بررسی اضطراب منزلت در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22059/jlib.2022.349237.1644

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اضطراب منزلت و شناسایی مؤلفه‌های آن در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش، کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که شامل 65 گویه ذیل سه مؤلفه فردی، سازمانی و اجتماعی-فرهنگی است. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون فریدمن، آزمون t مستقل، آزمون F و آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم‌افزار SPSS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میزان اضطراب منزلت در مؤلفه فردی بیشتر از مؤلفه سازمانی و مؤلفه اجتماعی-فرهنگی است. میانگین رتبۀ اضطراب منزلت در مؤلفه فردی زیاد و در مؤلفه سازمانی و مؤلفه اجتماعی-فرهنگی متوسط است. همچنین میزان اضطراب منزلت به لحاظ جنس، سن و سابقه شغلی کتابداران، تفاوت معناداری ندارد و اضطراب منزلت در بین همه کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر تهران تجربه می‌شود.
نتیجه‌گیری: از آنجا که کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی بخشی از نظام رسمی آموزش و پژوهش دانشگاهی هستند و با طیف متنوعی از دانشجویان در رشته‌های مختلف سروکار دارند، مطلوب است که از اضطراب منزلت در حرفه‌شان کاسته شود و احساس ارزشمند بودن در آنها به وجود آید. آموزش کتابداران برای مدیریت اضطراب، تأمین هرچه بهتر مالی و رفاهی کتابداران و معرفی ارزش‌های حرفه کتابداری ازطریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند به لحاظ فردی، سازمانی و اجتماعی-فرهنگی به افزایش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب منزلت کتابداران کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Status Anxiety among Librarians of Central Libraries of Public Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mansureh Shekari Khademloo 1
  • Mohammad Khandan 2
1 MLIS, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to investigate the status anxiety and its dimensions among librarians of central libraries of public universities in Tehran.
Methodology: This research is an applied and survey research. The research sample was the librarians of central libraries of public universities in Tehran of Tehran. A questionnaire was used to collect the data, which includes 65 questions under three individual, organizational, and socio-cultural dimensions. Descriptive and inferential statistics including Friedman test, independent t test, F test, and Pearson correlation test were used to describe and analyze the data.
Findings: The findings showed that the level of status anxiety in terms of the individual dimension is higher than the organizational and socio-cultural dimensions. The average of status anxiety is high in the individual dimension and moderate in the organizational and socio-cultural dimensions. In addition, there is no significant difference in the level of status anxiety in terms of gender, age, and professional experience of librarians, and dignity anxiety is experienced by all librarians of central libraries of public universities in Tehran.
Conclusion: Since the librarians of university libraries are part of the official system of university education and research and deal with a diverse range of students in different fields, it is desirable to reduce the status anxiety in their profession and to create a sense of value and self-confidence in them. Training librarians to manage their anxiety, providing fair wages and welfare for librarians as best as possible, and introducing the values of the librarianship profession through mass media and social networks, can help to increase self-confidence and reduce the status anxiety of librarians from the individual, organizational, and socio-cultural point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Status
  • Status Anxiety
  • Academic Libraries
  • Academic Librarians
  • State Universities

امیدی، طاهره (1395). رابطه منزلت اجتماعی با رضایت شغلی معلمان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

تامین، ملوین (1388). جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی: صورت‌ها و کارکردهای نابرابری (عبدالحسین نیک‌گهر، مترجم). تهران: توتیا.

دوباتن، آلن (2018). اضطراب منزلت (زهرا باختری، مترجم). تهران: چترنگ.

رجبی، محمدحسن (1381). کتابخانه در ایران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

زارع، امین، شفیعی، سلیمان و مرادی، محمود (1400). منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(1)، 5-22.

ستوده‌راد، دانش (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابدارن و توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

شایگان، فریبا (1395). روشهای افزایش منزلت اجتماعی سربازان از دیدگاه مردم شهر تهران. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 8(2)، 7-20.

موحدیان، قاسم و شعبانی، احمد (1396). شناسایی عوامل اثرگذار بر منزلت اجتماعی حرفه کتابداری. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 23(2)، 149-172.

طیبی‌نیا، موسی (1393). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن. پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 2(4)، 141-168.

کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1391). نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی (فرهنگ ارشاد، مترجم). تهران: نی.

کوئن، بروس (1388). درآمدی به جامعه‌شناسی (محسن ثلاثی، مترجم). تهران: توتیا.

