شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی همدان، همدان، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران.

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، نشان دادن تعدد ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری و ارائه الگو می باشد.
روش پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش، آمیخته است. از روش شناسی کیو برای شناسایی ذهنیت‌های کتابداران و از تحلیل محتوا و فن دلفی برای ارائه الگواستفاده شد. جامعه آماری، کتابداران و مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و مدیریت هستند، نمونه گیری هدفمند به روش نظری است. داده‌های مصاحبه و پرسشنامه‌ها با با نرم افزار spss تحلیل شد.
یافته‌ها: تعداد 7 ذهنیت شناسایی و نامگذاری شد و الگوی خودرهبری سازمانی با 5 بعد و 23 مولفه و 56 شاخص ارائه شد.
نتیجه گیری: ذهنیت‌های سلسله مراتبی، محافظه کار، تیم گرا، خود اتکا، خوداثربخش، توانمندساز و خودارزیاب هریک ویژگی‌های خود را دارند، ابعاد الگوی خودرهبری سازمانی عبارتند از بعد فرایندی، راهبردی، سازمانی، فرهنگی و روانشناختی-اجتماعی
کلیدواژه‌ها: خودرهبری سازمانی، ذهنیت، کتابخانه‌های دانشگاهی، کتابداران دانشگاهی، دانشگاه‌های ایران، روش دلفی، روش شناسی کیو، الگو

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying academic Librarians' mentalities about Self-leadership and presenting model.

نویسندگان [English]

  • Alireza Isfandyari-Moghaddam 1
  • maryam sadat seyedein 2
  • Atefeh Zarei 3
1 Department of Information Science and Knowledge Studies, Islamic Azad University of Hamedanm, Hamedan, Iran
2 Department of Information Science and Knowledge Studies,, faculty of humanities, Islamic Azad University of Hamedan, Hamedan, Iran
3 Department of Information Science and Knowledge Studies, Islamic Azad University of Hamedan, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Purpose: Self-leadership is the process of influencing oneself to achieve goals .the purpose of this study is identifying academic Librarians' mentalities about Self-leadership and presenting model.
Methodology: The research is applied and we used Q methodology, content analysis and Delphi. In the first part, the statistical population is librarians and managers of Iranian academic libraries, and in the second part, the faculty members of the Department of Information Science as well as management. The sampling method is theoretical. The research tool was a questionnaire and semi-structural interview. Factor analysis conducted by SPSS.
Findings: Seven mental patterns were identified and named. organizational self-leadership model was presented with 5 dimensions, 23 components and 56 indicators.
Conclusion: The hierarchical, Conservative, team-oriented, self-reliant, self-efficate, empowering, and self-evaluation pattern. The dimensions of organizational self-leadership model include procedural, strategical, organizational, cultural, and socio-psychosocial.
Keywords: Organizational Self-leadership, Mental Patterns, Academic Libraries, Academic Librarians, Iranian Universities, Q Methodology, Delphi, Model

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Organizational Self-leadership
  • Mental patterns
  • Academic libraries
  • Academic librarians
  • model