شناسایی ابعاد مدیریت راهبردی مصرف رسانه‌ای (مورد مطالعه: شبکه اجتماعی آپارات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: boujarzadeh@gmail.com

2 (نویسنده مسئول)؛ استاد مدعو گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران / استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران. رایانامه: arbatani@ut.ac.ir

3 استادیار گروه علم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران. رایانامه: goopgoopi@gmail.com

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ابعاد مدیریت راهبردی مصرف رسانه‌ای در بین شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد در ایران شامل آپارات است.
روششناسی: روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی (تحلیلی) محسوب می‌شود. جامعه آماری در این تحقیق، مدیران و کارشناسان شبکه اجتماعی آپارات و خبرگان و کارشناسان مدیریت رسانه هستند که نمونه آماری براساس روش نمونه در دسترس (گلوله برفی) انتخاب شدند به همین منظور، در مرحله اول با استفاده از مطالعه‌ای که در زمینه کیفی و مصاحبه انجام شد، مصاحبه‌ها با شش نفر از خبرگان رسانه آپارات صورت گرفت و در نهایت مؤلفه‌های تأثیرگذار بر مصرف رسانه‌ای شبکه‌های داخلی پرکاربرد در ایران استخراج گردید و با روش کدگذاری این عوامل فهرست شدند. سپس، با استفاده از روش ماتریس SWOT عوامل داخلی و خارجی و نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی و دسته‌بندی شدند.
یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که در بخش نقاط قوت مهمترین مؤلفه‌ها شامل 1. افزایش تعداد مخاطبان جدید داخلی و خارجی، 2. دسته‌بندی مطلوب و چینش مؤثر مطالب، 3. ایمن‌سازی و افزایش امنیت اطلاعات؛ مهمترین مؤلفه‌های نقاط ضعف شامل 1. ضعف در برقراری ارتباط با کاربران از طریق سایر ابزارها، 2. پایین بودن میزان مشارکت در لایک، اشتراک‌گذاری، دایرکت، ذخیره کردن، کامنت و … در هر اشتراک پست‌های آپارت، 3. ضعف در تولید محتوای مناسب، مهمترین مؤلفه‌های فرصت‌ها شامل 1. توجه بیشتر افکار عمومی به شبکه.های اجتماعی، 2. در دسترس بودن شبکه‌های اجتماعی در بین آحاد جامعه، 3. اپیدمی کرونا و گرایش جامعه به استفاده از فضای مجازی برای امورات روزمره و مهمترین مؤلفه‌های تهدیدات شامل 1. افزایش رقابت‌پذیری در بین پلتفرم‌های چندرسانه‌ای، 2. ضعف در روزآمدسازی قوانین و مقررات دولتی در زمینه شبکه‌های اجتماعی، 3. عدم واردات فناوری‌های به روز در زمینه شبکه‌های اجتماعی می‌شود.
نتیجهگیری: نتایج کلی پژوهش نشان داد که رسانه‌های اجتماعی نقش برجسته‌ای در هدایت، راهبری، تهییج، ترغیب و... آحاد جامعه و کاربران به سمت موضوعات و رویدادهای مختلف اجتماعی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions of Strategic Management of Media Consumption (Case study: Aparat Social Network)

نویسندگان [English]

  • Majid Boujarzadeh 1
  • Taher Roshandel Arbatani 2
  • Neda Soleymani 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. E-mail: boujarzadeh@gmail.com
2 (Corresponding author), Visiting Professor, Department of Media Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran / Professor, Department of Media Management, Faculty of Management, University of Tehran, Iran. E-mail: arbatani@ut.ac.ir
3 Assistant Professor, Department of Communication Science, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran. E-mail: goopgoopi@gmail.com
چکیده [English]

