تأثیر رفتار گردآوری و اشتراک دانش بر رابطه بین استقلال شغلی و رفتار نوآورانه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 ، استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: ویژگی‌های شغلی از جمله استقلال شغلی می‌توانند بر بسیاری از پیامدهای کاری و رفتاری کارکنان سازمان از جمله خلاقیت در محیط کار، رفتارهای دانشی و نوآوری اثرگذار باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رفتار گردآوری و اشتراک دانش بر رابطه بین استقلال شغلی و رفتار نوآورانه کتابداران کتابخانههای دانشگاههای اهواز است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی بوده که با روش ‌پیمایشی تحلیلی انجام شده‌ است. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد از مدیران ارشد تا کتابداران و سایر کارکنان بودند که در بخشهای مختلف کتابخانههای دانشگاههای اهواز کار می‌کردند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد، با توجه به اینکه تعداد کتابداران بالغ بر 120 نفر بود، حجم نمونه 92 نفر انتخاب شد که به پرسشنامه­ ها پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری در نرم‌افزار اسمارت پی.ال.اس. و اس.پی.اس.اس استفاده شد.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که رفتار گردآوری دانش بر رابطه بین استقلال شغلی و رفتار نوآورانه کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی اهواز تأثیر دارد (39/0= ). ضمناً رفتار اشتراک دانش بر رابطه بین استقلال شغلی و رفتار نوآورانه کتابداران کتابخانه­ های دانشگاهی اهواز تأثیر دارد (42/0 = ᵦ).
نتیجهگیری: نتیجه اینکه گردآوری و به اشتراک گذاری دانش علاوه بر اینکه مستقیم بر رفتار نوآورانه کتابداران تأثیر دارند، رابطه بین استقلال شغلی و رفتار نوآورانه را نیز به صورت غیرمستقیم تبیین میکنند. بنابراین، ارزش مقاله حاضر به ارائه پیشنهادهای عملی در راستای تحقق اهداف سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge Gathering and Sharing Behavior on the Relationship Between Job Autonomy and Innovative Behavior of Librarians of Ahvaz University Libraries

نویسندگان [English]

  • Maryam Ameri 1
  • Mohammad Reza Farhadpoor 2
1 MSc. Student,Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Job characteristics, including job autonomy, can significantly impact various work-related and behavioral outcomes for an organization’s employees. These outcomes encompass creativity within the work environment, as well as knowledge-related behaviors such as knowledge gathering, knowledge sharing, and innovation. On one hand, job independence provides the conditions necessary for the emergence of knowledge-related behaviors. On the other hand, it can also serve as a catalyst for innovation and innovative behaviors through knowledge behaviors. The primary objective of this study is to explore the role of knowledge gathering and sharing behaviors in the relationship between job autonomy and innovative behavior of librarians of Ahvaz universities.
Methodology: This study employed an applied research approach, using an analytical survey method. The statistical population of the research consisted of all librarians working in university libraries in Ahvaz in Iran. To determine the sample size, Morgan’s table was used. Given that the total number of librarians exceeded 120 individuals, a sample size of 92 respondents completed the questionnaires. The research data were analyzed using the Pearson correlation method and structural equation modeling (SEM) in SmartPLS and SPSS.
Findings: The research results indicate that knowledge gathering behavior has an effect on the relationship between job autonomy and innovative behavior of librarians of the university libraries of Ahvaz (ᵦ = 0.39). In addition, knowledge sharing behavior has an effect on the relationship between job autonomy and innovative behavior of the university libraries in Ahvaz (ᵦ = 0.42).
