دوره و شماره: دوره 54، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-130