گیدنز، آنتونی و بردسال، کارن (1386). جامعه‌شناسی (حسن چاوشیان، مترجم). تهران: نی.

مرادزاده، سارا (1394). بررسی منزلت اجتماعی کتابداران دانشگاهی از منظر دانشگاهیان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.

مندراس، هانری و گورویچ، ژرژ (1391). مبانی جامعه‌شناسی (باقر پرهام، مترجم). تهران: امیرکبیر.

نویدادهم، مهدی و شفیع‌زاده، حمید (1393). بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان. راهبرد، 23(73)، 175-194.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (1390). مجموعه دستورالعمل‌های اداره کتابخانه‌های عمومی. تهران: کتاب نشر.

References

Blum, R. (1991). Kallimachos: The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography. Wisconsin: The University of Wisconsin Press

Cohen, B. (2009). Introduction to Sociology. Translated by M. Solasi. Tehran: Totia (in Persian).

Coser, L. & Rosenberg, B. (2012). Sociological Theory: A Book of Reading. Translated by Farhang Ershad. Tehran: Ney (in Persian).

De Botton, A. (2018). Status Anxiety. Translated by Zahra Bakhtari. Tehran: Chatrang (in Persian).

Delhey, J., Schneickert, C., & Steckermeier, L. C. (2017). Sociocultural Inequalities and Status Anxiety: Redirecting the Spirit Level Theory. International Journal of Comparative Sociology, 58(3), 215–240. https://doi.org/10.1177/0020715217713799

Giddens, A. & Birdsall, K. (2007). Sociology. Translated by Hasan Chavoshian. Tehran: Ney. (in Persian).

Gill, M. J. (2015). Elite Identity and Status Anxiety: An Interpretative Phenomenological Analysis of Management Consultants. Organization, 22(3), 306–325. https://doi.org/10.1177/1350508413514287

Harris, R. & Wilkinson, M. A. (2001). (Re)Positioning Librarians: How Young People View the Information Sector. Journal of Education for Library and Information Science, 42 (4), 289-307.

Iran Public Libraries Foundation (2011). Guidelines for Public Libraries. Tehran: Ketabnashr.

Layte, R., & Whelan, C. T. (2014). Who Feels Inferior? A Test of the Status Anxiety Hypothesis of Social Inequalities in Health. European Sociological Review, 30(4), 525–535. https://doi.org/10.1093/esr/jcu057

Majid, S. & Haider, A. (2008). Image Problem Even Haunts Hi‐Tech Libraries: Stereotypes Associated with Library and Information Professionals in Singapore. Aslib Proceedings, 60(3), 229-241. https://doi.org/10.1108/00012530810879105

Mendras, H. & Gurvitch, G. (2012). Elements of Sociology. Translated by Bagher Parham. Tehran: Amirkabir (in Persian).

Micle, M. (2014). Stereotypes Regarding Libraries and Librarians: An Approach of Romanian School and Academic Libraries. Procedia- Social and Behaviorial Sciences, 163: 92-98.

Moradzadeh, S. (2015). An Evaluation of Librarians Social Status from Academicians Point of View. Master Dissertation, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University.

Movahedian G. & Shabani, A. (2017). Factors Affecting the Social Status of the Library Profession: A Qualitative Investigation. Research on Information Science & Public Libraries, 23(2),149-172

Navidadham, M. & Shafizadeh, H. (2015). Investigation of Cultural and Social Factors Affecting the Social Status of Teachers. The Scientific Journal of Strategy, 23(4): 175-194.

Newmyer, J. (1976). The Image Problem of the Librarian: Femininity and Social Control. The Journal of Library History, 11 (1), 44-67.

Omidi, T. (2016). The Relationship between Social Status and Job Satisfaction of Teachers in Tehran. Master Dissertation, Faculty of Psychology and Education, Islamic Azad University, Tehran Central Branch.

Paskov, M., Gërxhani, K., & Werfhorst, H. G. (2013). Income Inequality and Status Anxiety. https://gini-research.org/wp-content/uploads/2021/03/DP_90_Income-Inequality-and-Status-Anxiety.pdf

Prins, H. & de Gier, W. (1992). Image, Statue and Reputation of Librarianship and Information Work. IFLA journal. 18(2), 108-118. https://doi.org/10.1177/034003529201800207

Radford, G. P. & Radford, M. L. (2001). Libraries, Librarians and the Discourse of Fear. Library Quarterly, 71 (3), 299-329.

Rajabi, M. H. (2000). Libraries in Iran. Tehran: Cultural Research Bureau (in Persian).

