رابطه فلات‌ شغلی (محتوایی و ساختاری) با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و نقش میانجی انگیزه درونی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

2 گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: کتابخانه‌های دانشگاهی نقش تعیین کننده‌ای در کیفیت آموزش و پژوهش کشور ایفا می‌کنند و رضایت، تعهد و انگیزه شغلی کتابداران این کتابخانه‌ها، اهمیت زیادی در بازدهی مطلوب خدمات آنان دارد لذا در این پژوهش به بررسی رابطه فلات‌زدگی شغلی (محتوایی و ساختاری) با رضایت و تعهد و نقش میانجی انگیزه درونی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی پرداخته شده است.
روش: روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران می‌باشد که از این تعداد با توجه به تعداد کتابداران در هر دانشگاه، براساس فرمول تعیین حجم نمونه و به روش طبقه‌ای تصادفی، 537 نفر به عنوان نمونه مورد نظر تحقیق انتخاب شده‌اند. همچنین برای اندازه‌گیری فلات شغلی در این پژوهش از پرسشنامه فیاضی (1393) استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از میان متغیرهای تحقیق، رضایت شغلی (28/0-)، تعهد سازمانی (25/0-) و انگیزه درونی (15/0-)، به ترتیب دارای بالاترین ضریب همبستگی منفی با فلات شغلی بوده‌اند. همچنین اثر فلات شغلی بر تعهد سازمانی، رضای شغلی و انگیزه درونی منفی و معنادار است.
اصالت‌اثر: این از محدود پژوهش‌هایی است که به بررسی اثرات پدیده فلات‌ شغلی روی کتابداران دانشگاهی پرداخته است. نتایج این پژوهش می‌تواند برای بهبود وضعیت کارکنان فلات‌زده بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Career plateau (content and structural) with Job satisfaction and organizational commitment and the mediating role of intrinsic motivation of university library librarians

نویسندگان [English]

  • Salahedin Ebrahimi 1
  • Marjan Fayazi 2
  • Amir Tayari 3
  • ali seyfi 3
1 PhD in Educational Management, University of Tehran
2 Department of Human Resources Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Educational planning and management, Faculty of Education and Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: University libraries play a decisive role in the quality of education and research in the country and job satisfaction, commitment and motivation of librarians of these libraries is very important in the optimal efficiency of their services. Commitment and mediating role of inner motivation of university library librarians are discussed.
Methodology: The method of this research is descriptive (non-experimental) and the correlational research design is path analysis. The statistical population of this study is all librarians of Iranian university libraries. From this number, according to the number of librarians in each university, based on the formula for determining the sample size and random stratified method, 537 people have been selected as the sample. The Millman (1992) questionnaires were also used to measure the job plateau in this study.
Findings: The results showed that among the research variables, job satisfaction (-0.28), organizational commitment (-0.25) and intrinsic motivation (-0.15), respectively, had the highest negative correlation coefficient with the Career plateau. Also, the effect of Career plateau on organizational commitment, job satisfaction and internal motivation is negative and significant.
Originality: This is one of the few studies that has studied the effects of the Occupational Career plateau phenomenon on academic librarians. The results of this study can be used to improve the situation of plateau employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • career plateau
  • Job satisfaction
  • Organizational Commitment
  • Internal motivation