بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب انجام شده است.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری 220 نفر از کارکنان رسمی شاغل در شرکت منطقه‌ای غرب در شهر کرمانشاه بود. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل تی دو نمونه‌ای مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
یافته‏ها: نتایج به دست آمده گویای آن است که: 1. مدیریت دانش بر عملکرد شغلی و مؤلفه‏های آن (عملکرد رفتاری و عملکرد زمینه‌ای) و بر نوآوری باز و مؤلفه‌های آن (اکتشاف و بهره‌برداری) تأثیر مثبت و معناداری دارد. بین مدیریت دانش با عملکرد شغلی و نوآوری باز کارکنان شرکت برق منطقه‌ای غرب به تفکیک جنسیت تفاوت وجود ندارد.
نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش می‏تواند مدیران را در طراحی برنامه‌های مدیریت دانش به منظور دستیابی به عملکرد شغلی بهتر، نوآوری باز بیشتر و برخورداری از مزیت رقابتی پایدار و توسعه پایدار یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship Between Knowledge Management with Job Performance and Open Innovation in Employees of West Regional Electric Company

نویسندگان [English]

  • faramarz soheili 1
  • saleh rahimi 2
  • Fatemeh Aivatvandy pour 3
1 Department of Library and Information Science, Payame Noor University
2 Faculty member
3 MA of knowledge and Information Sciences
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and job performance and open innovation among West Regional Electric Company employees.
Method: The research method was descriptive correlational and the statistical. Using simple random sampling 140 people were selected as sample. Three questionnaires were used for collecting data. For the validity of the questionnaires, management experts have been used. The reliability of the questionnaires was also based on Cronbach's alpha coefficient. The research data were analyzed using independent T-analysis and multiple regression analysis.
Findings: The findings indicate that: 1. Knowledge management has a positive and significant effect on job performance and its components (behavioral behavior and underlying performance). 2. Knowledge management has a positive and significant impact on open innovation and its components (exploration and exploitation). 3- There is a difference between the knowledge management with the job performance and the open innovation by gender.
Results: The results of research may help managers in designing knowledge management programs to achieve better business performance, more open innovation and a more sustainable competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Job performance
  • Open innovation
  • Employees of Western Regional Electric Company