شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودکان و نوجوانان از دیدگاه ناشران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگا تهران، تهران، ایران.

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی از این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان به صورت عام و هزینه‌های تولید تمام شده مؤثر بر قیمت نهایی از دیدگاه ناشران است.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش‌شناسی کیفی استفاده شده است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه‌ساختاریافته است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ناشران کتاب‌های الکترونیکی کودک و نوجوانِ دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که در رابطه با قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان، عوامل همتای چاپی، ذی‌نفعان (مخاطب و نویسنده)، محتوا، هزینه تمام شده تولید کتاب الکترونیکی، سود و فروش و در نهایت محیط بیرونی به صورت کلی تأثیرگذار هستند. همچنین هزینه‌های مربوط به فناوری اطلاعات، هزینه‌های توزیع کتاب الکترونیکی، هزینه نیروی انسانی متخصص محتوایی و فناورانه، هزینه‌های تولید محتوا، هزینه‌های ثابت شرکتی و هزینه‌های مربوط به تبلیغ و بازاریابی هزینه‌های تمام شده یک کتاب الکترونیکی را از دیدگاه ناشران تشکیل می‌دهند.
اصالت اثر: این پژوهش به نظر می‌رسد که برای نخستین بار عوامل موثر بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی کودک و نوجوان را از دیدگاه ناشران مورد سنجش قرار داده است. به علاوه تعیین عوامل هزینه کرد نهایی تاثیرگذار بر قیمت نهایی کتاب الکترونیکی از ویژگی های بارز این پژوهش است که می تواند برای ناشرانی که قصد ورود به این حوزه را دارند بسیار سودمند واقع شود زیرا در محیط نشر، اقتصاد سرمایه و برگشت سود همواره عامل اساسی برای ناشران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing the Final Price of E-Books for Children and Adolescents from the Viewpoint of Publishers

نویسندگان [English]

