تدوین الزامات طراحی دایره‌المعارف‌ برخط امام علی "علیه‌السلام" از طریق ایجاد تیم‌های فرازمانی رسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی/دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران ، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی/دانشگاه تهران

چکیده

هدف: تیم‌های فرازمانی، تیم‌های مستعد انجام کارهای بزرگ و طولانی‌مدت بوده، تأثیر شگرفی بر توسعة ظرفیت تولید و مدیریت دانش دارند. از سویی، دایره‌المعارف‌ها از حیث نقش مؤثری که در آموزش، پژوهش و توسعه فرهنگ جوامع علمی ایفا می کنند، سرمایه دانشی ارزشمندی محسوب می‌شوند. قابل تأمل است که نگارش و بازپردازی دایره‎المعارف‌های بزرگ و به‌روز، از عهده یک نسل انسانی فراتر است و تدوین آن‌ها، با استفاده از تیم‌های کاری منسجم، در مدت زمانی طولانی، در ورای حیات یک نسل (تیم فرازمانی)، امکان‌پذیر می‌شود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تدوین الزامات و ویژگی‌های یک تیم فرازمانی رسمی برای توسعه یک دایره‌المعارف برخط، جامع، دیرپا، موثق، منسجم و فرازمانی، درباره جلوه‌های اصیل زندگی، شخصیت، سخنان، سیره و رهنمودهای امام علی (ع) است.
روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش به شیوه کیفی انجام شده، جامعة خبرگان پژوهش، افرادی بودند که در تدوین و نشر دایره‌المعارف‌ها، فرهنگ‌های لغت یا طراحی تیم‌های حرفه‌ای، سابقه همکاری و آگاهی کافی داشتند؛ از میان جامعه خبرگان پژوهش 12 نفر به روش گلوله‌برفی انتخاب شدند و با آنان مصاحبه شد. به‌طور منظم، متن هر مصاحبه‌ کدگذاری شد و ضمن تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها با روش تحلیل تم ، مفاهیم و تم‌های مربوط به این پژوهش از آن‌ها‌ استخراج شدند.
یافته‌ها: تم‌های حاصل از داده‌های گردآوری شده به صورت 10 تم اصلی و 50 تم فرعی ارائه و تعریف شدند و در قالب نقشه تم ساماندهی گردیدند.
اصالت اثر: این پژوهش با ملاحظه ضرورت تدوین دایره‌المعارف‌های برخط با استفاده از تیم‌های فرازمانی از بداعت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements Compilation for Building Formal Ultra-time Team, for Imam Ali (AS) Online Encyclopedia Development

نویسندگان [English]

