تحلیل روابط میان‌رشته‌ای فناوری‌های نانو، زیستی، اطلاعات و شناختی با تکنیک هم‌استنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی / مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: این پژوهش قصد دارد ماهیت میان‌رشتگی مقاله‌های چهار حوزه نانو، زیستی، شناختی و اطلاعات را براساس تکنیک هم‌استنادی شناسایی کند.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی بوده و از تکنیک هم‌استنادی استفاده کرد. جامعه آماری، مقاله‌های ایران به زبان انگلیسی در قالب مقاله در چهار حوزه فناوری نانو (21393 مقاله)، زیستی(27578)، شناختی (16358) و اطلاعات (3535) سال‌های ۲۰۰1 تا ۲۰۱۵ که در اسکوپوس نمایه شده است. شاخص‌های مورداستفاده شامل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، شاخص شمول (دربردارندگی)، نظریه گراف، درخت پوشای بیشینه و کمینه است.
یافته‌ها: بالاترین امتیاز شاخص شمول متعلق به حوزه اطلاعات در ترکیب «اطلاعات - زیستی» است. بالاترین تعداد استناد مشترک، مربوط به ترکیب حوزه‌های «نانو - اطلاعات - زیستی» است. تأثیرپذیری حوزه اطلاعات از سایر حوزه‌ها و تأثیرگذاری حوزه نانو بر سایر حوزه‌ها بیشتر است.
نتیجه‌گیری: دو حوزه نانو و زیستی به میزان زیادی این قابلیت را دارند که از آثار نویسندگان مشترکی جهت استناد به مقاله‌های خود بهره‌مند شوند. در ترکیب سه‌گانه «نانو - اطلاعات - زیستی»، از بُعد استناد بین نویسندگان مشترک، هماهنگی یا میان‌رشتگی بیشتری دیده می‌شود و امکان بیشتری جهت بهره‌گیری از آثار نویسندگان به‌منظور استناددهی در مقاله‌های خود را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interdisciplinary Analysis of Nano, Bio, Information, Cognitive Articles Based on Co-citation Technique

نویسندگان [English]

  • Ghasem azadi ahmadabadi 1
  • Hamzehali Nourmohammadi 2
1 National Research Institute for Science Policy
2 Shahed university
چکیده [English]

Objective: This study aims assessment interdisciplinary relations in nanotechnology, biotechnology, cognitive and information articles using co-citation technique.
Methodology: This study in object aspect, is applied, in method aspect is descriptive and use co-citation technique. Bibliographic data of Iranian English articles published between 2001 and 2015, including 68,864 records in nano, bio, info and cognitive sciences fields indexed Scopus. A number of measures were used for the relationship between scientific fields, including: inclusion index, homogeneous index, maximum and minimum spanning tree, impacted and effected fields.
Findings: The highest scores in ‌ inclusion index belong to information technology in "info - bio" compound and biotechnology lowest rating in "cog - bio" compound. The highest numbers of author cited belong to the combined areas of "Nano - Info - bio" and the least number belong to "cog - nano - info" compound. Information technology affected by other areas and nanotechnology impact on other areas.
Results: Bio-nanotechnology fields have the potential greatly to the benefit of the co-authors to cite their articles. Cited authors patterns in the information technology articles is most similar to the bio-technology articles. Nanotechnology, biotechnology and cognitive articles have many cited authors that can use in information technology articles for citing. Nanotechnology articles have many cited authors that the other fields can use them for citing. In compound tertiary "nano - info - bio" be seen more coordination and interdisciplinary according to the cited authors and there is greater potential to utilize the authors to citing in their papers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Co-citation
  • Interdisciplinary Relations
  • Converging Technologies
  • Iran Scientific Outputs
  • Scientometrics
منابع
 پایا، علی و کلانتری نژاد، رضا (1389). ارزیابی فلسفی و دلالت‌های سیاست‌گذارانه تأثیرات چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه. سیاست علم و فن آوری، 4(8)، 25-33.
روکو، میهال‌سی و بین‌بریج، ویلیام سیمز (1391). نقش فناوری‌های همگرا در بهبود عملکرد انسانی. مترجمان علیرضا فرشچی، مصطفی مهرورزی، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
گریمالدی، رالف (۱۳۷۹). ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی. جلد سوم، ترجمه دکتر محمدعلی رضوانی و دکتر بیژن شمس. تهران: انتشارات فاطمی.
References
Ba, Z., Cao, Y., Mao, J. et al. (2019). A hierarchical approach to analyzing knowledge integration between two fields—a case study on medical informatics and computer science. Scientometrics, 119, 1455–1486.
Chen, S., Arsenault, C., Gingras, Y., & Larivière, V. (2015). Exploring the interdisciplinary evolution of a discipline: The case of biochemistry and molecular biology.  Scientometrics, 102(2), 1307-1323.
Diestel, R. (2005). Graph Theory. Electronic Edition. www.esi2.us.es/~mbilbao/pdffiles/DiestelGT.pdf
Goldstone, R. L., & Leydesdorff, L. (2006). The Import and Export of Cognitive Science. Cognitive Science, 30, 983-993.
Hernández, I (2019). Big and small techno-scientific worlds. The USA vis-a-vis Latin American countries (LAC) and the transition towards NBIC technological convergence. Scientometrics.
Karunan, K., Lathabai, H.H. & Prabhakaran, T. (2017). Discovering interdisciplinary interactions between two research fields using citation networks. Scientometrics, 113, 335–367.
Nordmann, A. (2004). Converging Technologies–Shaping the Future of European Societies [Report]. Fore sighting the New Technology Wave; European Commission.
Organization for Economic Co-operation and Development (2014). Challenges and Opportunities for Innovation through Technology: The Convergence of Technologies. http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/STP(2013)15/FINAL&docLanguage=En
Porter, A. L., & Rafols, I. (2009). Is science becoming more interdisciplinary? Measuring and mapping six research fields over time. Scientometrics, 81(3), 719–745.
Porter, A.L., & Youtie, J. (2009). How interdisciplinary is nanotechnology? Journal of Nanoparticle Research, 11(5), 1023–1041.
Qin, J. (2000). Semantic similarities between a keyword database and a controlled vocabulary database: An investigation in the antibiotic resistance literature. Journal of the Association for Information Science and Technology, 51(2), 166-180.
Rafols, I., Park, J-H., & Meyer, M. (2010). Hybrid Nanomaterials Research: Is it Really Interdisciplinary?In: Rurack, Knut & Martinez-Máñez, Ramon, Eds. The Supramolecular Chemistry of Organic-Inorganic Hybrid Materials. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, US, pp. 673-688.
Roco, M.C., & Bainbridge, W.S. (2013). The new world of discovery, invention, and innovation: convergence of knowledge, technology, and society. Journal of nanoparticle research, 15(9): 1-17.
Wang, L., & Notten, A. (2011). Mapping the interdisciplinary nature and co-evolutionary patterns in five nano-industrial sectors. Paper presented at the DIME Final Conference, 6-8 April, Maastricht.
Yan, E. (2014). Finding knowledge paths among scientific disciplines. Journal of the Association for Information Science & Technology, 65(11), 2331-2347.