دوره و شماره: دوره 54، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-160