بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب انجام شده است.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری 220 نفر از کارکنان رسمی شاغل در شرکت منطقه‌ای غرب در شهر کرمانشاه بود. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل تی دو نمونه‌ای مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته‏ها: نتایج به دست آمده گویای آن است که: 1. مدیریت دانش بر عملکرد شغلی و مؤلفه‏های آن (عملکرد رفتاری و عملکرد زمینه‌ای) و بر نوآوری باز و مؤلفه‌های آن (اکتشاف و بهره‌برداری) تأثیر مثبت و معناداری دارد. بین مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب به تفکیک جنسیت تفاوت وجود ندارد.
نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش می‏تواند مدیران را در طراحی برنامه‌های مدیریت دانش به منظور دستیابی به عملکرد شغلی بهتر، نوآوری باز بیشتر و برخورداری از مزیت رقابتی پایدار و توسعه پایدار یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship Between Knowledge Management with Job Performance and Open Innovation in Employees of West Regional Electric Company

نویسندگان [English]

  • faramarz soheili 1
  • saleh rahimi 2
  • Fatemeh Aivatvandy pour 3
1 Department of Library and Information Science, Payame Noor University
2 Faculty member
3 MA of knowledge and Information Sciences
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and job performance and open innovation among West Regional Electric Company employees.
Method: The research method was descriptive correlational and the statistical. Using simple random sampling 140 people were selected as sample. Three questionnaires were used for collecting data. For the validity of the questionnaires, management experts have been used. The reliability of the questionnaires was also based on Cronbach's alpha coefficient. The research data were analyzed using independent T-analysis and multiple regression analysis.
Findings: The findings indicate that: 1. Knowledge management has a positive and significant effect on job performance and its components (behavioral behavior and underlying performance). 2. Knowledge management has a positive and significant impact on open innovation and its components (exploration and exploitation). 3- There is a difference between the knowledge management with the job performance and the open innovation by gender.
Results: The results of research may help managers in designing knowledge management programs to achieve better business performance, more open innovation and a more sustainable competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Job Performance
  • Open Innovation
  • Employees of Western Regional Electric Company
منابع
استیفایی، سوما (1393). رابطـه بیـن مدیریت دانش و هوش سـازمانی. نشریه پیام آینده، (6)، 31-35.
بورقانی فرهانی، سهیلا؛ آبدارزاده، پدارم و فتوت، بنفشه(1395). اثر فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی­گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در­ رسانه­های نو­شتاری. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. ۶ (۱): ۲۳-۴۸.
بیراگل، مارک؛ جیتنز، دریک (1395). ایده استراتژی استارتاپ کارآفرینی ونوآوری.ترجمه سمیه مردمی.
حاضری، افسانه؛ صراف زاده، مریم (1385). مدیریت دانش در دانشگاه­ها و نقش کتابخانه­های دانشگاهی. نما، 5(4)، 5-1.
دهقان نجم، منصور (1388). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 1(10)،52-41.
رجبی دانالو، حسن؛ جندقی، غلامرضا (1388). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان (بنگاه های اقتصادی شهر ارومیه)، پایان نامه کار شناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
رجبی، حسن (1396). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در بنگاههای اقتصادی ارومیه. فصلنامه اقتصاد و مالیات، ۱ (۱) :۷۵-۸۰.
علامه، سیدمحسن؛ زارع، سید محسن (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد سازمانی، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، TRIZ، مهندسی و مدیریت نوآوری در ایران،5-6 آبان ماه، تهران.
غفاری، سعید؛ زنجیردار، مجید؛ حقدادی، مریم (1391). مطالعه راهبردی مدیریت دانش درکتابخانه­های دانشگاهی شهر اراک. ماهنامه اطلاع­یابی و اطلاع رسانی. 3(26)، 42-35.
فتاحی، رحمت الله (1366). اهمیت و نقش کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی - چارچوب یک طرح کلی. مجله جستارهای ادبی ;(2078)،  645-664.
فرزانه، محمد؛ روح بخش، هاجر و بذرافشان، مجتبی (1395). نقش واسطه­ای مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی. رساله مدیریت دولتی. 7(23)، 15-31.
محمدی، داوود (1389). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع کرمانشاه، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 43(14)، 43-36.
مصباحی جهرمی، نگارالسادات ؛ ادیب زاده ، مرضیه (1394). تاثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی. فصلنامه مطالعات دانش شناسی. 2(5)، 25-43.
مکی زاده، فاطمه؛ فرزین یزدی، محبوبه (1394) .شناسایی ابعاد سیستم مدیریت دانش در کتابخانه­های عمومی وتحلیل تاثیر آن بر توسعه نو آوری. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه). 21(3)، 425-447.
 
References
Alhammad, F., Al Faori S. & Abu Husan L.S. (2009). Knowledge Sharing In The Jordanian Universities. Journal of Knowledge Management Practice; 10(3), available at. http://www.tlainc.com/articl199.htm
Darroch, J. & McNaughton, R. (2002). Examining the link between knowledge management practices and types of innovation, Journal of Intellectual Capital, 3, 22-210.
Heskett, J.L. (1986). Managing in the Service Economy. Boston, MS: Harvard Business Press.
Huang, Y.H. (2014). Measuring Individual and Organizational Knowledge Activities in Academic Libraries with Multilevel Analysis. The Journal of  Academic Librarianship, 40, 436–446
Husted, |K. & Michailova, S. (2002). Diagnosing and fighting knowledge- sharing hostility. Organizational Dynamics. 31(1), 60-73.
Islam, M.A., Agarwal, N.K., & Ikeda, M. (2017). Effect of knowledge management on service innovation in academic libraries. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 43(3): 266-281.
Siggaard Jensen, H. (2008). Management and Learning in the Knowledge Society. The Journal of Regional Analysis & Policy. JRAP, 38(2): 130-137.
Qianzhen, C. (2005). The impact of knowledge creation and utilization processes on the effectiveness of innovation. Masters thesis, Concordia University. 2-147.