Schulte-Albert, H. G. (1971). Gottfried Wilhelm Leibniz and Library Classification. The Journal of Library History, 6 (2), 133-152.

Shayegan, F. (2015). Methods of Increasing the Social Status of Soldiers from the Perspective of People in Tehran. Journal of Iranian Social Development Studies, 8(2): 7-20.

Sotoudehrad, D. (2016). Identifying Effective Factors in Developing Social status and Social Capital of Librarians in Hamedan University Libraries. Master Dissertation, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University.

Tayebinia, M. (2014). The Survey of Sociological Factors Related to the Social Prestige of Women Teachers. Contemporary Sociological Research, 3(4), 141-168.

Tumin, M. (2009). Social Stratification: The Forms and Functions of Inequality. Translated by A. H. Nikgohar. Tehran: Totia (in Persian).

Vassilakaki, E. & Moniarou- Papaconstantinou, V. (2014). Identifying the Prevailing Images in Library and Information Science Profession: Is the Landscape Changing? New Library World, 115 (7/8), 355-375. https://doi.org/10.1108/NLW-03-2014-0029 

Vix, H. M. & Buckman, K. M. (2011). Academic Librarians: Status, Privileges and Rights. The Journal of Academic Librarianship, 38(1), 20-25.

Zare, M., Shafeie, S, & Moradi, M. (2021). The Dignity of Library and Librarianship Profession in the Views of Razi University Students. Library and Information Science Research, 11(1), 5-22.