Conclusion: Giving special attention to human resources as the primary factor in knowledge gathering and sharing, job autonomy, and innovative behavior plays an important role in the development of the knowledge-sharing process and enhancing organizational empowerment in terms of discovering the hidden knowledge held by individuals. The study results highlight the significance of employee job independence across various dimensions: criteria, methods, and schedules. Such independence provides a valuable opportunity for employees to go beyond rigid procedures in their work, actively seeking to learn and share insights with their colleagues. Ultimately, this article aims to offer practical recommendations for achieving organizational goals within university libraries. According to the results, it is suggested that: Employees of university libraries and academic librarians should be encouraged to acquire knowledge and develop essential skills. This empowerment not only enriches their work but also opens up possibilities for innovative behaviors within their job responsibilities. Also, the independence of employees should be taken into consideration. Specifically, employees should be granted discretion and relative freedom when making decisions related to criteria, methods, and timing in performing their duties. This autonomy provides an opportunity for them to leverage their knowledge capacities and introduce new ideas and innovative behaviors within the context of the autonomy granted. By implementing these recommendations, organizations can foster a culture of continuous learning, creativity, and innovation among their library staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job autonomy
  • Knowledge gathering
  • Knowledge sharing
  • Innovative behavior
  • Academic librarians
ابراهیمی، محبوبه؛ هاشمی، سیدحمید و غریب، مرتضی (1400). بررسی رابطه خدمختاری شغلی با رفتار کاری نوآورانه شهرداری شاهرود. چهارمین کنفرانس بین‌المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق، تهران. https://civilica.com/doc/1239130
ارسطوپور، شعله؛ کفاشان کاخکی، مجتبی و محمدیان، زهرا (1400). سنجش فرهنگ سازمانی و موانع اشتراک دانش با هدف طراحی زیرساخت اشتراک دانش: یک مطالعه موردی. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(2)، 187- 210. https://doi.org/10.22067/infosci.2021.24028.0
امیری، معصومه. (1402). بررسی تأثیر عوامل فردی، گروهی و سازمانی بر حفظ و نگهداری دانش با نقش میانجی قابلیت‌های فناوری اطلاعات در شرکت فولاد خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
بهرامی، محمد؛ رحیمی، صالح و زارع، امین (1399). بررسی رابطه عوامل توانمندساز دانش با خلق دانش در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10(1)، 35- 54. https://doi.org/10.22067/riis.v0i0.83401
جمشیدی، عزت‌الله؛ سیدعامری، میرحسن و عباسی، همایون.(1401). بررسی اثر ظرفیت جذب بالقوه، ظرفیت جذب تحقق‌یافته و تسهیم دانش بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی. 12(24)، 77-90. https://doi.org/10.22084/smms.2019.17623.2269
خاتمیان‌فر، پریسا و پریرخ، مهری (1388). بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(1)، 223- 246.
خالویی، علی؛ پورعزت، علی‌اصغر و شامی زنجانی، مهدی (1393). بررسی نقش مدیریت دانش در تدوین استراتژی کسب و کار الکترونیک. مدیریت فناوری اطلاعات، 6(3)، 375- 394. https://doi.org/10.22059/jitm.2014.51593  
ریحانی، فرزانه؛ حسین قلی‌زاده، رضوان و خوراکیان، علی. (1400). بررسی وضعیت اشتراک دانش و رابطه آن با رفتار کاری نوآورانه کارکنان (نمونه پژوهش: یک شرکت تولیدی). مدیریت دانش سازمانی، 4(15)، 67-110. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454262.1400.4.4.3.6
عبدالله‌زاده، فاطمه؛ اسماعیلی شاد، بهرنگ و علیزاده، راحله. (1398). رابطه اعتماد سازمانی و تسهیم دانش با رفتار کاری نوآورانه (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی خراسان شمالی). پژوهش‌های روانشناختی در مدیریت، 5(2)، 66-92. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764833.1398.5.2.3.2
قنبرپور نصرتی، امیر؛ بای، ناصر و اصفهانی‌نیا، اکرم (1399). تبیین نقش استقلال شغلی و پیچیدگی وظایف در رفتارهای خلاقانه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان. مدیریت ورزشی، 12(2)، 349- 368. https://doi.org/10.22059/jsm.2019.253108.2043
هومن، حیدرعلی. (1397). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سمت.
