دوره و شماره: دوره 54، شماره 4 - شماره پیاپی 1، زمستان 1399، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

1. شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم سادات سیدین؛ عاطفه زارعی


3. مفهوم‌سازی سایه‌نویسی: نگاهی به بدرفتاری‌های علمی در بافت آموزش عالی ایران

بهروز رسولی؛ مرتضی نبی میبدی؛ حمیدرضا مختاری؛ مجید نبوی؛ مریم نظری؛ سیروس علیدوستی