تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با میانجیگری جو اخلاقی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران،

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 مربی، عضو هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران،

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با میانجیگری جو اخلاقی در کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز است.
روش‌: پژوهش حاضر از منظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از منظر روش از نوع مطالعات کمی است که به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز هستند که 87 نفر از آنان به روش سرشماری در پژوهش مشارکت داشتند. در این پژوهش از پرسشنامه‌های جو اخلاقی، عملکرد شغلی و اخلاق حرفه‌ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون‌هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق حرفه‌ای تأثیر معنا‌داری بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز و جو اخلاقی کتابخانه‌ها دارد. از سوی دیگر، جو اخلاقی تأثیر معنا‌داری بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که اخلاق حرفه‌ای از طریق جو اخلاقی تأثیر غیرمستقیم معنا‌داری بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی دارد. بر اساس نتایج، هر چهار فرضیه پژوهش تأیید شدند.
نتیجه‌گیری: وجود چهارچوب‌ها و رهنمودهای اخلاقی در کتابخانه‌های دانشگاهی می‌تواند زمینه برای ظهور و تثبیت جو اخلاقی در این کتابخانه‌ها را فراهم کند. یک کتابدار فقط در صورتی می‌تواند عملکرد مطلوبی از خود به جا بگذارد که در یک جو اخلاقی مطلوب بتواند توانایی‌های اخلاقی و رفتاری خود را نشان دهد و از این طریق می‌تواند به طیف‌های مختلف از مراجعان خدماتی متناسب با نیازها و خصوصیاتشان ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Professional Ethics on Job Performance Mediated by the Ethical climate in Ahvaz University Libraries

نویسندگان [English]

  • Mansoor Koohi Rostami 1
  • Saeid Gilani 2
  • Parvin Najafpour Moghadam 3
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 MLIS, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Instructor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of professional ethics on job performance by the mediation of the ethical climate in university libraries in Ahvaz.
Method: The present study was applied research in terms of purpose and a quantitative study in terms of method, which has been done by the descriptive-correlation method. The statistical population of the study was librarians of university libraries in Ahvaz, 87 of whom participated in the research by census method. In this study, questionnaires on ethical climate, job performance, and professional ethics have been used. Analyses of instrument reliability using Cronbach's alpha coefficient for the ethical atmosphere questionnaire (0.86); the job performance questionnaire (0.80), and the professional ethics questionnaire (0.95) were calculated. To analyze the data, tests such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and structural equation modeling (SEM) using the partial least squares method have been used.
Results: The results showed that professional ethics has a significant effect on the job performance of librarians of university libraries in Ahvaz and the ethical atmosphere of libraries. On the other hand, the moral atmosphere has a significant effect on the professional performance of librarians in university libraries in Ahvaz. The results also indicated that professional ethics through the ethical atmosphere has a significant indirect effect on the job performance of librarians in academic libraries. According to the results, all four research hypotheses have been confirmed.
Conclusions: The existence of ethical frameworks and guidelines in academic libraries can provide the basis for the emergence and consolidation of the ethical atmosphere in these libraries. A librarian can only perform well if he or she can demonstrate his or her moral and behavioral abilities in a favorable ethical environment and thus, can reach a wide range of clients tailored to their needs and characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional ethics
  • Ethical atmosphere
  • Job performance
  • University libraries
  • Librarians
اخوان، پیمان و یزدی‌مقدم، جعفر (1392). بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، ۸ (۲)، ۳۹-۵۴.
اسفندیاری‌مقدم، علیرضا و حسنلو، سکینه (1389). دیدگاه اعضای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران نسبت به اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداری. اخلاق در علوم و فناوری، (1-2)، 48-56.
اسفندیاری‌مقدم، علیرضا وگودرزی، قاسم (1392). دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی استان همدان دربارۀ مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای کتابداران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،۲۰(۳)، ۴۶۲-۴۴۷ .
اسمعیل‌پور، مسعود، عبدی؛ کیانوش، حسینی، محمد علی و بیگلریان، اکبر (۱۳۹۸). رابطه اخلاق کاری با عملکرد شغلی کارکنان اداری‌درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مراکز تابعه در سال ۱۳۹۶. توانبخشی، ۲۰(۱)، ۶۳-۵۲.
