دوره و شماره: دوره 54، شماره 4 - شماره پیاپی 1، دی 1399، صفحه 1-160 

مقاله پژوهشی

مفهوم‌سازی سایه‌نویسی: نگاهی به بدرفتاری‌های علمی در بافت آموزش عالی ایران

صفحه 13-38

10.22059/jlib.2021.313753.1532

بهروز رسولی؛ مرتضی نبی میبدی؛ حمیدرضا مختاری؛ مجید نبوی؛ مریم نظری؛ سیروس علیدوستی


شناسایی روندها و نیروهای پیشران موثر بر کتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 39-57

10.22059/jlib.2021.328008.1559

مهرناز الله بخش؛ نصرت ریاحی نیا؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده؛ سمیه سادات آخشیک