واکاوی کارکرد هوشمندی کسب‌وکار درکتابخانه‌های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران.

2 استاد، مدیرگروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jlib.2022.348656.1639

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هوشمندی کسب‌وکار بر فعالیت‌های کلیدی کتابخانه‌های دانشگاهی انجام شده است.
روش: پژوهش از نوع کاربردی با ماهیت اکتشافی به روش آمیخته است. رویکرد آن جزء به کل، و استقرائی است. ابتدا، فعالیت‌های کلیدی با روش مطالعه اسنادی، شناسایی و از طریق روش کیفی دلفی فازی، طی دو مرحله اعتبارسنجی شدند. سپس، با روش کمی ‌پیمایش تأثیر هوشمندی کسب‌وکار بر فعالیت‌های شناسایی شده بررسی شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه ساختاریافته بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند.
یافته‌ها: 43 فعالیت کلیدی در 11 حیطه عملکردی شناسایی شدند: 1) مدیریت راهبردی، 2) برنامه‌ریزی، 3) مدیریت منابع انسانی، 4) مدیریت دانش، 5 ) مدیریت فضای فیزیکی، 6) ارزیابی، 7) ارتباطات برون‌سازمانی 8) مجموعه‌سازی 9) مشارکت و همکاری، 10) مدیریت اطلاعات و ساماندهی، و 11) خدمات مرجع و اطلاع‌رسانی. هوشمندی کسب‌وکار در حیطه‌های عملکردی برنامه‌ریزی، بیشترین تأثیر و در مدیریت فضای فیزیکی کمترین تأثیر را داشته است. بیشترین تأثیر در فعالیت کلیدی مدیریت تغییر و کمترین، در چابک‌سازی در سازگاری با تغییرات محیطی مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: کتابخانه‌های دانشگاهی با همسو کردن فعالیت‌های خود با پیشرفت‌های فناورانه به ویژه هوشمندی کسب‌وکار، می‌توانند خدمات نوآورانه و خلاقانه با استفاده از داده‌ها و روش‌های تحلیلی ارائه داده و به طور مؤثر کارایی را در کتابخانه‌ها افزایش دهند. پیشنهاد می‌شود که با افزایش گاهی در سطوح مدیریتی در مورد اهمیت هوشمندی کسب‌وکار در کتابخانه‌ها و فرهنگ‌سازی جزء برنامه‌های با اولویت بالای مدیران ارشد کتابخانه‌های دانشگاهی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Function of Business Intelligence in Academic Libraries

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Adineh 1
  • Alireza Hassanzadeh 2
  • Mohammad Hassanzadeh 3
  • Ali Asghar Pourezzat 4
1 PhD Candidate- Information Technology Management, Department of Management and Economics Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Full Prof. in information Technology, Management and Economy School, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Full Professor in Knowledge and information science, the Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Full Prof. in Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The research was conducted to investigate the impact of business intelligence on the key activities of academic libraries.
Method: This study is applied research with an exploratory nature done with the mixed method. The approach of the research is part-to-whole (induction), developed in two stages. First, the key activities were identified with the documentary research (library) method and validated by the fuzzy Delphi qualitative method in two stages. Then, the impact of business intelligence on the identified activities was investigated with the quantitative survey method. The data collection tool was a structured questionnaire and the statistical population was selected by purposive sampling.
Results: Forty-three key activities were identified in 11 functioning fields: 1) strategic management, 2) planning, 3) human resource management, 4) knowledge management, 5) physical space management, 6) evaluation, 7) extra-organizational communication, 8) group building, 9) partnership and cooperation, 10) management Information and organization, 11) reference and information services. Business intelligence in the field of "planning" has the greatest effect while its effect in the field of "physical space management" is the least. Finally, according to experts' opinions, the impact of business intelligence on the key activities of academic libraries was estimated as "high". The greatest impact was observed in the key activity of "change management" and the least in "agility in adapting to environmental changes".
Conclusion: By aligning their key activities with technological developments, especially business intelligence, academic libraries can provide innovative and creative services to keep up with the changing society by using data and analytical methods, and effectively increase efficiency in libraries. It is suggested that increasing awareness at managerial levels about the importance of business intelligence in libraries be among the high-priority programs of senior managers of academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic library
  • Business intelligence
  • Business analytics
پاکزاد، ر.، و علاالدینی، ف. (1395). سوء استفاده و سوء برداشت از ضریب آلفای کرونباخ به عنوان شاخصی برای ثبات درونی ابزار سنجش. مجله اپیدمیولوژی ایران، 12(4)، 64-71.
