حمایت اجتماعی ، رفتار اطلاع‏ یابی دانشجویان: نقش میانجی‏ درگیری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت توانمندی اطلاعاتی در حل مسائل و چالش های دانشگاهی و تاثیرگذاری بر محیط و دیگران، تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش حمایت اجتماعی در بهبود رفتار اطلاع‏یابی دانشجویان علوم رفتاری و انسانی دانشگاه محقق اردبیلی با میانجی‏گری درگیری تحصیلی انجام شده است.
روش: تحقیق حاضر از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات همبستگی به شمار می‌آید. داده‏های مطالعه از 161 دانشجوی علوم رفتار و انسانی دانشگاه محقق اردبیلی و به روش نمونه‌گیری دردسترس و با لحاظ کردن نسبت لازم در مدلسازی معادلات ساختاری حاصل شد. برای سنجش وضعیت حمایت اجتماعی، درگیری تحصیلی و رفتار اطلاعاتی به ترتیب از زیر مقیاس پرسشنامه رفتار اطلاعاتی بیگدلی، رجبی و نصیری (1394)، مقیاس درگیری تحصیلی سالملا آرو و آپادایا (2012) و مقیاس حمایت اجتماعی لنت و همکاران (2001) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‏دهد همبستگی مؤلفه‌ها و عامل کلی حمایت اجتماعی با رفتار اطلاع‏یابی بین 37/0 تا 43/0 و همگی معنادار بوده اند. این امر در رابطه بین مولفه‏ها و عامل کلی درگیری تحصیلی با رفتار اطلاع‏یابی نیز صادق بوده و روابط حاصل شده (بین 35/0 تا 43/0) معنادار هستند. آزمون الگوی روابط بین سه متغیر حاکی از برازش مناسب مدل و معناداری هر یک از پارامترهای برآورد شده برای مسیرها در مدل است. به طورکلی نتایج حاصل شده موید فرضیه های تحقیق و بیانگر نقش قابل توجه حمایت اجتماعی و درگیری تحصیلی در تبیین رفتار اطلاع‏یابی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Support and Student’s Information Seeking Behavior: The Mediator Role of Academic Engagement

نویسندگان [English]

  • husein taqavi 1
  • Farshid Ekhtiary 2
1 AssistanProfessor, Faculty of Educational Sciences & Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran(Corresponding Author, Tell: +989146238286, E-mail: husen324@gmail.com)
2 Senior Expert in Educational Administration, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
چکیده [English]

Background and purpose: Paying attention to the importance of information empowerment in solving academic problems and challenges and influencing the environment, the present study aims to investigate the role of social support on information seeking behavior in humanities and behavioral sciences students and academic engagement as mediator.
Materials and methods: The present study is an applied research in terms of aim, and is a descriptive-correlation research in terms of data collection. The population of this study consists of humanities and behavioral sciences students, which 161 students were selected using the ratio of "sample size to number of variables" calculation and convenience sampling method. To measure variables, Lent et al’s social support questionnaire (2001), & Salmela-Aro and Upadyaya academic engagement scale (2013) and information seeking behavior subscale (2015) was used.
Results: The results showed that the correlation of components and general factor of social support with information seeking behavior were all significant. The correlation analysis indicated that the correlation coefficients of components and general factor of social support and academic, engagement with information seeking behavior were all significant and positive. Examination of the pattern of relations between the three variables shows that the model fits the data and each of the estimated parameters for the paths in the model is significant. Overall, the results support the research hypotheses and illustrate the significant role of social support and academic engagement in explaining information seeking behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social support
  • Information seeking behavior
  • academic engagement
  • students