تعیین مؤلفه‌های رابط کاربر - وب سایت موثر بر تعامل در وب(مورد مطالعه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دکتری کتابداری و اطلاع رسانی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد قم«

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور واحد قم، قم . ایران

چکیده

هدف: تعیین تأثیر مؤلفه‌های رابط کاربر - وب سایت موثر بر تعامل در وب (مورد مطالعه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) بر میزان استفاده کاربران از وب سایت جهت بازیابی اطلاعات است.
روش: جامعه آماری در قسمت کیفی ، خبرگان کتابخانه ملی بوده و نمونه‌گیری در مرحله کیفی از نوع هدفمند و تعداد نمونه‌ها بر اساس کفایت نظری مشخص شد. در قسمت کمی نیز جامعه آماری، تمامی کاربران کتابخانه ملی شهر تهران بود که براساس جدول مورگان تعداد ن 384 نفر به دست آمد. همچنین داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نرم افزار اس پی اس اس، و لیزرل تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج معادلات ساختاری نشان داد که تأثیر مؤلفه‌های رابط کاربر - وب سایت بر تعامل در وب مثبت و معنادار است و با توجه به نتایج آزمون فریدمن طراحی فنی وب سایت بیشترین تأثیر در انگیزش کاربران به استفاده از وب سایت کتابخانه ملی را داشته است.
ارزش/اصالت تحقیق: از نظر کاربران، تمامی مولفه‌های مورد مطالعه در استفاده مجدد آنها از وب سایت کتابخانه ملی دارای اهمیت بسیار بالایی هستند. لذا توصیه می‌شود،که طراحان و کارشناسان کتابخانه ملی در زمان طراحی رابط کاربر –وب سایت توجه خود را به معیارهای مطرح شده در این پژوهش و اصول کاربر مدار بودن معطوف نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the components of user interface - website affecting web interaction (case study of National Library of the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

  • Hamzehali Nourmohammadi 1
  • Saeed Ghaffari 2
  • Kobra Emami 3
1 Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahed University, Tehran, Iran
2 Department of Information Science and Knowledge Studies, Payame Noor University, Qom Branch, Qom, Iran
3 Department of Information Science and Knowledge Studies, Payame Noor University, Qom Branch, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: To determine the components of the user-website interface affecting the interaction on the web (studied by the National Library of the Islamic Republic of Iran) on the rate of users' use of the website to retrieve information.
Methodology: The statistical population in the qualitative part was the experts of the National Library of Tehran and sampling in the qualitative stage was targeted and the number of samples was determined based on theoretical adequacy. In a small part, the statistical population was all users of the National Library of Tehran, which according to Morgan table, the sample number was 384 people. Data were also collected using a researcher-made questionnaire and analyzed using structural equation model, SPSS software, and LISREL.
Findings: The results of structural equations also showed that the effect of user-website interface components on web interaction was positive and significant and according to the results of Friedman test, website technical design had the greatest effect on users' motivation to use the National Library website.
Originality: From the users' point of view, all the studied components are very important in their reuse of the National Library website. Therefore, it is recommended that the designers and experts of the National Library pay attention to the criteria set out in this research and the principles of user-orientation when designing the user-website interface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User interface - website
  • web interaction
  • Interactive design
  • National Library of Iran website