امیدی، طاهره (1395). رابطه منزلت اجتماعی با رضایت شغلی معلمان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
تامین، ملوین (1388). جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی: صورت‌ها و کارکردهای نابرابری (عبدالحسین نیک‌گهر، مترجم). تهران: توتیا.
دوباتن، آلن (2018). اضطراب منزلت (زهرا باختری، مترجم). تهران: چترنگ.
رجبی، محمدحسن (1381). کتابخانه در ایران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زارع، امین، شفیعی، سلیمان و مرادی، محمود (1400). منزلت کتابخانه و حرفه کتابداری از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(1)، 5-22.
ستوده‌راد، دانش (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابدارن و توسعه سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.
شایگان، فریبا (1395). روشهای افزایش منزلت اجتماعی سربازان از دیدگاه مردم شهر تهران. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 8(2)، 7-20.
موحدیان، قاسم و شعبانی، احمد (1396). شناسایی عوامل اثرگذار بر منزلت اجتماعی حرفه کتابداری. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 23(2)، 149-172.
طیبی‌نیا، موسی (1393). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مرتبط با منزلت اجتماعی معلمان زن. پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، 2(4)، 141-168.
کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1391). نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی (فرهنگ ارشاد، مترجم). تهران: نی.
کوئن، بروس (1388). درآمدی به جامعه‌شناسی (محسن ثلاثی، مترجم). تهران: توتیا.
گیدنز، آنتونی و بردسال، کارن (1386). جامعه‌شناسی (حسن چاوشیان، مترجم). تهران: نی.
مرادزاده، سارا (1394). بررسی منزلت اجتماعی کتابداران دانشگاهی از منظر دانشگاهیان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی.
مندراس، هانری و گورویچ، ژرژ (1391). مبانی جامعه‌شناسی (باقر پرهام، مترجم). تهران: امیرکبیر.
نویدادهم، مهدی و شفیع‌زاده، حمید (1393). بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر منزلت اجتماعی معلمان. راهبرد، 23(73)، 175-194.
نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (1390). مجموعه دستورالعمل‌های اداره کتابخانه‌های عمومی. تهران: کتاب نشر.
References
Blum, R. (1991). Kallimachos: The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography. Wisconsin: The University of Wisconsin Press
Cohen, B. (2009). Introduction to Sociology. Translated by M. Solasi. Tehran: Totia (in Persian).
Coser, L. & Rosenberg, B. (2012). Sociological Theory: A Book of Reading. Translated by Farhang Ershad. Tehran: Ney (in Persian).
De Botton, A. (2018). Status Anxiety. Translated by Zahra Bakhtari. Tehran: Chatrang (in Persian).
Delhey, J., Schneickert, C., & Steckermeier, L. C. (2017). Sociocultural Inequalities and Status Anxiety: Redirecting the Spirit Level Theory. International Journal of Comparative Sociology, 58(3), 215–240. https://doi.org/10.1177/0020715217713799
Giddens, A. & Birdsall, K. (2007). Sociology. Translated by Hasan Chavoshian. Tehran: Ney. (in Persian).
Gill, M. J. (2015). Elite Identity and Status Anxiety: An Interpretative Phenomenological Analysis of Management Consultants. Organization, 22(3), 306–325. https://doi.org/10.1177/1350508413514287
Harris, R. & Wilkinson, M. A. (2001). (Re)Positioning Librarians: How Young People View the Information Sector. Journal of Education for Library and Information Science, 42 (4), 289-307.
Iran Public Libraries Foundation (2011). Guidelines for Public Libraries. Tehran: Ketabnashr.
Layte, R., & Whelan, C. T. (2014). Who Feels Inferior? A Test of the Status Anxiety Hypothesis of Social Inequalities in Health. European Sociological Review, 30(4), 525–535. https://doi.org/10.1093/esr/jcu057
Majid, S. & Haider, A. (2008). Image Problem Even Haunts Hi‐Tech Libraries: Stereotypes Associated with Library and Information Professionals in Singapore. Aslib Proceedings, 60(3), 229-241. https://doi.org/10.1108/00012530810879105
Mendras, H. & Gurvitch, G. (2012). Elements of Sociology. Translated by Bagher Parham. Tehran: Amirkabir (in Persian).
Micle, M. (2014). Stereotypes Regarding Libraries and Librarians: An Approach of Romanian School and Academic Libraries. Procedia- Social and Behaviorial Sciences, 163: 92-98.
Moradzadeh, S. (2015). An Evaluation of Librarians Social Status from Academicians Point of View. Master Dissertation, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University.
Movahedian G. & Shabani, A. (2017). Factors Affecting the Social Status of the Library Profession: A Qualitative Investigation. Research on Information Science & Public Libraries, 23(2),149-172
Navidadham, M. & Shafizadeh, H. (2015). Investigation of Cultural and Social Factors Affecting the Social Status of Teachers. The Scientific Journal of Strategy, 23(4): 175-194.
Newmyer, J. (1976). The Image Problem of the Librarian: Femininity and Social Control. The Journal of Library History, 11 (1), 44-67.
Omidi, T. (2016). The Relationship between Social Status and Job Satisfaction of Teachers in Tehran. Master Dissertation, Faculty of Psychology and Education, Islamic Azad University, Tehran Central Branch.
Paskov, M., Gërxhani, K., & Werfhorst, H. G. (2013). Income Inequality and Status Anxiety. https://gini-research.org/wp-content/uploads/2021/03/DP_90_Income-Inequality-and-Status-Anxiety.pdf
Prins, H. & de Gier, W. (1992). Image, Statue and Reputation of Librarianship and Information Work. IFLA journal. 18(2), 108-118. https://doi.org/10.1177/034003529201800207
Radford, G. P. & Radford, M. L. (2001). Libraries, Librarians and the Discourse of Fear. Library Quarterly, 71 (3), 299-329.
Rajabi, M. H. (2000). Libraries in Iran. Tehran: Cultural Research Bureau (in Persian).
Schulte-Albert, H. G. (1971). Gottfried Wilhelm Leibniz and Library Classification. The Journal of Library History, 6 (2), 133-152.
Shayegan, F. (2015). Methods of Increasing the Social Status of Soldiers from the Perspective of People in Tehran. Journal of Iranian Social Development Studies, 8(2): 7-20.
Sotoudehrad, D. (2016). Identifying Effective Factors in Developing Social status and Social Capital of Librarians in Hamedan University Libraries. Master Dissertation, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University.
Tayebinia, M. (2014). The Survey of Sociological Factors Related to the Social Prestige of Women Teachers. Contemporary Sociological Research, 3(4), 141-168.
Tumin, M. (2009). Social Stratification: The Forms and Functions of Inequality. Translated by A. H. Nikgohar. Tehran: Totia (in Persian).
Vassilakaki, E. & Moniarou- Papaconstantinou, V. (2014). Identifying the Prevailing Images in Library and Information Science Profession: Is the Landscape Changing? New Library World, 115 (7/8), 355-375. https://doi.org/10.1108/NLW-03-2014-0029 
Vix, H. M. & Buckman, K. M. (2011). Academic Librarians: Status, Privileges and Rights. The Journal of Academic Librarianship, 38(1), 20-25.
Zare, M., Shafeie, S, & Moradi, M. (2021). The Dignity of Library and Librarianship Profession in the Views of Razi University Students. Library and Information Science Research, 11(1), 5-22.