ارائه الگوی برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‌‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه: حوزه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات؛ گروه علم اطلاعات و دانش ;شناسی؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی) و ارائه مدل مفهومی و ساختاری است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 122 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‎ها از دو روش مطالعه اسنادی و پیمایشی استفاده شد.در روش پیمایشی نیز از پرسش‎نامه محقق‎ساخته‎ای استفاده شد که با مطالعه مبانی‌ نظری طراحی و میان دانشجویان توزیع شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای عوامل مؤثر بر برند شخصی نویسندگان مقدار 946/0 و برای عوامل مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان مقدار 921/0 به دست آمد. داده‎ها با استفاده از روش‎های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از نرم‎افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس برای تجزیه و تحلیل داده‎ها استفاده شد.
یافته‌های و نتیجه‏ گیری: یافته‎ها نشان داد که معیارهای مؤثر بر برند شخصی نویسندگان به ترتیب اهمیت ضریب مسیر: مؤلفه فرهنگی (898/0)، تخصصی (875/0) و اجتماعی (620/0) است و معیارهای مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان به ترتیب اهمیت ضریب مسیر: مؤلفه مهارت‏ها (898/0)، نگرش (886/0) و دانش (744/0) است.
نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مؤلفه‌‏های فرهنگی، اجتماعی، و تخصصی مبتنی بر مؤلفه‏‌های شایستگی فردی نویسندگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Personal Brand Pattern for Authors of Academic Books in Publishing Industry in Iran (Study Case: Information Science & Knowledge)

نویسندگان [English]

  • Safoura Shahpouri 1
  • Alireza Noruzi 2
  • sepideh fahimifar 3
1 MA in Information Science, Department of Knowledge and Information Sciences, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Knowledge and Information Science; Faculty of Management; University of Tehran; Tehran, Iran
3 Assistant professor in library and information science, faculty of management, university of Tehran, Tehran, iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research was to identify, determine, evaluate and prioritize the factors influencing the personal brand pattern of authors of academic books in Iranian publishing industry in the field of library and information science.
Materials and methods: The methodology of this applied research was the analytical survey. The population of the research includes 122 out of 139 master degree students in the field of library and information science, enterancing in the public universities in Tehran in 2018. The data were collected through library studies and a questionnaire. In fact, previous studies and the documentary research method were used to review the fundamental factors influencing the personal branding of authors of academic books in Iranian publishing industry in the field of library and information science in order to design the questionnaire based on the research model. Research reliability was evaluated by Cronbach's alpha value that was 0.935 for investigation of factors influencing the personal brand and 0.921 for the personal competence. The collected data were analyzed through descriptive and inferential statistical methods by the SPSS and the Smart PLS softwares.
Results: The results showed that factors influencing the personal brand include the following components: cultural component (0.898), specialty (0.875) and social factor (0.620) respectively. The results of the current research indicate that the appropriate fitting of cultural, social and professional components is based on the individual competency components of authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal branding
  • Authors
  • Academic books
  • publishing industry
  • library and information science