ممیزی دانش پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ممیزی دانش یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل و شناسایی نیازها، موجودی، جریان و نقشه دانش است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تحلیل وضعیت ممیزی دانش پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد است.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از پزشکان شاغل در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد است. ابزار گردآوری داده‏ها در این پژوهش سیاهه ‏وارسی و پرسش‌نامه محقق‏ساخته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تی تک ‏نمونه‌ای از طریق نرم‌افزار SPSS انجام شده است.
یافته‌ها: یافته ‏ها نشان داد که مؤلفه‌ شناسایی نیازهای دانشی، وضعیت دارایی‌های دانشی موجود (دانش ذهنی و عیان) و جریان دانش پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد در سطح معنا‏داری 05/0 در حد متوسط به پایین است؛ اما نقشه دانشی پزشکان دانشگاه شاهد در سطح متوسط به بالاست. به عبارت دیگر، توجه به ممیزی دانش پزشکان دانشگاه شاهد کم است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که وضعیت ممیزی دانش پزشکان دانشگاه شاهد مطلوب نیست. بنابراین، سیاست‌گذاران دانشکده پزشکی این دانشگاه باید زمینه‏های لازم برای اجرای موفق ممیزی دانش پزشکان از طریق اﺷﺘﺮاک داﻧﺶ، ارزیابی دارایی‏ های دانشی، نیازسنجی دانشی، ایجاد مخازن دانش، ایجاد شبکه‌های ارتباطی مناسب برای تقویت جریان دانش و شناسایی شکاف‏ های دانشی، فراهم کردن زیرساخت‏ های لازم برای فرایندهای ثبت و ضبط دارایی‏ های دانشی، انتقال دانش مورد نیاز از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و سمینارها و تهیه نقشه‏ های دانشی در حوزه ‏های تخصصی در این زمینه فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Knowledge Audit of Physicians of the Faculty of Medicine at Shahed University

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Babaei 1
  • Hamzehali Nourmohammadi 2
  • Saeid Asadi 2
  • Ali Sharafi 2
1 Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: A knowledge audit is a crucial tool for analyzing and identifying knowledge needs, creating a knowledge inventory, understanding knowledge flow, and mapping knowledge. Therefore, this study aims to analyze the knowledge audit of physicians at Shahed University.
Methods: This applied research is conducted using a descriptive-analytical methodology. The statistical population of the study includes 45 physicians working in the Faculty of Medicine at Shahed University. The data collection tools in this research are a checklist and a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed using a one-sample t-test in SPSS software.
Results: The findings showed that the components of identifying knowledge needs, the status of existing knowledge assets (implicit and explicit knowledge), and the flow of knowledge and knowledge map of physicians of the Faculty of Medicine at Shahed University are moderate to low at a significance level of 0.05%. In other words, little attention is paid to auditing the knowledge of physicians.
Conclusions: The results indicate that the status of knowledge auditing of physicians at Shahed University is not favorable. Therefore, policymakers in the Faculty of Medicine of this university should provide the necessary groundwork for the successful implementation of knowledge audit. This can be achieved through knowledge sharing, evaluating knowledge assets, assessing knowledge needs, creating knowledge repositories, establishing networks, and facilitating effective communication to enhance the flow of knowledge. Additionally, providing the necessary infrastructure for recording knowledge assets, transferring essential knowledge through training courses and seminars, and developing specialized knowledge maps are crucial steps in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Audit
  • Knowledge Management
  • Knowledge
  • Physicians
  • Shahed University
اسدزاده، فرشته (1394). ممیزی و مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی با تأکید بر آموزش عالی. کنفرانس بین‏المللی، مدیریت فرهنگ و توسعه اقتصادی؛ مشهد.
جعفری، حسین؛ وثوقی، شهرام؛ ابوالقاسمی، جمیله، و ابراهیمی، حسین (1399). تدوین و اعتبارسنجی چک لیست ممیزی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) برای معادن سطحی. سلامت کار ایران، (17(1)، 1097-1108.
شاهمرادی، لیلا (1391). طراحی و اجرای مدل ممیزی مدیریت دانش در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. پایان­نامه دکتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
شرفی، علی، و ابوالقاسم مسلمان، طاهره (1398). شناسایی مؤلفه‏های ممیزی دانش در نرم‏افزارهای مدیریت دانش. تعامل انسان و اطلاعات، 6(3)، 82-100.
شرفی، علی، و ناخدا، مریم (1398). تحلیل روندهای محلی و جهانی ممیزی دانش در پایگاه استنادی کلریویت آنالیتیکس. مدیریت دانش سازمانی، 2(6)، 11-46.
فکورثقیه، امیرمحمد، و رجبی، مریم (1395). بررسی اهمیت ممیزی دانش در مدیریت دانش. کنفرانس بین‌المللی کسب‌وکار: فرصت‌ها و چالش‌ها. خرداد 95، رشت، دانشگاه فنی و حرفه‌ای میرزاکوچک صومعه سرا.
محمدی، لیلا، و علیپورحافظی مهدی (1394). مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران. بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 2(5)، 107-125.
محمدی، لیلا (1391). ممیزی دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدی، لیلا، و علیپورحافظی، مهدی (1391). ممیزی دانش: ابزاری برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌ها. کلیات کتاب ماه، 15(10)، 90-94.