  • Athareh Naghdinejad 1
  • Sepideh Fahimifar 2
  • Alireza Noruzi 3
1 Information sciences and Knowledge Studies group, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study was to identify the factors affecting the final price of the E-book in general and the cost of production that has an impact on the final price from the perspective of publishers.
Methods: In this study, qualitative methodology was used. The data collection tool was a semi-structured interview. The statistical population of the study was all publishers of child and adolescent e-books licensed by the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Results: The findings showed that factors generally affect on final price of the e-book including the print counterparts, the stakeholders, the content, the cost of producing the e-book, the profits and sales, and finally the external environment. Also from the perspective of publishers, effective factors affecting on final production costs of e-books included IT costs, e-book distribution costs, specialist human resources on content and technology, content production costs, corporate fixed costs, and advertising and marketing costs as well.
Originality: As a matter of fact, It seems that this article has investigated the affected factors on the final prices of children and adolescent e-books for the first time. Moreover, in detail, the production prices of that e-book, which effect on final price assigned based on mentioned publishers’ viewpoint. Besides, the point question in question is that this article is so useful for some publishers which want to enter the publishing of e-books, and frighten of come backing profit is accounted as a problematic issue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-book pricing
  • Children and Adolescents
  • E-publishing
  • E-publishers
اسماعیل‏زاده، محمد (1391). بررسی حقوق مالکیت معنوی در صنعت نشر از دیدگاه اسلام با تأکید بر نشر دیجیتال. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، شماره ششم.
انصاری‏موحد، صدیقه و هنرمندساری، محمدجواد (1393). راهبردهای قیمت‏گذاری کتاب الکترونیک. فصلنامه تحلیلی، پژوهشی کتاب مهر،8 (1) شماره 15.
سربلند، خیرالله و معصومه شهباززاد (1392). مدل قیمت‏گذاری کالاهای الکترونیک. کنفرانس بین المللی  مدیریت چالش‏ها و راهکارها، شیراز.
عربگری، لیلا و صادقی، مرضیه(1395). دیدگاه ناشران ایرانی درباره وضعبت نشر کتاب الکترونیکی. کتاب مهر، دوره  6, شماره  19-20.
فانگ، یم اس (1382). قیمت‏گذاری و برآورد هزینه در خدمات اطلاع‏رسانی انتفاعی. ترجمه محمد حسن زاده، تهران: چاپار، ص. 99- 113.
فهیمی‏فر، سپیده و حیدری، ابراهیم (1393). بررسی ابعاد اقتصادی نشرکتاب الکترونیکی از دیدگاه ناشران ایرانی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 25(2):6-20.
کوشا، کیوان (1382). نشر اینترنتی: فرصت‏ها و چالش‏های نشر کتاب در محیط شبکه جهانی وب. مطالعاتملیکتابداریوسازماندهیاطلاعات،14(1)، ص 121-134.
کینگما،بروس آر(1380). اقتصاد اطلاعات: راهنمای تحلیل اقتصادی و هزینه سودمندی برای کارشناسان اطلاعات. ترجمه محمد حسین دیانی و کبری سقاء پیرمرد. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه ای.
محمدسمسار، فهیمه (1391). صنعت نشر و اقتصاد نشر دیجیتال. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، شماره 7، ص52- 69.
ناخدا، مریم و فهیمی‌فر، سپیده (1393). چارچوب تخصص‌های مورد نیاز در نشر کتاب‌های درسی الکترونیکی دانشگاهی: مطالعۀ دلفی. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 48(4): 539-562.
نیکنام، مهرداد (1381). کتاب الکترونیک. کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهشی؛ تحقیقات اطلاع‏رسانی و کتابخانه‏های عمومی. شماره 46 و 47، ص 3-8
وزیری‏هامانه، سیدحامد (1389). تعیین عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت‏گذاری کتاب الکترونیکی در سازمان‏های انتشار کتاب در کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت. دانشگاه تهران.
هایس، رابرت ام. (1381). اقتصاد اطلاعات. ترجمه حمیدرضا جمالی مهمویی، در دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ج1، سرویراستار عباس حری، ویراستار همکار نرگس نشاط، دستیاران علمی محمدحسن رجبی، نرگس نشاط، تهران: کتابخانه ملی جمهوی اسلامی ایران، ص261-275.
هدایتی، سحر؛ هدایتی، علیرضا و پیله‏وری، نازنین (1392). ارائه یک مدل اکتشافی برای کالاهای الکترونیک در در بازارهای شبکه مدار. هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی. تهران.
یعقوبی، علی (1392). اقتصاد اطلاعات و نقش آن در جهان اقتصادی. فصلنامه رسانه، دوره 24، شماره 91(2).
References
Anuradha, K. T., & Usha, H. S. (2006). E-books access models: an analytical comparative study. The Applications, 12(1), 52–59.
Aptara. (2010). Ebooks, a Second Look: Assessing the Latest Impact of Ebooks on the Publishing Market, from http://www.bargainbooknews.com/PDF/Aptara eBookSurvey2.pdf
Bailey, T. P., Scott, A. L., & Best, R. D. (2015). Cost differentials between e-books and print in academic libraries. College & Research Libraries, 76(1), 6-18.‏
Besen, S. M., & Kirby, S. N. (2014). Library demand for E-books and E-book pricing: An economic analysis. Journal of Scholarly Publishing, 45(2), 128–141.
Dennis, C., Merrilees, W. and Fenech T (2004). Sale the 7 Cs: teaching/training aid for the e-retail mix, International Journal of Retail and Distribution Management, 33 (3):179-193.
Dolgui, A., & Proth, J. M. (2010). Pricing strategies and models. Annual Reviews in Control, 34(1), 101-110.
Greco, A. N., Wharton, R. M., & Sen, F. (2012). The price of university press books: 2009–2011. Journal of Scholarly Publishing, 43(4), 363–380.
Guillon, O., & Thierry, C. (2013). Is eBook Pricing Structured to Mirror Paper Book Prices? The cases of France and the U.S.A. in 2011. The Canadian Journal of Information and Library Science,  pp.12- 37.
Hu, Y., & Smith, M. D. (2013). The impact of ebook distribution on print sales: Analysis of a natural experiment. SSRN 1966115, 30. Retrieved March 28, 2019, from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1966115
Kai, L.H., & Patrick, Y.K. C. (2002). Classifying digital products. Communications of the ACM, 45(6), 73-79.
Lamothe, A. R. (2013). Factors influencing the usage of an electronic book collection: Size of the e-book collection, the student population, and the faculty population. College & research libraries, 74(1), 39-59.‏
Lee, W. J., (1995), “Determining selling price and order quantity by geometric programming, optimal solution, bounds and sensitivity”, Decision Sciences, 14, pp.6–5.
Li, Y., & Liu, N. (2013). Pricing models of e-books when competing with p-books. Mathematical Problems in Engineering, 2013.
Lynch, K. (2012). E-books: the future for publishers and libraries. Collection Building31(2), 78-80.‏