بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 هیأت علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد دانشگاه رازی

4 دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی،

چکیده

ﻫﺪف: هدف این پژوهش تعیین رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه اسلام، آگروال و اکیدا استفاده، و پس از هنجاریابی در میان نمونه پژوهشی توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل 55 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی بودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس انجام گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به متغیر نوآوری در خدمات کتابخانه (39/3) و کمترین میانگین مربوط به اشاعه و انتقال دانش (05/3) بود. همچنین بین کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش، و کاربرد و استفاده از دانش با نوآوری در خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین بین مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی رابطه مثبت معناداری دیده شد. بین نوآوری در خدمات و ابعاد مدیریت دانش کتابداران مورد مطالعه بر حسب محل خدمت کتابداران تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
اصالت‌اثر: باتوجه‌به، مطلوب بودن وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی (به‌جز مؤلفه‌ی اشاعه و انتقال دانش) ضروری است تا مدیران و مسئولان کتابخانه‌های دانشگاهی در مؤلفه‌ی تسهیم دانش، زمینه‌ی حضور کتابداران را در فعالیت‌های اجتماعی و جلسات بحث و گفتگو فراهم ساخته و با برنامه‌ریزی مناسب با ایجاد انگیزه لازم، فرهنگ تسهیم و اشتراک دانش را در بین کتابداران افزایش دهد. مدیران می‌توانند از طریق برگزاری جلسات طوفان فکری یا جلسات بازنگری پس از اقدام، فضایی آزاد برای ابراز ایده‌ها و نظرات کتابداران فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Management and Service Innovation in Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • saleh rahimi 1
  • faramarz soheili 2
  • nasrin bastami 3
  • Sara Bahrami nia 4
1 Assistant Professor
2 Department of Library and Information Science, Payame Noor University
3 M.A. razi university
4 Payame Noor University,
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to determine the relationship between knowledge management and service innovation in academic libraries of Kermanshah.
Method: The present study is a practical research and was conducted based on descriptive-survey method. To collect data, Islam, Agarwal & Ikeda questionnaire was used. After standardization it was distributed among the research population. The population of the study consisted 55 academic librarians. Because research population was limited, so, census method was used to collect data. To analyze the data, descriptive and inferential statistical tests were used.
Findings: The findings showed the highest mean was related to variable of innovation in library services (3.39) and the lowest mean for dissemination and transfer of knowledge (3.05). There is also a significant relationship between knowledge creation/capture, knowledge sharing/transfer and knowledge application/use with innovation in academic library services. Also, there was a significant correlation between knowledge management and innovation in academic library services. Of course there is no significant difference between the innovation in services and the dimensions of knowledge management of librarians based on the places of librarians' services.
Originality: Based on the desirability of knowledge management and innovation in academic library services (except knowledge sharing/transfer) it is imperative to improve knowledge sharing in academic libraries, so, librarians need to participate in social activities and discussion sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • knowledge creation/capture
  • knowledge sharing/transfer
  • knowledge application/use
استیفایی، سوما (1393). رابطـه بیـن مدیریت دانش و هوش سـازمانی. نشریه پیام آینده، (6)، 31-35.
بورقانی فرهانی، سهیلا؛ آبدارزاده، پدارم و فتوت، بنفشه(1395). اثر فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی­گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در­ رسانه­های نو­شتاری. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. ۶ (۱): ۲۳-۴۸.
بیراگل، مارک؛ جیتنز، دریک (1395). ایده استراتژی استارتاپ کارآفرینی ونوآوری.ترجمه سمیه مردمی.
حاضری، افسانه؛ صراف زاده، مریم (1385). مدیریت دانش در دانشگاه­ها و نقش کتابخانه­های دانشگاهی. نما، 5(4)، 5-1.
دهقان نجم، منصور (1388). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی، ماهنامهمهندسیخودرووصنایع وابسته، 1(10)،52-41.
رجبی دانالو، حسن؛ جندقی، غلامرضا (1388). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان (بنگاه های اقتصادی شهر ارومیه)، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
رجبی، حسن (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در بنگاههای اقتصادی ارومیه. فصلنامه اقتصاد و مالیات، ۱ (۱) :۷۵-۸۰.
علامه، سیدمحسن؛ زارع، سید محسن (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد سازمانی، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ، مهندسی و مدیریت نوآوری در ایران،5-6 آبان ماه، تهران.
غفاری، سعید؛ زنجیردار، مجید؛ حقدادی، مریم (1391). مطالعه راهبردی مدیریت دانش درکتابخانه­های دانشگاهی شهر اراک. ماهنامه اطلاع­یابی و اطلاع رسانی. 3(26)، 42-35.
فتاحی، رحمت الله (1366). اهمیت و نقش کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی - چارچوب یک طرح کلی. مجله جستارهای ادبی ;(2078)،  645-664.
فرزانه، محمد؛ روح بخش، هاجر و بذرافشان، مجتبی (1395). نقش واسطه­ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی. رساله مدیریت دولتی. 7(23)، 15-31.
محمدی، داوود (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع کرمانشاه، فصلنامهپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی. 43(14)، 43-36.
مصباحی جهرمی، نگارالسادات ؛ ادیب زاده ، مرضیه (1394). تاثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی. 2(5)، 25-43.
مکی زاده، فاطمه؛ فرزین یزدی، محبوبه (1394) .شناسایی ابعاد سیستم مدیریت دانش در کتابخانه­های عمومی وتحلیل تاثیر آن بر توسعه نو آوری. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه). 21(3)، 425-447.
 
References
Alhammad, F., Al Faori S. & Abu Husan L.S. (2009). Knowledge Sharing In The Jordanian Universities. Journal of Knowledge Management Practice; 10(3), available at. http://www.tlainc.com/articl199.htm
Darroch, J. & McNaughton, R. (2002). Examining the link between knowledge management practices and types of innovation, Journal of Intellectual Capital, 3, 22-210.
Heskett, J.L. (1986). Managing in the Service Economy. Boston, MS: Harvard Business Press.
Huang, Y.H. (2014). Measuring Individual and Organizational Knowledge Activities in Academic Libraries with Multilevel Analysis. The Journal of  Academic Librarianship, 40, 436–446
Husted, |K. & Michailova, S. (2002). Diagnosing and fighting knowledge- sharing hostility. Organizational Dynamics. 31(1), 60-73.
Islam, M.A., Agarwal, N.K., & Ikeda, M. (2017). Effect of knowledge management on service innovation in academic libraries. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 43(3): 266-281.
Siggaard Jensen, H. (2008). Management and Learning in the Knowledge Society. The Journal of Regional Analysis & Policy. JRAP, 38(2): 130-137.
Qianzhen, C. (2005). The impact of knowledge creation and utilization processes on the effectiveness of innovation. Masters thesis, Concordia University. 2-147.