بررسی نیازاطلاعاتی مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده‌های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران، عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت

چکیده

هدف: شناسایی اجزای نیازاطلاعاتی مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده‌های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تربیت مدرس .
روش: پژوهش حاضر در زمرة پژوهش‌های پیمایشی و توصیفی به شمار می‌آید. مدیر گروه‌های آموزشی دانشکده‌های کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس به صورت سرشماری نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که بعد از تائید روایی و پایایی بین نمونه آماری توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون ویلکاکسون استفاده به عمل آمد.
یافته‌ها : مهم‌ترین انگیزه و هدف نیازاطلاعاتی مدیران گروه آموزشی کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب در نیازهای آموزشی، علمی و پژوهشی و به اطلاعات مربوط به رویه‌ها و نحوه‌ی انجام کاراست . همچنین مهم‌ترین منابع در تأمین نیازهای اطلاعاتی درون دانشگاهی مدیران آموزشی تجربه شخصی و نشست ها و جلسات و مشورت با دیگر همکاران است و مهم‌ترین منابع در تأمین نیازهای اطلاعاتی برون دانشگاهی مدیران آموزشی در هر دو دانشگاه اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی می‌باشد. میزان رضایت از منابع اطلاعاتی اعم از الکترونیکی و چاپی هر دو دانشگاه در حدود 65 است.
اصالت اثر: تا کنون بررسی نیاز اطلاعاتی مدیران گروه های اموزشی در حوزه مدیریت اطلاعات انجام نپذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information Needs Assessment of Departments Managers of Faculty of Social and Behavioral Sciences Commission of Tehran University and Tarbiat Modarres University.

نویسندگان [English]

  • ahmadreza varnaseri 1
  • fatemhe fahim nia 2
  • sepideh fahimifar 3
1 M.Sc. Student of Information Science & University of Tehran
2 Associate Professor of Information Science and Dentistry, University of Tehran
3 Department of Information science and knowledge studies. Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Objective: To identify the information needs of managers of departments of departments of Tehran University of Social Sciences and Behavioral Sciences and Tarbiat Modares University.
 Method: This study is a descriptive survey. The head of departments of the faculties of the committees of social and behavioral sciences of Tehran University and Tarbiat Modarres University were selected by census sampling. Data collection tool was a researcher-made questionnaire which was distributed among the statistical sample after confirming its validity and reliability. Descriptive and inferential statistics including Wilcoxon test were used for data analysis.
 Results: The most important motivation and purpose of information needs of educational department managers of Tehran University of Social and Behavioral Sciences Commission and Tarbiat Modarres University are in educational, scientific and research needs, respectively, and information about procedures and how to perform. In addition, the most important resources in meeting the intra-university information needs of educational managers are personal experience, meetings and meetings with other colleagues, and the most important resources in meeting the extracurricular information needs of educational managers in both Internet universities and databases. Satisfaction with information sources, both electronic and print, is approximately 65.
Originality of work: To date, information needs of managers of training departments in the field of information management have not been evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information need
  • Head of Department
  • Identifying information sources
  • Identification of supply and supply channels