بررسی نقش مولفه های رهبری و فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش ضمنی کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران ، ایران

3 داشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

4 استاد گروه علم اطلاعات دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه نقش مولفه های رهبری سازمانی و فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش ضمنی در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاه های دولتی ایران است.
روش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، از نوع پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کتابدارانی است(600نفر) که در حال حاضر، در کتابخانه های دانشگاه های دولتی سطح یک کشور مشغول به فعالیت هستند. جامعه نمونه پژوهش، شامل 230 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های لازم برای تحقیق حاضر، از سه پرسشنامه محقق ساخته رهبری سازمانی ، فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش ضمنی با تعداد 63 سوال، جمع آوری شد.برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون اسپیرمن و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSSو PLS استفاده شد.
نتایح: نتایج نشان داد ؛ رابطه ی مثبت و معنی داری بین رهبری سازمانی با ابعاد(توانمند سازی گروهی، تیم سازی، مربی گری، خود ارزیابی مستمر و بهبود مستمر عملکرد) و فرهنگ سازمانی با ابعاد (انسجام و هماهنگی، مشتری مداری، یادگیری سازمانی، نیت و جهت استراتژیک و چشم انداز) با تسهیم دانش ضمنی دارد. براساس نتایح پژوهش، مولفه های رهبری سازمانی و فرهنگ سازمانی برتسهیم دانش ضمنی موثر بوده و نقش اساسی درتوانمندسازی کارکنان در انجام فعالیتهای سازمانی ،کسب مهارتهای لازم ، نوآوری و خلاقیت ،آینده نگری ، افزایش بهره وری ، وحدت سازمانی ، کسب مزیت رقابتی پایدار و تعلق خاطر به سازمان می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

. The Role of Organizational Leadership and Culture Parameters on Sharing of Tacit Knowledge of Library Staff in Iran Governmental Universities

نویسندگان [English]

  • gholamali roudi 1
  • afshin mousavi 2
  • soraya ziaei 3
  • hadi sharif mogaddam 4
1 PhD student in Information Science and Knowledge, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

. In current research, the role of organizational leadership and culture factors on tacit knowledge sharing among library staff in Iranian government universities has been examined.