نویدی، فاطمه؛ منصوریان، یزدان، و حسن‌زاده، محمد (1397). ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه‏محور: به سوی یک مدل مفهومی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(1)، 75-97.
نویدی، فاطمه؛ حسن‌زاده محمد، و منصوریان، یزدان (1397). مدل نظری و عملیاتی ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور. تعامل انسان و اطلاعات، ۵(3)، 75-90.
نویدی فاطمه، و حسن‌زاده، محمد(1399). مؤلفه‌های درحال تغییر ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه‏محور: از حال تا آینده. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. انتشار آنلاین.
References
Abdul Rahman, A. & Shukor, N. S. A. (2012). Knowledge audit roles and contributions towards continuous quality improvement: A review. Knowledge Management International Conference (KMICe) Johor Bahru, Malaysia, 93-97. https://repo.uum.edu.my/id/eprint/10835
Almansoori, A, Alshamsi, M, Salloum, S. A.  & Shaalan, K. (2021). Critical review of knowledge management in healthcare in book recent advances in intelligent systems and smart applications. International Centre for Forensic Science. International Conference in Management, Culture & Economic Development. (In Persian)
Asadzadeh, F. (2015). Audit and knowledge management in educational organizations with emphasis on higher education. International conference, cultural management and economic development.
Chi wai, P., Lee, W. B. (2011). Knowledge audit with intellectual capital in the quality management process: An empirical study in electronics company. Electronic Journal of Knowledge Management, 9(2), Retrieved, from: www.ejkm.com/ issue/download.html?idArticle=284
Chowdhury, Naguib (2006). Knowledge Audit: overview and sample questionnaire.  Retrieved, from: www.kmtalk.net/article.php?story=20060905001530455
Henczel, S. (2000). The information audit as a first step towards effective knowledge management, INSPEL, 34(3-4), 210-226
Hylton, A. (2002). A knowledge audit must be people-centered and people focused. Retrieved,2011/09/12, from: http people_centered_ knowledge_audit.pdf.
Jaber Ansari, A. (2018). A comprehensive model of knowledge management audit based on systematic review in 7 stages. International Journal of Management and Applied Science, 4(5), 74-79.
Jafari, H., Vosoughi, S., Abolghasemi, J. & Ebrahimi, H. (2020). Development and validation checklist for the health, safety and environment management system auditing in the Surface Mines. Iran Occupational Health,17(1),1098-1108. http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2959-fa.html. (In Persian)
Micu, M. (2009). A Knowledge audit at Concordia university libraries. Retrieved, 2011/10/22, from: http://library.concordia.ca/ about/staff/ forum/micu_ presentation09. Pdf.
Mohammadi, L. & Alipour Hafezi, M. (2016). Knowledge auditing model for Iranian scientific institutes. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 2(5), 107-125. https://doi.org/10.22054/jks.2016.270.1 (In Persian)
Navidi, F., Mansourian, Y. & Hasanzadeh, M. (2018). Developing a theoretical and operational knowledge audit model for project- based organizations. Human Information Interaction, 5(3), 75-90. http://dorl.net/dor/20.1001.1.24237418.1397.5.3.2.4. (In Persian)
Navidi, F., Mansourian, Y. & Hasanzadeh, M. (2018). Knowledge audit in project-based organizations: toward a conceptual framework. Journal of Library and Information Science Research, 8(1), 75-97. https://doi.org/10.22067/riis.v0i0.60105 (In Persian)
Perez-Soltero, A., Valenzuela, M. B., Sanchez-Schmitz, G., Martin Rubio, F. & Palma-Mendez, J. T.  (2006). Knowledge audit methodology with emphasis on core processes. European and Mediterranean conference on information systems (EMCIS), Costa Blanca, Alicante, Spain.
Perez-Soltero, A., Valenzuela, M. B., Sanchez-Schmitz, G., Martin Rubio, F., Palma-Mendez, J. T. & Alberto Vanti, A. (2007). A model and methodology to knowledge auditing considering core processes. IUP Journal of Knowledge Management, 5(1), 7-23. https://doi.org/10.1.1.72.8091
Raison, C. (2007). Knowledge Audits and mapping. Retrieved, 2015/09/12, from: www.iim.org.au/thirdgen/form/show_attachment.cfm%3FattachmentID%3D118+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ir
Serrat, O. (2008). Auditing knowledge. Retrieved from: www.adb.org/knowledge/auditing-knowledge.
Shahmoradi, L., Ahmadi, M., Sadoughi, F., Piri, Z. & Gohari, M. R. (2015). A comprehensive model for executing knowledge management audits in organizations: A systematic review. The Health Care Manager, 34(1), 28–40. https://doi.org/10.1097/hcm.0000000000000046
Sharafi, A. & Abolghasem Mosalman, T. (2019). Identification of knowledge audit factors in knowledge management soft-wares. Human Information Interaction, 6(3). http://dorl.net/dor/20.1001.1.24237418.1398.6.3.3.2. (In Persian)
Sharafi, A. & Nakhoda, M. (2019). An analysis of local and global trends of the knowledge auditing in the citation analysis database of Clarivate Analytics. Journal of Strategic Management of Organization Knowledge, 2(6), 11-46. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454262.1398.2.3.1.8 (In Persian)
Tiwana, A. (1999). The knowledge management toolkit, Prentice Hall. Available at: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/dml/Tiwana_Amrit_1999_Knowledge_Management_Toolkit1.pdf