References
Abdollahzadeh, F., Esmaeilishad, B., & Alizadeh, R. (2019). The relationship between organizational trust and knowledge sharing with innovative work behavior (Case of study: North Khorasan Social Security Organization). Psychological Researches in Management, 5(2), 66-92. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764833.1398.5.2.3.2 (In Persian)
Agarwal, N. K., & Marouf, L. N. (2014). Initiating knowledge management in colleges and universities. International Journal of Knowledge Content Development & Technology, 4(2), 67-95.
Amiri, M. (2023). Investigating the effect of individual, group and organizational factors on knowledge retention and maintenance with the mediating role of information technology capabilities in Khuzestan Steel Company. Master’s Thesis, Faulty of Humanities, Islamic Azad University of Ahvaz. (In Persian).
Andreeva, T., & Kianto, A. (2016). Does strategic management of knowledge matter for organizational performance? An empirical test. Academy of Management Proceedings.  https://doi.org/10.5465/ambpp.2016.17898abstract
Anderson, N., Potočnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework. Journal of management, 40(5), 1297-1333. https://doi.org/10.1177/0149206314527128
Arastoopoor, S., Kaffashan Kakhki, M., & Mohamadian, Z. (2021). Evaluating barriers to organizational culture and knowledge sharing for designing a knowledge sharing infrastructure: A case study. Library and Information Science Research, 11(2), 187-210. https://doi.org/10.22067/infosci.2021.24028.0 (In Persian).
Asrar-ul-Haq, M., & Anwar, S. (2016). A systematic review of knowledge management and knowledge sharing: Trends, issues, and challenges. Cogent Business & Management, 3(1), 1-17. https://doi.org/10.1080/23311975.2015.1127744
Bahrami, M., Rahimi, S., & Zare, A. (2020). An investigation of the relationship between knowledge enabling factors and knowledge creation among librarians of public libraries. Library and Information Science Research, 10(1), 35-54. https://doi.org/10.22067/riis.v0i0.83401. (In Persian).
Cabrera, A., Collins, W. C., & Salgado, J. F. (2006). Determinants of individual engagement in knowledge sharing. The International Journal of Human Resource Management, 17(2), 245-264.‏ https://doi.org/10.1080/09585190500404614 
Carmeli, A., Meitar, R., & Weisberg, J. (2006). Self‐leadership skills and innovative behavior at work. International journal of manpower, 27(1), 75-90.‏ https://doi.org/10.1108/01437720610652853
Castaneda, D. I., & Cuellar, S. (2020). Knowledge sharing and innovation: A systematic review. Knowledge and Process Management, 27(3), 159-173.‏ https://doi.org/10.1002/kpm.1637
Chen, J., Chen, J., Jiao, H., Jiao, H., Zhao, X., & Zhao, X. (2016). A knowledge-based theory of the firm: managing innovation in biotechnology. Chinese Management Studies, 10(1), 41-58. https://doi.org/10.1108/CMS-11-2015-0273
Chen, L., Luo, X., Zhou, F., & Zhang, T. (2022). Knowledge hiding and Hider's innovative behavior in Chinese organizations: the mediating role of silence behavior and the moderating role of Zhongyong thinking. Management and Organization Review, 18(3), 491-518.‏ https://doi.org/10.1017/mor.2021.76
Chiaburu, D. S., & Harrison, D. A. (2008). Do peers make the place? Conceptual synthesis and meta-analysis of coworker effects on perceptions, attitudes, OCBs, and performance. Journal of applied psychology, 93(5), 1082.‏
Choi, W. S., Kang, S. W., & Choi, S. B. (2021). Innovative behavior in the workplace: An empirical study of moderated mediation model of self-efficacy, perceived organizational support, and leader–member exchange. Behavioral Sciences, 11(12), 182.‏ https://doi.org/10.3390/bs11120182
Coelho, F., & Augusto, M. (2010). Job characteristics and the creativity of frontline service employees. Journal of Service Research, 13(4), 426-438.‏ https://doi.org/10.1177/1094670510369379
Cruz, K. F. S., Mendes, G. H. S., Lizarelli, F. L., & Cauchick-Miguel, P. A. (2020). Antecedents and consequences of library service innovation: An investigation into Brazilian academic libraries. The Journal of Academic Librarianship, 46(6), 102235.‏ https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102235
Ebrahimi, M., Hashemi, S. H., & Gharib, M. (2021). Investigating the relationship between job autonomy and innovative work behavior of employees of Shahrood Municipality. Fourth International and National Conference on Management, Accounting and Law Studies, Tehran. https://civilica.com/doc/1239130. (In Persian).
