بررسی وی‍ژ گی جلد نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابداری-دانشگاه آزاد واحد تهران شمال -شهرتهران-ایران

2 استاد-دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

چکیده

چکیده:
هدف: هدف اصلی این پژوهش شناخت و بررسی ویژگی جلد نسخه های خطی موجوددرکتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه تهران است .
روش :پژوهش حاضر بااستفاده از رویکردی توصیفی و جامعه مورد مطالعه این پژوهش که تعداد11630 جلد را شامل می شد از طریق نمونه گیری تصادفی تعداد 1160جلد نسخه خطی به صورت نمونه درنظر گرفته شد.
یافته ها: دراین پژوهش تعداد 1160 جلد از مجموعه نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به صورت نمونه گیری تصادفی درنظر گرفته شد. ابزار گرد آوری اطلاعات یک سیاهه وارسی محقق ساخته است که جزئیات ظاهری هر نسخه منتخب، استخراج ووارد سیاهه وارسی گردیده است وبا استفاده از نرم افزار اکسل.تجزیه وتحلیل آمارها ی عناصر اطلاعاتی توسط نرم افزار spss انجام شده است.
با بررسی ویژگی جلدها ی بکاررفته بیشتر از جنس چرم وتیماج برابر80.3 درصد بوده است وبیشترین موضوع مربوط به ادبیات با 277 مورد و23.9 درصد بوده است و بیشترین تزئینات جلد مربوط به ضربی با373مورد برابر32.2درصد وبیشترین نوع قطع ربعی با602موردبرابربا52.5درصد بوده است. همچنین ارتباط منطقی بین تزئینات جلد با تاریخ نگارش نسخه خطی وجود دارد .بدین معنا که تزئینات جلدها درهردوره ای متفاوت ازدوره دیگر است وهمچنین ارتباط بین موضوعات نسخه های خطی و تزئینات جلد بدست آمد.
متفاوت ازدوره دیگر است ودیگر آنکه ارتباط بین موضوعات نسخه های خطی و تزئینات جلد بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey features the manuscripts cover of tehran university central library

نویسندگان [English]

  • fariba horri 1
  • ashrafalsadat bozorghi 2
1 librarian departmen manuscripts
2 profossor-Azad university of tehran
چکیده [English]

abestract:
Objective: The aim of this study was to identify and determine the features of each and every volumes of manuscripts Available at Central Library and Documentation Center of Tehran University.
Method: This research is using descriptive approach and content analysis method. In this research covers issues of gender, color, and decorate the cover of your book history is studied. The study population included 1160 volumes of manuscripts collection of the central library of Tehran University the data considered random sampling using the statistical software excel and spss data analysis, chi-square tests were used to assess the relationship variables .
findings: statistical society of 1160 volumes of manuscripts, which were determined by examining the characteristics of the covers of leather used,Timaj( Bock) to 80.3 percent given that version have been different topics In this study, the most relevant literature and 23.9 percent with 277 cases and 23.9 percent and 30.9 percent, equaling 13th century history writing the most important aim of this study was to determine the decorating cover book communication history is written manuscripts.
the conclusion : The result show that there is logical connection between cover design and manuscripts date of creation.hence,cover design in different in every historical period. The result also showed that there is a statistically significant between cover designs and topics of manuscripts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword:" Bookbinding"
  • " Cover of manuscript"
  • "Features Cover of manuscript"
  • " Central Library Documents Center of Tehran University."