  • Ali asghar Pourezzat 1
  • Afsaneh Dehghanpour Farashah 2
  • tayyebeh abbasi 3
1 Professor at University of Tehran, Faculty of Management, Tehran , Iran
2 PhD Student of public management, faculty of management, university of Tehran, Tehran, Iran.
3 assistant professor at University of Tehran, Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Ultra-time teams, being capable of conducting great and long-term deeds, have significant impact on the development of production capacity and knowledge management. Correspondingly, encyclopedias are considered valuable knowledge assets due to their influence in education, research, and culture of scientific communities. It is worth noting that composing such large scale and up to date encyclopedias runs beyond one human generation; therefore, utilizing collaborative work group running beyond one generation is necessary for developing a long-living encyclopedia. Hence, this study aims at compiling the prerequisites and qualifications associated with a formal ultra-time team whose purpose would be development of an online, comprehensive, long-standing, reliable, and ultra-time encyclopedia dealing with Imam Ali’s (AS) original life manifestations, personality, speeches and guidance.
Methodology: Based on the subject’s nature, the research was carried out in a qualitative manner. Moreover, the research experts’ community comprised individuals who were experienced and well-versed in compilation and publication of encyclopedias and dictionaries or designing work teams. Among the research experts’ community, 12 people were selected in a snowball manner and were interviewed. The texts of the interviews were regularly coded and analyzed by means of Thematic Analysis method. Finally, the related concepts and themes were extracted from them.
Findings: The themes obtained from the gathered data were distinguished in terms of 10 main and 50 sub themes and were organized in theme map.
Originality: Considering the necessity for compiling an online encyclopedia by means of ultra-time teams, this study enjoys specific novelty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS) Online Encyclopedia
  • ultra-time teams
  • Knowledge Management
  • ultra-time projects
ببی، ارل آر (1390)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
پورعزت، علی‌اصغر (1391)، تأملی برنقش گروه‌های کار فرازمانی در توسعه دانش از طریق تدوین دانشنامه‌ها و شرح‌نویسی بر کتاب‌های علمی و دانشگاهی، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، فصلنامه تخصصی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، سال شانزدهم، شماره 25، 27 -43.
پورعزت، علی‌اصغر؛ دهقانپور فراشاه، افسانه (1393)، طراحی ساختار دایره‌المعارف امام علی(ع) و تمدن‌سازی بر اساس آن، ازطریق توسعة تیم‌های فرازمانی در بنیاد نهج‌البلاغه، فصلنامه پژوهش‌های نهج‌البلاغه، سال 13، شمارة 40، 93-110.
خواستار، حمزه (1388)، ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی،  فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره هشتاد و پنچم، 161-174.
دهقانپور فراشاه، افسانه (1393). طراحی ساختار مناسب برای سازماندهی دایره‌المعارف امام علی(ع)، ازطریق توسعة تیم‌کاری فرازمانی در بنیاد نهج‌البلاغه، به راهنمایی علی اصغر پورعزت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی.
رضائیان، علی (1391)، تیم‌سازی در قرن بیست و یکم، چاپ پنجم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، 151- 198.
قرشی، محمدحسین (1375). تاریخچة دایره‌المعارف‌نویسی در جهان. کیهان فرهنگی، شماره 127، 22-33.
مقدسی، مهناز (1382). دانشنامه‌نگاری نشانه تحول فرهنگی در جامعه. کتاب ماه کلیات، دی و بهمن، 34-49.
Refrences
Alberts, D.J. (2007). A model of multidiscipline teams in knowledge-creating organizations, Team Performance Management, Vol. 13, No. 5/6, pp. 172-183.
Appelbaum, S.H., Bethune, M., Tannenbaum, R. (1999). Downsizing and the emergence of self-managed teams, Participation & Empowerment: An International Journal, Vol. 7, No. 5,pp. 109-130.
Boyatzis, R.E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage.
Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, pp. 77-101.
Britannica online Encyclopedia. (2017). Encyclopedia Americana, (https://www.britannica.com/topic/The-Encyclopedia-Americana).
Honts, C., Prewett, M., Rahael, J., Grossenbacher, M. (2012). The importance of team processes for different team types, Team Performance Management, Vol. 18, No. 5/6, pp. 312-327.
Iranica online Encyclopedia. (2017). Iranica Encyclopedia, http://www.iranicaonline.org/pages/about.
Kayes, A.B., Kayes, D.C., Kolb, D.A. (2005). Experiential learning in teams, Simulation and Gaming, Vol. 36, pp. 330-354.
Knapp, R. (2010). Collective (team) learning process models: a conceptual review, Human Resource Development Review, Vol. 9, No. 3, pp. 285-299.
Kozlowski, S.W.J., Ilgen, D.R. (2006). Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams, Psychological Science in the public interest, Vol. 7, No. 3, 77-124.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Malcolm, M. (2006). Team working: part I– an evaluation of current thinking, Industrial And Commercial Training, pp. 259-264.
Munyon, T.P., Summers, J.K., Ferris, G.R. (2011). Team staffing modes in organizations: Strategic considerations on individual and cluster hiring approaches, Human Resource Management Review, Vol. 21, No. 3, pp. 228–242.
Proehl, R.A. (1997). Enhancing the effectiveness of cross-functional teams, Team Performance Management, Vol. 3, No. 3, pp. 137-149.
Robbins, S.P., Judge, T.A. (2015). Organizational Behavior. 16th Edition, New Jersey: Pearson Education.
Salonsky, S.T. (2011). Team identification: a determining factor of performance, Journal of Managerial Psychology, Vol. 26, No. 3, pp.247–258.
Saunders, Mark, Lewis, Philip, Thornhill, Adrian. (2012). Research methods for business students, 6th edition, England: Pearson.
Villarreal, M., Kleiner, B.H. (1997). Analytical Tools for Facilitating Task Group Performance, Journal of Workplace Learning, Vol. 9, No 3, pp. 94–97.
Wakefield, R.L, Leidner, D.E., Garrison, G. (2008). A model of conflict, leadership, and performance in virtual teams, Information Systems Research, Vol. 19, 434-455.
Wikipedia. (2015). Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduction.
Wikipedia.(2016).Encyclopedia Americana, https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_Americana.
Wikipedia. (2016). Encyclopedia Iranica, https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_ Iranica .
Wikipedia.(2017).Encyclopedia Britannica, https://en.wikipedia.org/wiki/Encycloppedia_Britannica