Edwards, J. S. (2017). Knowledge sharing: At the heart of knowledge management. In P. Jain & N. Mnjama (Eds.), Managing Knowledge Resources and Records in Modern Organizations (pp. 1-14). Hershey, PA: IGI Global.
Esse, U. (2022). Leadership and innovative behaviour in the twenty first century academic library Library Philosophy and Practice (e-journal). 7450. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/7450
Fock, H., Chiang, F., Au, Y. K., & Hui, K. M. (2011). The moderating effect of collectivistic orientation in psychological empowerment and job satisfaction relationship. International Journal of Hospitality Management, 30 (2), 319-328. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.08.002
Ghanbarpour Nosrati, A., Bai, N., & Esfahani Nia, A. (2020). The model of job autonomy and task complexity in creative behaviors in employees of sport and youth offices of Golestan Province. Sport Management Journal, 12(2), 349-368.  https://doi.org/10.22059/jsm.2019.253108.2043 (In Persian).
Giampaoli, D., Ciambotti, M., & Bontis, N. (2017). Knowledge management, problem solving and performance in top Italian firms. Journal of Knowledge Management, 21(2). https://doi.org/10.1108/JKM-03-2016-0113
Giesecke, J., & McNeil, B. (2010). Fundamentals of library supervision. 2nd edition. Chicago, IL: American Library Association.
Goddard, M. (2020). The impact of knowledge management on innovation in academic libraries. Pathfinder: A Canadian Journal for Information Science Students and Early Career Professionals, 1(2), 72-81.‏ https://doi.org/10.29173/pathfinder9
Gunjal, B. (2017). Innovative services in libraries: trends, issues and challenges. National Conference on Library Innovation for Excellence (LIFE), Feb. 16–17, 2017, IISER Pune https://www.slideshare.net/bhojarajug/innovative-services-in-libraries-trends-issues-and-challenges
Ha, S. T., Lo, M. C., & Wang, Y. C. (2016). Relationship between knowledge management and organizational performance: A Test on SMEs in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224, 184-189. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.438
Haas, M. R. (2006). Knowledge gathering, team capabilities, and project performance in challenging work environments. Management Science, 52(8), 1170-1184.‏ https://doi.org/10.1287/mnsc.1060.0530
Islam, M. A., Agarwal, N. K., & Ikeda, M. (2017). Effect of knowledge management on service innovation in academic libraries. IFLA journal, 43(3), 266-281.‏ https://doi.org/10.1177/0340035217710538
Islam, T., Zahra, I., Rehman, S. U., & Jamil, S. (2022). How knowledge sharing encourages innovative work behavior through occupational self-efficacy? The moderating role of entrepreneurial leadership. Global Knowledge, Memory and Communication, 73(1/2), 67-83. https://doi.org/10.1108/GKMC-02-2022-0041
Jamshidi, E., Sayed Ameri, M. H., & Abbasi, H. (2023). Investigating the effect of potential absorptive capacity, realised absorptive capacity and knowledge sharing on employees innovative behavior in ministry of sports and youth of Iran. Contemporary Studies on Sport Management, 12(24), 77-90. https://doi.org/10.22084/smms.2019.17623.2269 (In Persian)
Karimi, S., Ahmadi Malek, F., Yaghoubi Farani, A., & Liobikienė, G. (2023). The role of transformational leadership in developing innovative work behaviors: The mediating role of employees’ psychological capital. Sustainability, 15(2), 1267. https://doi.org/10.3390/su15021267
Karim, D. N., & Majid, A. H. B. (2018). Autonomous job design and knowledge sharing behavior: the mediating role of public service motivation. International Journal of Economics, Commerce and Management, 6(4), 607-626.