اندام، رضا؛ منتظری، امیر و ابویسانی، آسیه (1394). ارتباط بین اخلاق کاری، تعهد شغلی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 5(10)، 61-72.
رحمانی، حلیمه و رجب‌دری، حسین (1395). بررسی تاثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد سازمانی در مدیران صنعتی استان فارس. حسابداری ارزشی و رفتاری، 1(1)، 53-76.
رحیم‌نیا، فریبرز و نیک خواه فرخانی، زهرا (1390). تاثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان. اخلاق در علوم و فناوری، 6(4)، 84-94.
رمضانی، ناصر علی و عابدی‌فر، حسن (1398). فضیلت سازمانی. گرگان: نوروزی.
زارع، ملیحه و افشار، ابراهیم (1394). اخلاق حرفه‌ای و رابطه آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی در کتابداران. اخلاق در علوم و فناوری، 10(4)، 75-84.
سلاجقه، آزیتا و صفری، ثنا (1394). رابطه اخلاق حرفه‌ای با عملکرد استادان دانشگاه. اخلاق در علوم و فناوری، 10(3)، 103-110.
شجاعی‌فر، زینب، مرزیه افسانه، ناستی‌زایی، ناصر (1396). رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت دانش و درگیری شغلی. اخلاق زیستی، 7(23)، 17-28.
شعبانی، احمد؛ حبیبی، رضا و علیزاده، مصطفی. (1398). بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بانک‌ها بر نگرش و رفتار مشتریان. تحقیقات مالی اسلامی، 9(1)، 111-144.
صانعی، مهدی و یاری، مریم (1396).تحلیل مؤلفه‌های اصول اخلاق حرفه‌ای مدیران در حوزۀ مدیریت منابع انسانی. اخلاق در علوم و فناوری. ۹ (۱).
صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم، و حرمحمدی، مریم (1391). بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی. طلوع بهداشت، ۱۱ (۱)، ۶۵-۷۶
طالب‌نیا، قدرت اله و رجب دری، حسین (1396). بررسی تاثیر اخلاق حرفه‌ای بر انگیزش کارکنان. اخلاق، 7(25)، 77-101.
طالبی، بهمن و سیفی کمار سفلی، اصغر (1398). ارتباط اخلاق حرفه‌ای با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد سازمانی با نقش میانجی‌گری عملکرد محیطی در اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 2(18)، 81-97.
طاهری عطار، غزاله؛ پوراحمدی، معین و هراتی، مسعود (1397). تحلیل اثر ‌اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی با میانجی‌گری جو اخلاقی. پژوهش نامه مدیریت تحول، 11(1)، 27-56.
مرادی، سعید؛ صادق‌زاده، فریده و سابک زهی، محمد امین (1398). رابطه اخلاق حرفه‌ای و هوش اخلاقی با عملکرد مدیران مدارس شهرستان نیک شهر؛ پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش‌ و پرورش، 10، 11-1. 
مصباحی، مریم و عباس زاده، عباس (1392). الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی). اخلاق زیستی، 3(10)، 11-34.
مومن‌پور، نیشتمان؛ حسنی، محمد و قاسم‌زاده، ابوالفضل (1394). نقش جو اخلاقی بر ابعاد درگیری شغلی کارکنان. اخلاق زیستی، 5(17)، 65-90.
موسوی، محمد و عربشاهی، احمد (1393). رابطه اخلاق با تعالی سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، 9 (2)، 11-1.
نیازآذری، کیومرث؛ عنایتی، ترانه؛ بهنام‌فر، رضا و کهرودی، زهرا (1393). رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی، پرستاری ایران، 27(87)، 34-42.
هاشمی ،سید اسماعیل؛ مرضایی، زینب؛ بشلیده کیومرث و نعامی، عبدالزهرا (1395). تحلیل مدل پیامدهای جو اخلاقی سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، 1۱(۳)، ۵۸-۴۹.
هدایتی، علی‌اصغر؛ برجعلی زاده، راضیه و اله‌بداشتی، ندا (1390). اخلاق حرفه‌ای در آموزه‌های دینی. تاریخ پزشکی، 3(8)، 37-63.
