دوره و شماره: دوره 53، شماره 4، اسفند 1398 
بررسی اثر بخشی کتاب در بهبود درمان بیماران سرطانی گروه سنی ب (9-7 سال)

صفحه 111-122

لیلا معصومی؛ حسین وکیلی مفرد؛ آرش قدیمی؛ زهرا رضوی؛ عباس فتاحی؛ حمید تن زده پناه