Khalili, A. (2016). Linking transformational leadership, creativity, innovation, and innovation-supportive climate. Management Decision, 54(9), 2277-2293. https://doi.org/10.1108/MD-03-2016-0196
Khalil, O., Khalil, H., & Khalil, N. (2024). Academic libraries' knowledge sharing and service innovation: The mediating role of management and IT innovations. The Journal of Academic Librarianship, 50(1), 102832.‏ https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102832
Khalouei, A., Pourezat, A., & shamizanjani, M. (2014). The role of knowledge management in E-business strategy. Journal of Information Technology Management, 6(3), 375-394. https://doi.org/10.22059/jitm.2014.51593 (In Persian).
Khatamianfar, P., & Parirokh, M. (2009). Investigating the encouraging and inhibiting factors of knowledge sharing in the organization of libraries, museums and documents center of Astan Quds Razavi. Library and Information Sciences, 12(1), 223-246. (In Persian).
Kianto, A., Vanhala, M., & Heilmann, P. (2016). The impact of knowledge management on job satisfaction. Journal of Knowledge Management, 20(4), 621-636. https://doi.org/10.1108/JKM-10-2015-0398 
Kmieciak, R. (2021). Trust, knowledge sharing, and innovative work behavior: Empirical evidence from Poland. European Journal of Innovation Management, 24(5), 1832-1859. https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2020-0134
Lambriex-Schmitz, P., Van der Klink, M. R., Beausaert, S., Bijker, M., & Segers, M. (2020). Towards successful innovations in education: Development and validation of a multi-dimensional Innovative Work Behaviour Instrument. Vocations and Learning, 13, 313-340.‏
Latham, G. P., & Pinder, C. C. (2005). Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century. Annu. Rev. Psychol., 56, 485-516.‏ https://doi.org/10.1146/annurev.psych.55.090902.142105
Le, P. B. (2020). How transformational leadership facilitates radical and incremental innovation: the mediating role of individual psychological capital. Asia-Pacific Journal of Business Administration. 12(3/4), 205-222. https://doi.org/10.1108/APJBA-04-2020-0129
Lee, V.-H., Foo, A. T.-L., Leong, L.-Y., & Ooi, K.-B. (2016). Can competitive advantage be achieved through knowledge management? A case study on SMEs. Expert Systems with Applications, 65, 136-151. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2016.08.042
Llopis, O., & Foss, N. J. (2016). Understanding the climate–knowledge sharing relation: The moderating roles of intrinsic motivation and job autonomy. European Management Journal, 34(2), 135-144.‏ https://doi.org/10.1016/j.emj.2015.11.009
Luthje, C., Lettl, C., & Herstatt, C. (2003). Knowledge distribution among market experts: a closer look into the efficiency of information gathering for innovation projects. International Journal of Technology Management, 26(5-6), 561-577.‏ https://doi.org/10.1504/IJTM.2003.003423
Masa'deh, R. E., Shannak, R., Maqableh, M., & Tarhini, A. (2017). The impact of knowledge management on job performance in higher education: The case of the University of Jordan. Journal of Enterprise Information Management, 30(2), 244-262. https://doi.org/10.1108/JEIM-09-2015-0087
Nasution, N. R., Siregar, Z. M. E., & Pristiyono, P. (2021). The effect of job autonomy on employee innovative behavior: the role of job satisfaction as intervening variable. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(2), 2846-2853.‏ https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1994
Neves, P., & Cunha, M. P. E. (2018). Exploring a model of workplace ostracism: The value of coworker humor. International Journal of Stress Management, 25(4), 330–347. https://doi.org/10.1037/str0000069
Nieves, J., & Haller, S. (2014). Building dynamic capabilities through knowledge resources. Tourism Management, 40, 224-232. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.06.010
Olan, F., Liu, S., Neaga, I., & Alkhuraiji, A. (2016). How knowledge sharing and business process contribute to organizational performance: Using the fsQCA approach. Journal of Business Research, 69(11), 5222-5227.‏ https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.116
Orfila-Sintes, F., & Mattsson, J. (2009). Innovation behavior in the hotel industry. Omega, 37(2), 380-394.‏ https://doi.org/10.1016/j.omega.2007.04.002
