سنجش میزان هوش هیجانی کتابداران دانشکده‏های دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی میزان هوش هیجانی کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‏ای دانشگاه تهران می‏پردازد.
روش: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه‌های دانشکده‏ای دانشگاه تهران بودند که 60 نفر کتابدار (42 نفر مرد و 18 زن ) به صورت سرشماری انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان هوش هیجانی کتابداران و مولفه‏های آن شامل خودآگاهی، خود انگیزی، مدیریت خود، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی متوسط به بالا است. نتایج همچنین نشان داد بین کتابدارن دارای مدرک تحصیلی کتابدارای و کتابداران فاقد این مدرک در برخورداری از هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما، تفاوت معناداری بین کتابداران دانشکده‌های دانشگاه تهران در برخورداری از هوش هیجانی وجود داشت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Emotional Intelligence among University of Tehran Faculty Librarians

نویسندگان [English]

  • Ali Shabani
  • Dr.Gholamreza Fadaie
  • Dr.Mohammad Ali Besharat
چکیده [English]

Objective: The present paper investigates the emotional intelligence quotient among librarians in various faculties of University of Tehran.
Methodology: A descriptive-analytical method was deployed. Sample included all librarians working at various faculties with in University of Tehran. These were comprised of 42 males and 18 females.
Findings: It was demonstrated that Librarians EIQ and its components (Self awareness, self-motivation, self-regulation, social skills and social awareness) is above average. It was also shown that there is no significant difference between librarians holding a degree in librarianship with those lacking it. But there is significant difference in EIQ among librarians working in different faculties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Faculty libraries
  • University of Tehran