References
Akhavan, P., & Yazdimoghadam, J. (2013). Exploring the twin role of ethics and knowledge management on organizational performance. Ethics in Science and Technology, 8(2), 39-54. [in Persian]
Al-Qudah, S., Obeidat, A. M., & Shrouf, H. (2020). The impact of strategic human resources planning on the organizational performance of public shareholding companies in Jordan. Problems and Perspectives in Management, 18(1), 219. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.19
Andam, R., Montazeri & A., Abavisani, A. (2015). The relationship between work ethic, job commitment and job performance among employees of the offices of sport and youth in Khorasan Razavi Province. Contemporary Studies on Sport Management, 5(10), 61-72. [in Persian]
Arasteh, H., & Jahed, H. (2011). Observing ethics in universities and higher education centers: An alternative for improving behaviors, Science Cultivation Journal, 1 (2), 31-40. [in Persian]
Carlin, B., & Gervais, S. (2009). Work ethic, employment contracts, and firm value. The Journal of Finance, 64(2), 785-821. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01449.x
Chun, J. S., Shin, Y., Choi, J. N., & Kim, M. S. (2013). How does corporate ethics contribute to firm financial performance? The mediating role of collective organizational commitment and organizational citizenship behavior. Journal of Management, 39(4), 853-877. https://doi.org/10.1177/0149206311419662
Dole, W. V., Hurych, J. M., & Koehler, W. C. (2000). Values for librarians in the information age: an expanded examination. Library Management, 21(6), 285-297.  https://doi.org/10.1108/01435120010327597
Esfandiyari Moghadam, A. & Ghodarzi, G. (2014). The Attitudes of Librarians in Hamadan Public Libraries Regarding the Professional Ethics. Research on Information Science & Public Libraries, 20 (3), 447-462. [in Persian]
Farouk, S., & Jabeen, F. (2018). Ethical climate, corporate social responsibility and organizational performance: evidence from the UAE public sector. Social Responsibility Journal, 14(4), 737-752  https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2017-0002
Fernández-del-Río, E., Koopmans, L., Ramos-Villagrasa, P. J., & Barrada, J. R. (2019). Assessing job performance using brief self-report scales: The case of the individual work performance questionnaire. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 35(3), 195-205. DOI:10.5093/jwop2019a21
Filipova, A. A. (2011). Relationships among ethical climates, perceived organizational support, and intent-to-leave for licensed nurses in skilled nursing facilities. Journal of Applied Gerontology, 30(1), 44-66. https://doi.org/10.1177/0733464809356546
Finlay, P. N. (2000). Strategic management: An introduction to business and corporate strategy. Pearson Education.
Gholami, A. (2009). Ethical organization: problems, obstacles and the solutions. Police Human Development, 6(25), 63-83. [in Persian]
Hartog, M., & Winstanley, D. (2002). Ethics and human resource management: Professional development and practice. Business & Professional Ethics Journal, 21(2), 3-9. https://doi.org/10.5840/bpej200221210
Hashmi, H. (2018). The effect of organizational climate on organizational silence, Case study Azad University. Journal of Educational Leadership and Management, 3(10), 23-51. [in Persian]
Hatami-Marbini, A., Agrell, P. J., Tavana, M., & Khoshnevis, P. (2017). A flexible cross-efficiency fuzzy data envelopment analysis model for sustainable sourcing. Journal of Cleaner Production, 142, 2761-2779. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.192
Hersey, H. & Goldsmith, M. (1980). A situational approach to performance planning. Training and Development Journal, Madison, 34(11), 38. 
Isfandyari Moghaddam, A., & Hasanlo, S. (2010). Viewpoint of members of Iranian library and information science association in relation to librarianship codes of ethics. Ethics In Science & Technology, 5(1-2), 48-56. [in Persian]
Kusuma, A. H. P., Rina, R., & Syam, A. H. (2018). The main role of locus of control and professional ethics on lecturer’s performance (Indonesian lecturer empirical study). International Review of Management and Marketing, 8(5), 9.
