تحلیل عوامل موثر بر بروندادهای علمی محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و ترسیم شبکه هم‌تالیفی بر اساس اطلاعات پایگاه اسکوپوس (1989-2019)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر تولید علم در رشته‌های ریاضی، فیزیک و شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است.
روش‌: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مدارک نمایه شده (1989 -2019) در حوزه‌های موضوعی شیمی، ریاضی و فیزیک از پژوهشگران دانشگاه‌ شهید مدنی آذربایجان در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس است. برای ترسیم نقشه‌های علمی، از نرم‌افزار ووس‌ویوور و برای پاسخ به فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های آماری t، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، میزان همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگران ریاضیات دانشگاه‌ در مقایسه با محققان رشته‌های شیمی و فیزیک بیشتر است. همچنین، میانگین تولیدات علمی بر حسب مرتبه علمی و جنسیت معنی‌دار، ولی بر حسب گروه آموزشی و محل اخذ مدرک معنی‌دار نیستند. بین تعداد واحد پایان‌نامه و تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس رابطه معنی‌دار و همبستگی مثبت بالایی وجود دارد.
اصالت اثر: تحلیل تولیدات علمی محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بر اساس پایگاه اسکوپوس و ترسیم شبکه هم تالیفی با نرم افزار ووس ویور از نوآوری های پژوهش حاضر است.
واژه‌های کلیدی: علم‌سنجی، هم‌تالیفی، اسکوپوس

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors Affecting on Scientific Outputs of Azarbaijan Shahid Madani University Researchers and Drawing Co-authorship Networks Based on the Scopus (1989-2019)

نویسنده [English]

  • Rahim Shahbazi
Assistant Professor, Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The main purpose of this study was to analyze the factors affecting the Scientific Outputs in mathematics, physics and chemistry in Azarbaijan Shahid Madani University (ASMU).
Methodology: This applied research has been done using the scientometrics method. The statistical population of the research is the indexed outputs of basic science researchers in the Scopus database (1989-2019). VOSViewer was used to draw scientific maps as well as T-test, ANOVA, Pearson correlation and regression analysis were applied to answer the research hypotheses.
Findings: According to the findings, the level of international scientific cooperation of mathematics researchers at ASMU is higher than that of researchers in chemistry and physics. The results showed that the mean of scientific outputs in terms of academic rank and gender were significant, but not significant in terms of educational group and degree of education There was significant and high positive correlation between the number of dissertation units and scientific outputs indexed in Scopus.
Originality: Analyze the factors affecting the Scientific Outputs of ASMU and Drawing Co-authorship Network with the VOSViewer are the main novelties of this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Scientometrics
  • Co-authorship
  • Regression Analysis
  • VOSViewer
  • Dissertation Units
منابع
استیفایی، سوما (1393). رابطـه بیـن مدیریت دانش و هوش سـازمانی. نشریه پیام آینده، (6)، 31-35.
بورقانی فرهانی، سهیلا؛ آبدارزاده، پدارم و فتوت، بنفشه(1395). اثر فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی­گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در­ رسانه­های نو­شتاری. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. ۶ (۱): ۲۳-۴۸.
بیراگل، مارک؛ جیتنز، دریک (1395). ایده استراتژی استارتاپ کارآفرینی ونوآوری.ترجمه سمیه مردمی.
حاضری، افسانه؛ صراف زاده، مریم (1385). مدیریت دانش در دانشگاه­ها و نقش کتابخانه­های دانشگاهی. نما، 5(4)، 5-1.
دهقان نجم، منصور (1388). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی، ماهنامهمهندسیخودرووصنایع وابسته، 1(10)،52-41.
رجبی دانالو، حسن؛ جندقی، غلامرضا (1388). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان (بنگاه های اقتصادی شهر ارومیه)، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
رجبی، حسن (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در بنگاههای اقتصادی ارومیه. فصلنامه اقتصاد و مالیات، ۱ (۱) :۷۵-۸۰.
علامه، سیدمحسن؛ زارع، سید محسن (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد سازمانی، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ، مهندسی و مدیریت نوآوری در ایران،5-6 آبان ماه، تهران.
غفاری، سعید؛ زنجیردار، مجید؛ حقدادی، مریم (1391). مطالعه راهبردی مدیریت دانش درکتابخانه­های دانشگاهی شهر اراک. ماهنامه اطلاع­یابی و اطلاع رسانی. 3(26)، 42-35.
فتاحی، رحمت الله (1366). اهمیت و نقش کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی - چارچوب یک طرح کلی. مجله جستارهای ادبی ;(2078)،  645-664.
فرزانه، محمد؛ روح بخش، هاجر و بذرافشان، مجتبی (1395). نقش واسطه­ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی. رساله مدیریت دولتی. 7(23)، 15-31.
محمدی، داوود (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع کرمانشاه، فصلنامهپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی. 43(14)، 43-36.
مصباحی جهرمی، نگارالسادات ؛ ادیب زاده ، مرضیه (1394). تاثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی. 2(5)، 25-43.
مکی زاده، فاطمه؛ فرزین یزدی، محبوبه (1394) .شناسایی ابعاد سیستم مدیریت دانش در کتابخانه­های عمومی وتحلیل تاثیر آن بر توسعه نو آوری. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه). 21(3)، 425-447.
 
References
Alhammad, F., Al Faori S. & Abu Husan L.S. (2009). Knowledge Sharing In The Jordanian Universities. Journal of Knowledge Management Practice; 10(3), available at. http://www.tlainc.com/articl199.htm
Darroch, J. & McNaughton, R. (2002). Examining the link between knowledge management practices and types of innovation, Journal of Intellectual Capital, 3, 22-210.
Heskett, J.L. (1986). Managing in the Service Economy. Boston, MS: Harvard Business Press.
Huang, Y.H. (2014). Measuring Individual and Organizational Knowledge Activities in Academic Libraries with Multilevel Analysis. The Journal of  Academic Librarianship, 40, 436–446
Husted, |K. & Michailova, S. (2002). Diagnosing and fighting knowledge- sharing hostility. Organizational Dynamics. 31(1), 60-73.
Islam, M.A., Agarwal, N.K., & Ikeda, M. (2017). Effect of knowledge management on service innovation in academic libraries. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 43(3): 266-281.
Siggaard Jensen, H. (2008). Management and Learning in the Knowledge Society. The Journal of Regional Analysis & Policy. JRAP, 38(2): 130-137.
Qianzhen, C. (2005). The impact of knowledge creation and utilization processes on the effectiveness of innovation. Masters thesis, Concordia University. 2-147.