الگوی کشف استعداد برای کتابداران کتابخانه های دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر بر الگوی" کشف استعداد کتابداران کتابخانه های دانشگاهی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش، به صورت آمیخته و با تلفیق دو روش کیفی ( داده بنیاد) و کمّی (توصیفی- پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفرخبره و در بخش کمّی شامل390 نفر از کتابداران بود که به روش نمونه گیری نظری و خوشه‌ای انتخاب شدند. در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختمند و در بخش کمّی پرسشنامه استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده‌ها در مرحله کیفی با روش کدگذاری داده‌ها با نرم‌افزار MAXQDA، و در مرحله کمّی بر مبنای روش تحلیل مولفه‌های اصلی و همچنین مدل‌یابی معادلات ساختاری(SEM) انجام شد.
یافته‌ها: ابعاد مؤثر بر استعدادیابی کتابداران در 6 بعد شامل پدیده مرکزی(شناسایی و انتخاب استعداد ، بکارگیری و جذب استعداد ، ارزیابی و توسعه)؛ شرایط علّی ( استعداد محوری در دانشگاه ، ارزش و جایگاه حرفه کتابداری در دانشگاه)؛ راهبردها (تجزیه وتحلیل جامع شغل کتابداری ، رویکرد مناسب دانشگاه به کتابداران مستعد ، توسعه فرایند آموزش کتابداران دانشگاه)؛ شرایط زمینه‌ای(بسترهای قانونی ، اهداف و چشم انداز دانشگاه ، مسائل اقتصادی و اجتماعی)؛ عوامل مداخله‌گر(شرایط محیطی)؛ و پیامدها(شکوفایی فردی استعدادهای کتابداری ، ارتقا کتابخانه و موفقیت دانشگاه ، رشد و توسعه کشور) شناسایی گردید.
ارزش : لزوم توجه به استعداد یابی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی سبب توسعه اثربخش کتابخانه‌های دانشگاهی می‌شود. با استفاده از الگوی ارائه شده در پژوهش و فراهم آوردن شرایط مناسب توسط سیاست‌گذاران نظام آموزشی و دانشگاههای دولتی وضعیت کتابخانه ها بهبودمی یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Talent detection pattern for the librarians of academic libraries

نویسندگان [English]

  • farideh jafari 1
  • Zohreh Mirhosseini 2
  • Ahmad Saeidi 3
1 PhD. student in Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Knowledge and Information Science, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Statistical Research and Information Technology, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: This study identifies the dimensions and factors affecting "talent identification in librarians of university libraries affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology.
Methodology: This research is a mixed study with a combination of qualitative (grounded theory) and quantitative (descriptive-survey). The statistical population include 15 experts, and 390 librarians whom were selected by theoretical and cluster sampling. A semi-structured interview was used in the qualitative part and a questionnaire in the quantitative part. Data analysis was performed by qualitative data coding method with MAXQDA. And based on principal component analysis method and structural equation modeling (SEM).
Findings: Effective dimensions on talent identification of librarians were identified in 6 dimensions : the central phenomenon (talent identification and selection talent recruitment, evaluation and development); Causal conditions (central talent in the university, value and position of the library profession in the university); Strategies (comprehensive analysis of librarianship job, appropriate university approach to talented librarians, development of university librarians training process); Background conditions (legal contexts, goals and prospects of the university, economic and social issues); Interfering factors (environmental conditions); And the consequences (individual flourishing of librarianship talents, library upgrades and university success, growth and development of the country) .
Originality: The need for comprehensive attention to the talent search of University librarians leads to effective development of university libraries. By using the pattern presented in this study and providing appropriate conditions by Higher Education policymakers and public universities, the status of academic libraries would be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Academic libraries
  • Talent Search
  • Librarians of University Libraries
  • Ministry of Science
  • research and technology
بنکداری، نسرین؛ مهران، گلناز؛ ماهرو زاده، طیبه و هاشمی، سید عباس (1395). “ویژگی‌های استاد شایسته در آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی”. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 7 (1)، 117-137.
حریری، نجلا؛ تبریزی، ناهید (1395). مدیریت استعداد و چانشین پروری در کتابخانه‌ها: مطالعه موردی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در شهر تهران". فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری، اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات). 9(33)، 27-35.
