رابطة میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

3 استاد یار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، مشخص کردن رابطة بین میزان استفادة اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی از فن‌آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی آنان در دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود.
روش: روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعة آماری پژوهش اعضای هیأت علمی گروه‌های آموزشی دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به تعداد 53 نفر شامل (10 نفر زن و 43 نفر مرد) بودند و به صورت سرشماری انتخاب شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد اعضای هیأت علمی به میزان متوسط از فن‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنند و عملکرد آموزشی آنان در سطح مطلوب قرار دارد و میان گروه‌های آموزشی از نظر میزان استفاده فن‌آوری اطلاعات تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین بین میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی با 53/0 = در سطح 001/0 رابطه معنی‌داری وجود داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationship between ICT Utilization and Academic Performance of Faculty Members of Faculty of Psychology and Education of University Of Tehran

نویسندگان [English]

  • Abass Bazargan Harandi 1
  • Amin Hoseiny Shavon 2
  • Rouhollah Mahdiuon 3
چکیده [English]

Objective: The present research attempts to identify the link between ICT utilization by faculty members and their academic performance in the
Faculty of Psychology and Education of Tehran University
Methodology: A survey was carried out. Sample was the total number of faculty members at Faculty of Psychology and Education (10 women and 43 men).
Findings: There is an average level of ICT utilization by the faculty members. Educational Performance was at a desired level and no significant differences were found among educational.
Keywords. ICT, Academic Performance, faculty Members, University of Tehran.

بیگلری، الهام، آگهی، حسین (1389). بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، فصلنامهعلوم و فناوری اطلاعات ایران، 26، (1): 44- 29.
پورآتشی، مهتاب، مختارنیا، محمد (1387). بررسی نظرات اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران پیرامون موانع استفاده از فناوری اطلاعات. علوم کشاورزی ایران، ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 18، (39): 205- 197.
خاصه، علی اکبر، حاتمی، علی (1389). رفتار اطلاع‌یابی و میزان استفاده اعضای هیئت علمی علوم انسانی از پایگاه های اطلاعاتی مطالعه موردی دانشگاه شیراز، همایش آسیب شناسی علوم انسانی در ایران. صص 284- 261. دسترسی: http://www.ensani.ir.
زمانی، بی بی عشرت، عبدالهی سید مجید؛ بابادی عکاشه، زهرا؛ سلیمانی، نسیم (1390). مطالعه سطح به کارگیری فناوری اطلاعات توسط استادان دانشگاههای دولتی استان اصفهان بر مبنای الگوی پذیرش مبتنی بر علاقه: یک بررسی تطبیقی، فصلنامهعلوم و فناوری اطلاعات ایران، 26، (3): 593- 571.
 سرمد، زهره، بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1389). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه، 1389.
سلیمانی، شیلا، موسوی، سیدیعقوب؛ مهری، پریرخ (1390). رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مهشد در سال 87-88، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 26، (4):781-801.
مجیدی، موسی، رسولی، شهلا (1388). بررسی میزان استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. دانش شناسی (علوم کتابداری اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)،   2، (4): 49-58.
مهرمحمدی، محمود (1383). بازاندیشیمفهومومدلولانقلابآموزشیدرعصراطلاعاتوارتباطات، برنامهدرسیدرعصرفناوریاطلاعاتوارتباطات، تهران، نشر آییژ.
Adeyemo, Sunday; A (2010). “The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Teaching and Learning of Physics”, International Journal of Educational Research and Technology, 1 (2) , pp. 48- 59.
Al-Ansari, H. (2006). “Internet use by the faculty members of Kuwait University”, The Electronic Library, 24 (6) , pp. 791-803.
Atilgan, D. & Ozlem (Gokkurt) B. (2006). “An Evaluation of Faculty Use of the Digital Library at Ankara University, Turkey”, the Journal of Academic Librarianship, 32 (1) , pp. 86-93.
Cohen, H. A (2010). “Computer mediated communication and publication productivity among faculty in association of Jesuit colleges and universities (AJCU) institutions”. Internet research, 6 (2، 3) , pp. 41-63.
Collis, B. & Mooned J (2002). Flexible Learning in a Digital World: Experiences and Expectations, London: Kogan Page.
Fry & et al (2008). A Hand book of teaching and learning in higher education, London and New York: Rutledge Flamer.
Kirkup, G. and Kirkwood, A. (2005). “Information and communications technologies (ICT) in Higher Education teaching - a tale of gradualism rather than revolution”, Learning, Media and Technology, 30(2) , pp. 185-199.
Saadé, R., Nebebe; F., and Tan, W. (2007). “Viability of the Technology Acceptance Model in multimedia learning environments: A comparative study”, Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects 3, pp.175-184.
Subair, S. K; & Kgangkenna, F (2004). Perception of Researchers in Botswana College of Agricultural (BCA) and Department of Agricultural Research (DAR) Regardings of the 18th. Annual Conference of the Association for International Agricultural and Extension Education, Durban, South Africa, 429-436.
Tezci, E. (2009). Teachers’ effect on ICT use in education: the Turkey sample, World Conference on Educational Sciences, p. 1286. Available online at: www.sciencedirect.com
Turab-N. khosi, D & Marshall, S (2009). “Quality management in course development and delivery at the University of the West Indies Distance Education Centre”, Quality Assurance in Education. 17(3) , pp. 264-280.
Yusuf, M. O (2005). “Information and communication technology and education: Analyzing the Nigerian national policy for information technology”, International Education Journal, 6(3) , p.321.
Zaraii zavaraki, E (2004). Uses of Network Communication in Higher Education, Proceeding of ED-MEDIA. World conference on Education Multimedia. Hypermedia and Telecommunications, June. .21-26, 2004, Lugarno, Switzerland.