ارزیابی درونی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی درونی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و تعیین وضعیت موجود آن براساس نظر کارشناسان است. این مقاله بر آن است تا با ارائه یک روش برای ارزیابی درونی کتابخانه‌های دانشگاهی، مدیران و برنامه‌ریزان این‌گونه مراکز را در شناخت و بهبود وضعیت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی یاری رساند.
روش:روش پژوهش براساس ارزیابی، درونی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه، مصاحبه و فرم‌های اطلاعاتی استفاده شده است.
یافته‏ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایین‌ترین درصد عامل‌ها مربوط به عامل خدمات و آموزش (39 درصد)، و عامل بودجه (45درصد) می‌باشد. درصد موفقیت سایر عوامل کتابخانه عبارتند از: مدیریت (5/55 درصد)، نیروی انسانی (58 درصد)، منابع (48 درصد)، سازماندهی (58 درصد) و ساختمان و تجهیزات (57 درصد).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation in Academic Libraries a Case Study of Tarbiat Moalem University of Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Rahim Shahbazi
  • Dr. Kamran Sedaghat
چکیده [English]

The aim of this research is to do an Internal Evaluation of the Academic library based on the views of experts to identify the current situation. It also aims to present a method for library evaluation and to help the planners and managers of such centers to understand and improve the condition of university libraries and information centers.
The methodology of this case study is based on Internal Evaluation. Questionnaire, interview and checklists were used for gathering data.
The results show that the lowest rates of Factors, belongs to the Services & Instruction Factor (%39) and the Budget Factor (%45) in the Factors are: Administration (%55.5), Staff (%58). Resources (%48), Material Organizing (%58),

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accreditation. Faculty of Literature and Humanities
  • Azerbaijan University of Tarbiat Moallem
  • Higher Education
  • Information centers
  • Internal evaluation