دوره و شماره: دوره 54، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-150 

مقاله پژوهشی

مطالعه روش‌های ایجاد هستی‌شناسی: شناسایی مولفه‌ها و ویژگی‌ها بر مبنای تحلیل پژوهش‌های انجام شده

صفحه 13-39

هدی هماوندی؛ فاطمه فهیم نیا؛ مریم ناخدا؛ ملوک السادات حسینی بهشتی


بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 99-114

صالح رحیمی؛ فرامرز سهیلی؛ نسرین بسطامی؛ سارا بهرامی نیا