jalal qasemian 1
  • zahra jafarzadeh kermani 2
1 Central Library Librarian Astan Quds Razavi
2 faculty member in imamreza international university
چکیده [English]

Objectives: The purpose of this study was to investigate the status and identification of the level of familiarity and use of managers of The Organization of Library, Museums and Document Center of Astan Quds Razavi of the Personal Knowledge Management Tools, systems and skills, as well as identifying the most important barriers to using personal knowledge management in The Organization of Libraries.
Method: This research is applied in its nature and its method is descriptive and of a survey type. The research population consisted of 100 managers in the organization of libraries, museums and Astan Quds Razavi Documentation Center, which interact with the staff and clients as the manager and responsible for the department. The population of this study was selected by census method and no sample was taken. The research questionnaire was distributed among them.

Findings: Findings indicate that the level of familiarity of managers with the tools and systems of knowledge management in the library organization is in the desired level (2.490), and their use of these tools and systems is moderate (1.954). Also, based on the research findings, the skill level of managers is good at personal knowledge management skills (2.733). The results of the research also showed that all three barriers to the study have an impact on the use of Personal Knowledge Management in The Organization Of Libraries, with the most effect on the infrastructural and cultural barriers and the least impact on individual barriers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Knowledge Management
  • Personal Knowledge Management Barriers
  • Personal Knowledge Management Tools and Systems
 
برزه کار، حسین؛ کاشانیان فر، سیما؛ سادات، یوسف. (1390). بررسی میزان بهره‌گیری از مدیریت دانش شخصی. مدیریت اطلاعات سلامت ایران، 7 (1)12-18.
بابائی، کبرا؛ حیدری، غلامرضا. (1393). شناسایی و تحلیل دانش افزارهای مدیریت دانش شخصی. هفتمین کنفرانس ملی و اولین
کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش. تهران، موسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی،  https://www.civilica.com/Paper-IKMC07-IKMC07_438.html
پابخش، ژیلا. (1395). بررسی میزان برخورداری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از مهارت‌های مدیریت دانش شخصی بر اساس مدل PKM2.0 چونگ و تسوئی. پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
توکلی، ثامنه؛ ضیایی، ثریا. (1395). شناسایی عوامل کلیدی توانمند ساز در پیاده‌سازی مدیریت دانش در مرکز اسناد آستان قدس رضوی. مدیریت اطلاعات و دانش شناسی. 1(2)، 75-83 .
جعفری، مصطفی و دیگران. ( 1391). بررسی ابعاد ویژگی‌های روان‌شناختی افراد با ابعاد مدیریت دانش شخصی. دو فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسن (ع). 4 (2)، 1-21.
رحمانی، محمد نور و دیگران. (1393). بررسی رابطه بین ادراک از حمایت سازمانی و مهارت مدیریت دانش شخصی اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 8 (2)، 27-47.
روح‌بخش، هاجر. (1394). توصیف و تحلیل مهارت‌های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم تربتی و روانشناسی.
شریف، عاطفه؛ حسین قلی زاده، رضوان. (1394). شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 31 (4)، 1009-1029.
عبداللهی، لیلا؛ صدقی، شهرام؛ رودباری، مسعود. (1390). گزارش کوتاه: میزان آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی. مدیریت سلامت (مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی)، 14 (46)، 7-10.
قرآنی سیرجانی، سیما. (1389). کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند. پایان‌نامه منتشرنشده کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
مولائی، سوران؛ هجرت، سوره. (1393). بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش شخصی و فرهنگ‌سازمانی کارآفرینانه در سازمان‌های دانش‌بنیان. همایش ملی مدیریت، فرهنگ‌سازمانی و منابع انسانی.
نیکوکار، غلامحسین؛ سلطانی، محمدرضا؛ پاشایی هولاسو، امین. (1393). بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در یکی از دانشگاه‌های نیروهای مسلح. مدیریت فناوری اطلاعات. 20، 505-528..
 
Barth, S. (2004). Self-organization: taking a personal approach to KM. In M. Rao (Ed.), Knowledge Management Tools and Techniques: Practitioners and Experts evaluate KM solutions. Butterworth Heinemann. Available in:  http://www.knowledgeboard.com/download/3285/pkm-chapter stevebarth.pdf
Cheong, R. K., & Tsui, E. (2012). The roles of personal knowledge management: a case study. Vinc, 48(3): 198-212.
Davenport, Thomas ; Prusak, Lawrence. (2000).  Working knowledge: how  organizations manage what they know. Ubiquity, Vol.2000(August), pp.2-es.
Efimova. L. (2015). Understanding personal knowledge management: A weblog case.     Available at: http://doc.novay.nl/dsweb/get/document 44969/pkm weblogs final. Pdf.
Grundspenkis, J. Concepts of organization, intelligent agents, knowledge. Learning and memories. Applied Computational Intelligence to Engineering and Business Riga Technical University Publishing Riga Latvia. 2001: 91-172.
Higgison, s. (2004). Your say: personal knowledge management. Insid knowledge. 7 (7), 11-22.
Frand J. ; Hixon, C. (1999). Personal Knowledge Management: Who, What, Why, when , Where, How? Available in: http://www.anderson .ucla.edu/faculty/ jason.frand /researcher/speeches/PKM.htm.
Jarche, h. (2011). Personal knowledge management. Jarche consulating viewed march 26.
Liu, X. (2011). Investigation on students’ personal knowledge management and use of web 2.0technologies in Chinese higher education. Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference, (25-26 March 2011). Atlanta, GA, USA.
Martin, j. (2009). Personal knowledge management: the basic of corporate and         linstituional knowledge management. Available: www. Spotted coepress. Ca/ knowledge management/ pdfs/ 6 martin j. pdfs, aprill 2011
.Pauleen, David. (2009). Personal knowledge management. Online Information Review, Vol.33(2), pp.221-224.
Wright, Kirby. (2005). Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance. Knowledge Management Research & Practice, Vol.3(3), p.156
Wright, Kirby. (2005). Personal knowledge management: supporting individual knowledge worker performance. Knowledge Management Research & Practice, Vol.3(3), p.156.