 حریری، نجلا وشیخ زاده،معصومه. (1392). تعیین شاخص‌های ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(6)، 45–54.
صراف زاده، مریم. (1394). مدیریت کلان داده‌های پژوهشی: نقشی نوین برای کتابخانه‌های دانشگاهی. نقد کتاب، اطلاع‌رسانی و ارتباطات، 6، 265–274.
صادقی فسایی, سهیلا، عرفان‌منش, ایمان. (1394). مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن‌شدن بر خانواده ایرانی. راهبرد فرهنگ، 8(29)، 61-91.
References
Ayre, C., & Scally, A. J. (2014). Critical values for Lawshe’s content validity ratio: revisiting the original methods of calculation. Measurement and evaluation in counseling and development, 47(1), 79-86. https://doi.org/10.1177/07481756135138
Broadbent, D. (2020). The highs and lows of physical browsing: How shelf position affects book usage in academic libraries. Journal of Academic Librarianship, 46(1), 102074. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102074
Buschman, J. (2018). The Politics of Academic Libraries: A Measure of the Health of a University. Journal of Academic Librarianship, 44(5), 677. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.08.001
Chawinga, W. D., & Zinn, S. (2020). Research data management at an African medical university: Implications for academic librarianship. Journal of Academic Librarianship, 46(4), 102161. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102161
Cheng,C.-H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the Best Main Battle Tank using Fuzzy Decision Theory. European Journal of Operational Research, 142, 174–186.
Choy, F. C., & Goh, S. N. (2016). A framework for planning academic library spaces. Library Management, 37(1–2), 13–28. https://doi.org/10.1108/LM-01-2016-0001
Crawford, L. S., Condrey, C., Avery, E. F., & Enoch, T. (2020). Implementing a just-in-time collection development model in an academic library. Journal of Academic Librarianship, 46(2), 102101. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102101
Ding, J., Yu, S., Wang, H., Xu, W., & Li, Z. (2020). Member structure and sharing behavior: Social network analysis of CALIS online cataloging data in China. Journal of Academic Librarianship, 46(2), 102115. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102115
Doty, P. (2020). Library analytics as moral dilemmas for academic librarians. Journal of Academic Librarianship, 46(4), 102141. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102141
Eshbach, B. E. (2020). Supporting and engaging students through academic library programming. Journal of Academic Librarianship, 46(3), 102129. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102129
Fagan, J. C. (2014). The suitability of web analytics key performance indicators in the academic library environment. Journal of Academic Librarianship, 40(1), 25–34. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2013.06.005
Fernández-Molina, J. C., Martínez-Ávila, D., & Silva, E. G. (2020). University copyright/scholarly communication offices: Analysis of their services and staff profile. Journal of Academic Librarianship, 46(2), 102133. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102133
Fong, K. C. H., Au, C. H., Lam, E. T. H., & Chiu, D. K. W. (2020). Social network services for academic libraries: A study based on social capital and social proof. Journal of Academic Librarianship, 46(1), 102091. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102091
Ghoshal, S. & Kim, S. K. (1986). Building Effective Intelligence Systems for Competitive Advantage. Sloan Management Review, 28, 49–58.
