شناسایی روندها و نیروهای پیشران موثر بر کتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

هدف: تغییر و دگرگونی در کتابخانه‌های دانشگاهی با همه مبانی آن در حال وقوع است و با پیشرفت‌های فن‌آوری، دانش فنی و صنعتی این تغییر شتاب چند برابری و غیر قابل کنترلی خواهد داشت. یکی از موارد همسویی با تغییرات، در نظر گرفتن آینده است. هدف این پژوهش شناسایی روندهای موثر بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی و نیز شناسایی پیشران‌های موثر بر آینده کتابخانه‌های دانشگاهی است.
روش: رویکرد این پژوهش آینده‌پژوهی است. از مرور نظام‌مند، پنل‌های خبرگی و فرایند دلفی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو ابزار شامل: پنل‌های خبرگی و نرم افزار میک مک استفاده شده است. نرم افزار میک مک ابزاری برای تحلیل ساختاری مولفه‌ها و متغیرهای سازنده آینده سیستم است. از فرمول اعتبار داده‌ها برای سنجش اعتبار و میزان روایی داده‌ها استفاده شده است. برای تعیین اتفاق نظر میان اعضای پانل از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شامل 20 نفر از رؤسای کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع کشور، استادان و خبرگان رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی و استادان و خبرگان آینده‌پژوه است
یافته‌ها: با روش مطالعه کتابخانه‌ای، روندهای اصلی شناسایی شدند. پنج مولفه کلیدی و پیشران شامل: "شهر هوشمند"، "همزیستی و همکاری"، "بومیان دیجیتال"، "حریم خصوصی" و "فناوری اطلاعات" در مجموع با بیشترین تاثیرپذیری و بیشترین تاثیرگذاری از نظر خبرگان بعد از دو دور دلفی مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the trends and effective driving forces on academic libraries

نویسنده [English]

  • mehrnaz allahbakhsh
utiaw
چکیده [English]

Aim: Change and Metamorphosis in university libraries are occurring with all its bases and with technological and technical knowledge advancements, this change will have a multi - fold and non - control acceleration. One of the things that aligns with changes is to take into account the future. The purpose of this study is to identify the effective trends in future academic libraries as well as identifying effective factors affecting the future of academic libraries.
Method :The approach of this study is futures studies. The systematic review, the experts panel and the Delphi process have been used to collect data. To analyze the data, experts panel and Micmac software gas been used. Micmac software is a tool for structural analysis of components and future constructive variables of the system. Data validation is used to measure validity and reliability of data. To determine the consensus among panel members, the kendall'scoordination coefficient has been used. Statistical population of this research was consists of 20 directors of the central libraries of the State universities, professors and experts in the field of information and knowledge sciences and the futurist professors and professors .
Findings: The main trends were identified with the method of library study and environmental scan. Five key elements and drivers consist of: "smart city", "co - existence and co - operation", "digital natives" , "privacy" and "information technology" were determined with the highest influence and influence of experts, s after two rounds of Delphi. Four variables consist of "artificial intelligence",

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords :Future studies
  • University libraries
  • trends and drivers