Park, S., & Jo, S. J. (2017). The impact of proactivity, leader-member exchange, and climate for innovation on innovative behavior in the Korean government sector. Leadership & Organization Development Journal, 39(1), 130-149. https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2016-0216
Reihani, F., Hossein Gholizadeh, R., & Khorakian, A. (2022). Investigating the status of knowledge sharing and its relationship with innovative work behavior of employees (Case Study: Manufacturing Company). Scientific Journal of Organizational Knowledge Management, 4(15), 67-110. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454262.1400.4.4.3.6 (In Persian)
Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37(3), 580-607.‏ https://doi.org/10.5465/256701
Shalley, C. E., Zhou, J., & Oldham, G. R. (2004). The effects of personal and contextual characteristics on creativity: Where should we go from here? Journal of Management, 30(6), 933-958. https://doi.org/10.1016/j.jm.2004.06.007
Sijbom, R. B., Janssen, O., & Van Yperen, N. W. (2015). How to get radical creative ideas into a leader’s mind? Leader’s achievement goals and subordinates’ voice of creative ideas. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(2), 279-296.‏ https://doi.org/10.1080/1359432X.2014.892480
Trivellas, P., Akrivouli, Z., Tsifora, E., & Tsoutsa, P. (2015). The impact of knowledge sharing culture on job satisfaction in accounting firms. The mediating effect of general competencies. Procedia Economics and Finance, 19, 238-247. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00025-8
Van Den Hooff, B., & De Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of knowledge management, 8(6), 117-130.‏ https://doi.org/10.1108/13673270410567675
Volmer, J., Spurk, D., & Niessen, C. (2012). Leader–member exchange (LMX), job autonomy, and creative work involvement. The leadership quarterly, 23(3), 456-465. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.10.005
Wang, Z., Ren, S., Chadee, D., Liu, M., & Cai, S. (2021). Team reflexivity and employee innovative behavior: the mediating role of knowledge sharing and moderating role of leadership. Journal of Knowledge Management, 25(6), 1619-1639.‏ https://doi.org/10.1108/JKM-09-2020-0683
Wang, Z., Sharma, P. N., & Cao, J. (2016). From knowledge sharing to firm performance: A predictive model comparison. Journal of Business Research, 69(10), 4650-4658. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.055
Wang, H., Chen, X., & Xie, M. (2022). Employee innovative behavior and workplace wellbeing: Leader support for innovation and coworker ostracism as mediators. Frontiers in Psychology, 13, 1014195.‏ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1014195
Whittington, J. L., Goodwin, V. L., & Murray, B. (2004). Transformational leadership, goal difficulty, and job design: Independent and interactive effects on employee outcomes. The Leadership Quarterly, 15(5), 593-606.‏ https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2004.07.001
Wijngaards, I. (2016). Knowledge sharing behavior as a catalyst for innovative work behavior: The role of job autonomy and social media. Master’s thesis, Tilburg University. http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142201
Xu, Z., & Suntrayuth, S. (2022). Innovative work behavior in high-tech enterprises: Chain intermediary effect of psychological safety and knowledge sharing. Frontiers in Psychology, 13, 1017121.‏ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1017121
Yepes, V., & López, S. (2023). The knowledge sharing capability in innovative behavior: A SEM approach from graduate students’ insights. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(2), 1284.‏ https://doi.org/10.3390/ijerph20021284
Yuan, H., Su, M., Zywiolek, J., Rosak-Szyrocka, J., Javed, A., & Yousaf, Z. (2023). Towards innovation performance of the hospitality and tourism industry: interplay among business ethics diffusion, service innovation, and knowledge-sharing. Sustainability, 15(1), 886.‏ https://doi.org/10.3390/su15010886
Yuan, F., & Woodman, R. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: The role of performance and image outcome expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323-342. https://doi.org/10.5465/amj.2010.49388995
Zhao, G., Luan, Y., Ding, H., & Zhou, Z. (2022). Job control and employee innovative behavior: A moderated mediation model. Frontiers in Psychology, 13, 720654.‏ https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.720654