دوره و شماره: دوره 56، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-87 

مقاله پژوهشی

واکاوی کارکرد هوشمندی کسب‌وکار درکتابخانه‌های دانشگاهی

صفحه 1-14

معصومه آدینه؛ علیرضا حسن زاده؛ محمد حسن زاده؛ علی اصغر پورعزت


تحلیل سلسله مراتبی تسهیم دانش در پارک علم و فناوری گیلان

صفحه 59-74

مرجان میرزنده‌دل؛ سپیده فهیمی‌فر؛ علیرضا نوروزی