مطالعه مقایسه‏ای تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی توسط «کتابدار» و «معلم» برارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانش‌آموزان دبیرستان‌های هوشمند دخترانه شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: این پژوهش با توجه به اهمیت آموزش سواد اطلاعاتی به دانش آموزان، ضمن طراحی یک دوره آموزشی، به بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش مهارت‌های سواداطلاعاتی از سوی معلم و کتابدار در دو دبیرستان هوشمند پرداخته است، و سعی در یافتن فرد مسئول این آموزش‌ها در مدارس دارد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و از روش‌های کتابخانه‌ای و شبه تجربی بهره می‌گیرد. از میان دوازده مدرسه هوشمند شهر تهران، دبیرستان‌های دخترانه آبسال و ندای آزادی که از شباهت بیشتری به لحاظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سابقه هوشمند بودن برخوردار بودند، انتخاب شدند. در دبیرستان آبسال کتابدار متخصص و در دبیرستان ندای آزادی یکی از دبیران، به آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی طی 4 جلسه پرداختند.
یافته‌ها: پیش از آموزش مهارت‌های سواداطلاعاتی، دانش آموزان دو دبیرستان مورد سنجش قرار گرفتند و طبق نتایج آزمون t مستقل تفاوت معناداری میان دانش آموزان دو دبیرستان پیش از آغاز آموزش وجود نداشت. میانگین تفاضل نمرات پس آزمون و پیش آزمون نشان داد، کتابدار به میزان 33/1 و معلم به میزان 07/0 در ارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی دانش آموزان موثر بوده‌اند و بر اساس آزمون t زوجی میزان تغییرات تنها در گروه تحت تعلیم کتابدار معنادار بوده است. همچنین تغییر معناداری در نمره سواد اطلاعاتیِ پیش و پس آزمون دو گروه آموزش دیده به وسیله معلم و کتابدار رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study On Influence of Teaching Information Literacy by "Teacher" And "Librarian" on Improvement of Information Literacy Skills of Smart Female's High Schools Pupils in Tehran

نویسندگان [English]

  • N Poursahehi* 1
  • F Zandian 2
  • Fatima Fahimnia 3
چکیده [English]

Objective: This research is based on comparative study of teaching information literacy skills effectiveness by a teacher and a librarian in two smart high schools. A sample course was devised and used to gauge the effectiveness of these skills on pupils and determine the basis of eligibility for teaching “information literacy skills “at schools.
Methodology: Quasi-experimental and documentary method was deployed. 12 smart high schools in Tehran were surveyed. Absal and Nedai Azadi schools were selected because of their similarity in IT infrastructure and reputation. A librarian in Absal School and A teacher in Nedai Azadi School taught information literacy skills during four sessions (about 4 hours) in a 3 week.
Findings: Information literacy skills of pupils were observed before the course was offered. There was no meaningful difference between students in these two schools based on result of independent t test. The average of difference between post test and pre test scores demonstrated that the Liberian (1.33) and teacher (0.07) improved pupils’ information literacy skills. Based on paired t test, the difference rate was meaningful just in the group trained by the librarian. In general comparison between results of literacy skills, s scores pre and post test in two groups with teacher or librarian, there is meaningful difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • assessment
  • Information literacy
  • School library
  • Smart Schools
  • Tehran City.