دوره و شماره: دوره 56، شماره 3، مهر 1401، صفحه 1-98 
الگوی ساختاری تأثیر روابط حرفه‌ای و رهبری بر اشتراک دانش

صفحه 29-44

علی شعبانی؛ فاطمه باقری؛ حسین تقوی؛ علی خالق خواه


سالیابی منتخبی از نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران با استفاده از آزمایش کربن 14

صفحه 63-80

لی لی کردوانی؛ علی آقایی؛ فرانک بحرالعلومی؛ رسول جعفریان؛ میشائیل جوزف مارکس؛ ایرنا هایداش