Mohamad, M., & Jais, J. (2016). Emotional intelligence and job performance: A study among Malaysian teachers. Procedia Economics and Finance, 35, 674-682. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00083-6
Momenpur, N., & Hasani, M., & Ghasem Zade, A. (2015). The role of ethical climate in staffs’ job involvement dimensions. Journal of Bioethics, 5(17), 65-90. [in Persian]
Moore, G., & Beadle, R. (2006). In search of organizational virtue in business: Agents, goods, practices, institutions and environments. Organization Studies, 27(3), 369-389. https://doi.org/10.1177/0170840606062427
Mosavi, M., & Arabshahi, A. (2014). The relationship between ethics and organizational excellence. Journal of Ethics in Science and Technology, 9(2), 86. [in Persian]
Niazazari, K., & Enayati, T., & Behnamfar, R., & Kahroodi, Z. (2014). Relationship between professional ethics and job commitment. Iran Journal of Nursing (Ijn), 27(87), 34-42. [in Persian]
Rahimnia, F., & Nikkhah Farkhani, Z. (2012). The effects of ethical climate on organizational identity and turnover intentions among salespeople. Ethics in Science & Technology, 6(4), 84-94. [in Persian]
Rahmani, H., & Rajab Doory, H. (2016). Investigating the impact of professional ethics on organizational performance in industrial managers of Fars Province. Iranian Journal of Behavioral & Valued Accounting, 1(1), 53-76. [in Persian]
Sabiu, M. S., Kura, K. M., Mei, T. S., Raihan Joarder, M. H., & Umrani, W. A. (2019). The mediating role of ethical climate in the relationship between performance appraisal and organizational performance. International Journal of Public Administration, 42(8), 642-653. https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1498105
Saeid Moradi, S., Sadeghzadeh, F., Sabokzahi, M. (2019). The Relationship between Professional Ethics and Ethical Intelligence with the Performance of School Directors City nickname city, Journal of New Advances in Psychology, Training and Education, 2(10), 1-11. [in Persian]
Safarzadeh, H., & Tadayon, A., & Hormohammadi, M. (2012). The evaluation of effects of knowledge management strategy on organizational innovation and performance (A case study in community health centers of North Part of Fars Province). Toloo-E-Behdasht, 11(1), 76-86. [in Persian]
Sagheb Esmaeelpour M, Abdi K, Hosseini M A, Biglarian A. (2019). The relationship of work ethics with job performance of the administrative and medical staff of the University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences and its affiliated centers in 2017. Archives of Rehabilitation, 20 (1), 52-63. http://dx.doi.org/10.32598/rj.20.1.52 [in Persian]
Salajegheh, A., & Safari, S. (2015). Relationship between professional ethics and function of professors. Ethics In Science & Technology, 10(3), 103-110. [in Persian]
Sanei, M., & Yari, M. (2014). Analysis the component of professional ethics of managers in the field of human resource management. Ethics in Science and Technology, 9 (1). [in Persian]
Shabani, A., & Habibi, R., & Alizadeh, M. (2020). Investigating the impact of banks’ social responsibility on the attitude and behavior of customers. Islamic Finance Researches, 9(1), 111-144. [in Persian]
Sherill, D. W. (2008). An exploratory study of ethical climate perceptions of the banking industry in the charlotte, North Carolina region. Doctoral dissertation, Capella University
Shojayifar, Z., & Marziyeh, A., & Nastiezaie, N. (2017). The relationship between professional ethics with knowledge management and job involvement. Journal of Bioethics, 7(23), 17-28. [in Persian]
Swenson, G. & Wood, G. (2011). A conceptual framework of corporate and business ethics across organizations. The Learning Organization, 18(1), 21-35. https://doi.org/10.1108/09696471111095975
TaheriAttar, G., Pourahmadi, M., & Herati, M. (2019). An analysis of the effect of professional ethics on organizational performance and trust through the mediating role of ethical climate. Transformational Management Journal, 11(21), 27-56. [in Persian]
Talebi, B., Seify Komar Sofla, A. (2020). The relationship of professional ethics with social responsibility and organizational performance with the intermediation function of environmental performance in the general directorate of economic affairs and finance of East Azarbaijan. Journal of Accounting and Management Vision, 2(18), 81-97. [in Persian]
Talebnia, G., & Rajabdoori, H. (2017). The investigation of the impact of professional ethics on motivation of staff. Ethics, 7(25 (47), 77-101. [in Persian]
Victor, B., & Cullen, J. (1987). A theory and measure of ethical climate in organizations. Administrative Science Quarterly, 33, 51-71.