بررسی مقایسه‏ای وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی و مقایسۀ وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان این دو رشته انجام شده است.
روش: این تحقیق از حیث هدف تحقیقی، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به‌شمار می‌آید. جامعۀ آماری شامل دانشجویان دکتری رشته‏های اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی است که از بین آنها 117 نفر با استفاده از روش تصادفی نسبی، به‏عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‏دهد که میانگین نمرات دانشجویان دکتری رشتۀ اطلاعات و دانش‏شناسی در مؤلفه‏های برقراری ارتباطات، رفتار اخلاقی، کار گروهی و رهبری گروه و مدیریت مسیر حرفه‎ای به طور معناداری بالاتر از میانگین به‌دست آمده از دانشجویان دکتری رشتۀ مدیریت آموزشی است. در مؤلفه‏های انجام دادن و مدیریت تحقیق و پاسخگویی مدنی، از ابعاد دیگر توسعۀ حرفه‏ای، میانگین نمرات این دو گروه تفاوت معناداری با هم دارند و میانگین به‌دست آمده برای دانشجویان دکتری رشتۀ اطلاعات و دانش‏شناسی در این دو مؤلفه، به میزان شایان ملاحظه‌ای پایین‏تر از میانگین به دست آمده از دانشجویان دکتری رشتۀ مدیریت آموزشی است. میانگین به دست آمده از دو گروه، در مؤلفه‏های کارآفرینی و خلاقیت، کارآمدی فردی، تدریس و آموزش و تفسیر و انتقال دانش، تفاوت معناداری ندارد و دو گروه دارای وضعیت به تقریب مشابهی هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Professional Development of PhD Students of ‘Information and Knowledge Studies’ and ‘Educational Administration’

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbas Pour 1
  • Hamid Rahimian 2
  • Javad PourKarimi 3
  • Hossein Taghavi 4
1 Associate Professor, Allameh Tabatabai University
2 Assistant Professor, Allameh Tabatabai University
3 Assistant Professor, Tehran University
4 PhD student, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Objective: the present study aims to determine and compare the professional development status of PhD students of ‘Information and Knowledge Studies’ and ‘Educational Administration’ courses
Methodology: The present study is an applied research in terms of aim, and is a descriptive-survey research in terms of data collection. The population of this study consists of PhD students of ‘Information and Knowledge Studies’ and ‘Educational Administration’ courses, among which 117 students were selected using relational random sampling.
Findings: The results of this research and comparing the mean score of students of both courses revealed that students of ‘Information and Knowledge Studies’ in contrast with students of ‘educational administrations’ was significantly greater in communication, ethical behavior, team-working and career management. The mean score of the two groups was significantly different in two other components of professional development, i.e. research management and civic accountability, and the mean obtained for students of ‘Information and Knowledge Studies’ in these two components is significantly lower than that of ‘educational administrations’ students.
The mean scores for two groups in entrepreneurship & creativity, self-efficiency, teaching, interpreting and transferring knowledge were not significantly different. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational administrations
  • Information Science and Knowledge Studies
  • PhD students
  • professional development