دوره و شماره: دوره 57، شماره 4، دی 1402 
ممیزی دانش پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

صفحه 19-30

10.22059/jlib.2024.357628.1680

حمیدرضا بابایی؛ حمزه علی نورمحمدی؛ سعید اسدی؛ علی شرفی