Guo, J., & Huang, J. (2020). Information literacy education in WeChat environment at academic libraries in China. Journal of Academic Librarianship, 46(1), 102073. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102073
Gupta, J., & Singh, R. (2018). Internet of Things (IoT) and Academic Libraries A User Friendly Facilitator for Patrons. IEEE 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services, ETTLIS 2018, 71–74. https://doi.org/10.1109/ETTLIS.2018.8485234
Hamad, F., Al-Aamr, R., Jabbar, S. A., & Fakhuri, H. (2021). Business intelligence in academic libraries in Jordan: Opportunities and challenges. IFLA Journal, 47(1), 37–50. https://doi.org/10.1177/0340035220931882
Hamad, F., Tbaishat, D., & Al-Fadel, M. (2017). The role of social networks in enhancing the library profession and promoting academic library services: A comparative study of the University of Jordan and Al-Balqaa’ Applied University. Journal of Librarianship and Information Science, 49(4), 397-408. https://doi.org/10.1177/0961000616656043
Hamsa, R,Y. (2019). The impact of business intelligence on organisational value creation – a case study of Nestle Nigeria. Doctoral dissertation, MBA in Finance, Dublin Business
Huang, Y. H. (2014). Measuring Individual and Organizational Knowledge Activities in Academic Libraries with Multilevel Analysis. Journal of Academic Librarianship, 40(5), 436–446. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2014.06.010
Rivo K., & Žumer, M. (2022). Academic libraries and use of mobile devices: Case study of Slovenia, The Journal of Academic Librarianship, 48(3). https://doi.org/10.1016/j.acalib.2022.102507
Kim, D., Bosch, S., & Lee, J. H. (2020). Alone with others: Understanding physical environmental needs of students within an academic library setting. Journal of Academic Librarianship, 46(2), 102098. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102098
Kim, J. A. (2016). Dimensions of User Perception of Academic Library as Place. Journal of Academic Librarianship, 42(5), 509–514. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2016.06.013
Kim, Y, & Yang, E.(2022). Academic library spaces and student activities during the COVID-19 pandemic. Journal of Academic Librarianship, 48(4), 102529. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2022.102529
Koltay, T. (2019). Accepted and Emerging Roles of Academic Libraries in Supporting Research 2.0. Journal of Academic Librarianship, 45(2), 75–80. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.01.001
Li, S., Jiao, F., Zhang, Y., & Xu, X. (2019). Problems and Changes in Digital Libraries in the Age of Big Data From the Perspective of User Services. The Journal of Academic Librarianship, 45 (1), 22–30.
Mackenzie, A., & Martin, L. (2016). Developing digital scholarship. In Developing Digital Scholarship (First). https://doi.org/10.29085/9781783301799
Mawhinney, T. (2020). User preferences related to virtual reference services in an academic library. Journal of Academic Librarianship, 46(1), 102094. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102094 
Mohsenzadeh, F., & Isfandyari-Moghaddam, A. (2009). Application of information technologies in academic libraries. Electronic Library, 27(6), 986–998. https://doi.org/10.1108/02640470911004075
Muir, A. (2019). Copyright and digital academic library development in the UK. Journal of Librarianship and Information Science, 51(3), 702–709. https://doi.org/10.1177/0961000617732380
Namaganda, A. (2020). Continuing professional development as transformational learning: A case study. Journal of Academic Librarianship, 46(3), 102152.
Nelson, G. M., Goates, M. C., Pixton, D. S., Frost, M., & Broadbent, D. (2020). Collection weeding: Innovative processes and tools to ease the burden. Journal of Academic Librarianship, 46(5), 102139. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102139
Nidhra, S., Yanamadala, M., Afzal, W., & Torkar, R. (2013). Knowledge transfer challenges and mitigation strategies in global software development—A systematic literature review and industrial validation. International Journal of Information Management, 33(2), 333–355. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2012.11.004
Nguyen, T. L., & Tuamsuk, K. (2020). Factors influencing the faculty-librarian collaboration at the Vietnamese universities. Journal of Academic Librarianship, 46(2), 102130. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102130
Olszak, C. M. (2013). Assessment of business intelligence maturity in the selected organizations. 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, FedCSIS 2013, 951–958.
Peacock, R., & Vecchione, A. (2020). Accessibility best practices, procedures, and policies in Northwest United States academic libraries. Journal of Academic Librarianship, 46(1), 102095. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102095
Sahu, R. (2020). Cloud computing: An innovative tool for library services. SSRN Electronic Journal, 213–217. https://doi.org/10.2139/ssrn.3620868
Sandhu, G. (2018). The role of academic libraries in the digital transformation of the universities. IEEE 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services, ETTLIS 2018, 292–296. https://doi.org/10.1109/ETTLIS.2018.8485258
Superio, D. L., Abaday, E. M., Oliveros, M. G. H., Delgado, A. S., Palcullo, V. E. V., & Geromiano, J. F. (2019). Fire + water + bombs: Disaster management among academic libraries in Marawi City, Lanao del Sur, Philippines. International Journal of Disaster Risk Reduction, 41(August), 101311. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101311
Swain, D. (2014). Cloud computing and its application in library management. Library Science Research Journal, 2(4).
Wesley, T. L. (2018). Library science education: A new role for academic libraries. Portal: Libraries and the Academy, 18(1), 5–15. https://doi.org/10.1353/pla.2018.0001
White, E., & King, L. (2020). Shaping scholarly communication guidance channels to meet the research needs and skills of doctoral students at Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Journal of Academic Librarianship, 46(1), 102081. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102081
Yuvaraj, M. (2016). Perception of cloud computing in developing countries: A case study of Indian academic libraries. Library Review, 65(1–2), 33–51. https://doi.org/10.1108/LR-02-2015-0015