حسینی، شهیده؛ ابوالقاسمی، محمود؛ یداللهی فارسی، جهانگیر و رضایی زاده، مرتضی (1397). طراحی الگوی شایستگی‌های کارآفرینانه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه آموزش عالی ایران، 9 (1)، 123-167.
رمضانی، رضا (1381). مشکلات کنونی دانشگاهها و نظام توسعه علمی کشور. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور. 8(3)، 37-62
رومیانی، یونس (1398). طراحی الگوی استعدادیابی و استعدادگزینی اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های جامع با تراز عملکرد منطقه‌ای (مورد: دانشگاه لرستان). پایان نامه دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
سلیمی، قاسم؛ حیدری، الهام و کشاورزی، فهیمه (1394). شایستگی‌های اعضای هیات علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی؛ تأملی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 3 (7)، 85-103.
فلاح نوش‌آبادی، مهدی؛ خادم، سیدمهدی؛ مکاریان، سعید (1393). " مدیریت استعداد و حفظ منابع انسانی مستعد"(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کاشان). کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21. تهران: موسسه مدیران ایده‌پردازپایتخت ویرا، https://www.civilica.com/Paper-
مهری، داریوش، ابوالقاسمی، محمود؛ قهرمانی، محمد؛ محجوب، حسن (1397). "شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه راهبردی استعدادها". مطالعات بین رشته‌ای دانش راهبردی. 8(33)، 63-89
مصدق، هادی؛ زین آبادی حسن رضا؛ بهرنگی، محمدرضا و عبداللهی، بیژن (1395). آسیب‌شناسی فرایند جذب هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 8(3)، 183-210.
نصیری، مهدی، جهانیان، رمضان (1397). "نقش خلاقیت در مدیریت اموزشی". مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 36 2، 24-19.
References
 Al Arris, Akram; Cascio WayneF.; Paauwe,Japp(2014) “Talent management: Current theories and future research directions”. Journal of World Business 49(2014), 173-179
Acikgoz, Y. (2019). "Employee recruitment and job search: Towards a multi-level integration" Human Resource Management Review, 29(1), 1-13.
Berger, L. A., & Berger, D. R. (2010). The talent management handbook: Creating a sustainable Competitive advantage by selecting, developing, and promoting the best people: McGraw Hill Professional.
Bhatt, M. P., & Behrstock, E. (2010). Managing Educator Talent: Promising Practices and Lessons from Midwestern States. Learning Point Associates.
Cobb, A. (2011). Driving Competitive Advantage for Your University with Talent Management. Available at: http://dev-new.universitybusiness.com:8080/article/driving-competitive- advantage-your-university-talent-management
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 19(4), 304-313.
Hewitt, A. (2012). Higher Education Survey: The State of Human Resources Effectiveness. Retrieved from: https://docplayer.net/6973330-2012-higher-education-survey.html
Lewis, R. E., & Heckman, R. J. (2006). Talent management: A critical review. Human Resource Management Review, 16(2), 139-154.
Lynch, D. (2007). Can higher education manage talent? Retrieved June, 11, 2009.https://www.insidehighered.com/views/2007/11/27/can-higher-education-manage-talent
Malmgren McGee, D., & Hedström, L. (2016). Talent management-A study of attitudes among employees. Master’s Thesis course, MBA program, Blekinge Institute of Technology, School of Management.In.
Meyers, M. C., & Van Woerkom, M. (2014). The influence of underlying philosophies on talent management: Theory, implications for practice, and research agenda. Journal of World Business, 49(2), 192-203
Phillips, D. R., & Roper, K. O. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate, 11(1), 7-16.
Rudhumbu, N., & Maphosa, C. (2015). “Implementation of talent management strategies in higher education: evidence from Botswana”. Journal of Human Ecology, 49(1-2), 21-32.
Schuler, R. S. (2015). The 5-C framework for managing talent. Organizational Dynamics, 44(1), 47- 56.
Schweyer, A. (2010). Talent management systems: Best practices in technology solutions for recruitment, retention and workforce planning: John Wiley & Sons.
Tyagi, Sh., & Gurinder, S. & Tripti, A. (2017) Talent Management in Education Sector. International Journal on Cybernetics & Information. Vol.6, No.1/2
Ulrich, D., & Smallwood, N. (2012). What is talent? Leader to leader, 2012(63), 55-61.