ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد از دیدگاه کاربران براساس مدل لایبکوال

نویسندگان

چکیده

هدف: تعیین کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد از دیدگاه کاربران براساس مدل لایبکوال است.
روش : این تحقیق پژوهشی پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعة آماری این پژوهش 110 نفرند که به صورت تصادفی طبقه‌ای از میان 2000 مراجعه‌کنندة عضو کتابخانه مرکزی و کتابخانة دانشکده عمران انتخاب شده‌اند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که سطح خدمات دریافتی در بعد تأثیرگذاری خدمات، در کتابخانه مرکزی با میانگین (55/6) و در کتابخانه دانشکده عمران با میانگین (97/6) نسبت به ابعاد دیگر بیشتر است. اما بعد کنترل اطلاعات در کتابخانه مرکزی با میانگین (45/5) و در کتابخانه دانشکده عمران با میانگین (92/4) پایین‌ترین سطح خدمات دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند. در سطح گزاره‌ها، بالاترین میانگین در کتابخانه مرکزی مربوط به وجود کارمندان مؤدب (25/7)، و پایین‌ترین میانگین مربوط به امکان دسترسی به منابع اطلاعات الکترونیک (12/4) است. همچنین بالاترین میانگین خدمات دریافتی در کتابخانه دانشکده عمران به آمادگی کتابداران برای پاسخگویی به مراجعه-کنندگان (63/7) و پایین‌ترین میانگین (85/3) به وجود تجهیزات مدرن دسترسی به اطلاعات اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Dr.Hasan Ashrafi Rizi
  • Zahra Kazempour
  • Dr.Ahmad Shabani
چکیده [English]

To assess service quality of libraries of Islamic Azad university branch of Shahrekord from users' Perspective based on LibQUAL model.
The survey method was used for collecting the data through 110 questionnaires. The statistical population was 2000 users of Central library and Civil library that was selected random stratified.
The findings show that the level of perceived service in dimension of affect of services in Central library with mean (6.55) and in Civil library with mean (6.97) were highest means. But dimension of information control in Central library with mean (5.45) and in civil library with mean (4.92) were lowest means. In Central library, the highest mean in items level is related to polite staffs (7.25), and lowest mean is related to making electronic resources accessible (4.12). Also in Civil library, the highest mean is related to readiness of librarians to respond to user's highest mean is related to readiness of librarians to respond to user's questions (7.63), and lowest mean is related to modern equipments to access to information (3.85). Furthermore, there is significant difference among perceived service and users' expectations in level a= .05 in both libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic library
  • Assessment of library services
  • Azad University Branch of Shahrekord
  • LibQual model
  • Library users