Method: The research is practical regarding the purpose, and scanning in terms of data collection method. The statistical population of this research includes all librarians (600 person), working in the libraries of state first level universities in Iran. The sample population of the study consists of 230 person who were selected by simple random sampling. Required data were collected by three questionnaires according to the organizational leadership, organizational culture and tacit knowledge sharing with 63 questions. Analysis of obtained results was performed using Spearman test and structural modalities applying SPSS and PLS software .
Results: The analysis of the results have shown that these is a positive and significant relationship between organizational leadership and dimensions (group empowerment, team building, coaching, continuous self-assessment and continual performance improvement), and organizational culture with dimensions (coherence and coordination, customer orientation, Organizational learning, strategic direction and intention, and vision) with the sharing of tacit knowledge. Based on the research findings, the factors of organizational leadership and culture can affect tacit knowledge sharing. Moreover, it has an essential role on staff empowerment in conducting institutional affairs, achieving necessary skills, innovation and creativity, foresight, increasing the efficiency, constitutional unity, gaining a stable competitive advantage and belonging sense to the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Leadership
  • sharing tacit Knowledge
  • governmental Universities of Iran
منابع
رستمی، مهدی، قزلسفلو، مهدی و خوش کنش، ابولقاسم (1393) پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس فرهنگ‌سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره ششم شماره 21
ابطحی، سید حسین و صلواتی، عادل، (1385)، مدیریت دانش، انتشارات پیوند نو.
زارع متین، حسین، جندقی، غلام رضاو توره، ناصر (1393) شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، فصلنامه فرهنگ مدیریت سال چهارم، شماره 12
صیف، محمدحسن، ثابت مهارلویی، عباس، رستگار، احمد و طالبی، سعید (1394) عوامل مؤثر بر تمایل به اشتراک دانش در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 15(5):50-41.
فیض داود، دهقانی سلطانی مهدی، فارسی زاده حسین، غلامزاده رسول. بررسی تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۱۳۹6; ۳۲ (۳): ۷۳۱-۷۶۰
قلی پور، رحمت الله، صمدی میارکلائی، حمزه و صمدی میارکلائی،) 1394 (ارتقای توانمندسازی روانشناختی در پرتو اشتراک دانش. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 13(3):905-879
قلیچلی، بهروز و اسدی قراباغی، مهدی) 1394) تأثیر نیت و شایستگی‌های اشتراک دانش بر عملکرد شغلی کتابداران سازمانهای پروژه محور) مطالعه موردی: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی. (پژوهش‌های مدیریت در ایران، 19(4):184-161
مولوی, مهران و حسین یوسف پور،)1395)، نقش فرهنگ‌سازمانی در افزایش تسهیم دانش ضمنی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی، مالزی، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا).
Akosile, A., & Olatokun, W. (2019). Factors influencing knowledge sharing among academics in Bowen University, Nigeria. Journal of Librarianship and Information Science. https://doi.org/10.1177/0961000618820926
Biggart, N.W. & Hamilton, G.G. (2015). An Institutional theory of Leadership. Journal of Applied Behavioral Science, 23(4), 429-410
Edwards, John S. (2017), Systems for knowledge management along the supply chain. Designing and implementing global supply chain management
Foos, Ted., Schum, Gray and Rothenberg, Sandra(2006). Tacit Knowledge Transfer and the Knowledge Disconnect, Knowledge Management, Vol. 10, No. 1, 6-18.
Forcadell, F.J., Guadamillas, F., (2002), A Case Study on the Implementation of A Knowledge Management Strategy Oriented to Innovation, Knowledge and Process Management, Published online in Wiley InterScience:www.interscience.wiley.com, Vol. 9 No. 3, pp. 162–171.
Gangeswari Tangaraja Roziah Mohd Rasdi Maimunah Ismail Bahaman Abu Samah, (2015),"Fostering knowledge sharing behaviour among public sector managers: A proposed model for the Malaysian public service", Journal of Knowledge Management, Vol. 19 Iss 1 p
García-Sánchez, P., Díaz-Díaz, N. L., & De Saá-Pérez, P. (2019). Social capital and knowledge sharing in academic research teams. International Review of Administrative Sciences, 85(1), 191– 207. https://doi.org/10.1177/0020852316689140
McAdam, Rodney, Mason, Bob and McCrory, Josephine(2007). Exploring the Dichotomies Within the Tacit knowledge Literature:Towards a Process of Tacit Knowledge in Organizations, Knowledge Management, Vol.11, No. 2, 43-59.
Nakano, D., Muniz, J., & Batista, E. D. (2013). Engaging environments: Tacit knowledge sharing on the shop floor. Journal of Knowledge Management, 17, 290-306..
Huang, T. T., Chen, L., & Stewart, R. A. (2011). The moderating effect of knowledge sharing on the relationship between manufacturing activities and business performance. Knowledge Management Research & Practice, 8, pp. 285–306.
Pangil, F., & Nasurdin, A. M. (2019). Assessing the Relationship Between Organisational Commitment and Knowledge Sharing Behavior. Malaysian Management Journal, 13, 35-50.‏
Pei-Lee Teh, Hongyi Sun(2012). Knowledge sharing, job attitudes and organisational citizenship behaviour. Industrial Management & Data Systems. Vol. 112 No. 1, 2012. pp. 64-82. q Emerald Group Publishing Limited. 0263-5577. DOI 10.1108/02635571211193644
Rajendran Muthuveloo*, Narendran Shanmugam, Ai Ping Teoh(2017): The impact of tacit knowledge management on organizational performance: Asia Pacific Management Review. 1-10 Evidence from Malaysia
Suppiah, V., & Sandhu, M. S. (2011). Organizational culture's influence on tacit knowledge-sharing behaviour. Journal of Knowledge Management, 15, 462-477.
Suzilawati Ibrahim, Low Hock Heng. (2015).The roles of learning in stimulating knowledge sharing at SMEs. Procedia - Social and BehavioralSciences172(2015)230–237. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Watson, L. (2003), Applying Knowledge Management (e-book): Techniques for Building Corporate Memories, Morgan Kaufmann Publishers, pp. 5-10
Wang Sh., Noe R. Knowledge sharing: A review and directionsfor future research. Human Resource Management Review 2010;20(2): Publisher: Elsevier In., 115-131