Objective: Social media is an integral part of social media. Social media is a big concept that has emerged with the advent of new technologies such as the Internet and mobile phones. Social media is based on the interests of individuals and groups because of the location of the Internet.
Materials and Methods: In fact, social media is based on public participation. In this article, the researcher seeks to design a strategic management of media consumption. For this purpose, in the first stage, using a qualitative study and interview, interviews were conducted with six media experts of Aparat (www.aparat.com), and finally, the components affecting the consumption of network media. Aparat is an Iranian video-sharing service, which began in 2011.  Frequently used domestic products were extracted in Iran and these factors were listed by the coding method. In the second stage, internal and external factors and strengths, weaknesses, opportunities, and threats were identified and categorized using the SWOT matrix method.
Results: The results showed that in the section of strengths, the most important components include 1. Increasing the number of new domestic and foreign audiences, 2. Optimal classification and effective arrangement of materials, and 3. Promoting security and increasing information security. The most important components of weaknesses include 1. Weakness in establishing communicating with users through other tools, 2. The low level of participation in likes, sharing, direct, saving, commenting, etc. in each share of Apart posts, 3. Weakness in producing appropriate content. The most important components of opportunities include 1. More attention to thoughts general to social networks, 2. Availability of social networks among members of the society, and 3. Corona epidemic and society's tendency to use virtual space for daily affairs. The most important components of threats include 1. Increasing competitiveness among multimedia platforms, 2. Weakness in updating government laws and regulations in the field of social networks, and 3. Failure to import up-to-date technologies in the field of social networks.
Conclusion: Based on the results of the research it can be concluded that social media have a prominent role in guiding, directing, stimulating, and persuading the society members and users towards various social issues and events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic management
  • Media consumption
  • Social networks
  • Online video sharing
  • Aparat
احمدوند، علی‌محمد (1396). ارائه مدل پذیرش فناوری شبکه‌های اجتماعی بومی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان‌کی.
اکبری، کشور (1397). نقش سواد رسانه‌ای در مصرف رسانه‌ای (دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران). پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دیپلماسی در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق، قیام دشت.
اوانز و اسچیمالنس، (2006). چگونه پلتفرم‌های نرم‌افزاری نوآوری و صنایع تبدیل را هدایت می‌کنند. موتور‌های پنهان،
آبچر، حسین (1396). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تعارضات زناشویی (با تاکید بر تلگرام و اینستاگرام). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
بصیریان جهرمی، حسین (1393). سیاست و مصرف رسانه‌های اجتماعی مجازی در ایران: چالش‌ها، فرصت‌ها و تبیین یک مدل پیشنهادی. پایان‌نامه دکتری رشته علوم انسانی. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
بیگ‌زاده، زهرا (1396). مصرف رسانه نسل‌ها واعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شهررشت). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، اسفند 1396 .
تبریزی، منصوره (1396). سلامت خانواده و مصرف رسانه. پایان نامه دکتری رشته علوم اجتماعی، جامعه شناسی فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
تقدیری‌اردکان، علی (1396). تدوین راهبردهای بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی در رسانه ملی با مدل SWOT. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، رشته مدیریت مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و هنر یزد، دانشکده علوم انسانی، یزد.
جعفری، علی و فتحی، حبیب‌الله (1395). رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی). مطالعات رسانه‌های نوین، 3(9)
چوداری، پاول (2015)، مقیاس پلتفرم‌های نرم‌افزاری: چگونه یک مدل تجاری نوظهور به نوآوری کمک می‌کند تا امپراتوری‌های بزرگی را با حداقل سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. چاپ اول،15 سپتامبر 2015.
حسنی، مینا (1396). بررسی تأثیر میزان و نوع مصرف رسانه‌ای (شبکه‌های اجتماعی) مادران بر سبک فرزندپروری آنان (مورد مطالعه: مادران شهر بسطام در استان سمنان). پایان نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران.
حلاجزاده هدا؛ شنوا، معصومه و نوری، سعید (1397). بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و هویت ملّی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور رشت). پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان، 15، 8 -31.
خدایاری، کلثوم، حسینی، فاطمه و سعیدی، حمیده (1393). میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد). پژوهش‌های ارتباطی، 21(1)،167-192.
References
Aljuboori, A. F., Fashakh, A. M., & Bayat, O. (2020). The impacts of social media on University students in Iraq. Egyptian Informatics Journal, 21(3), 139-144. https://doi.org/10.1016/j.eij.2019.12.003
Baccarella, C. V., Wagner, T. F., Kietzmann, J. H., & McCarthy, I. P. (2018). Social media? It's serious! Understanding the dark side of social media. European Management Journal, 36(4), 431-438. https://doi.org/10.1016/j.emj.2018.07.002
Dalvi-Esfahania M, Niknafs A., Kussc D., Nilashid M, Afrougha S. (2019). Social media addiction: Applying the DEMATEL approach. Telematics and Informatics, 43 (2019) 101250.
Graig, S. (2013). By the numbers: 50 Amazing Facebook stats. DMR. Retrieved from https://expandedramblings.com/index.php/amazon-statistics/ 
Heinrichs, J. H., Lim, J. S., & Lim, K. S. (2011). Influence of social networking site and user access method on social media evaluation. Journal of Consumer Behaviour, 10(6), 347-355. https://doi.org/10.1002/cb.377
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
Marino, C., Gini, G., Angelini, F., Vieno, A., & Spada, M. M. (2020). Social norms and e-motions in problematic social media use among adolescents. Addictive Behaviors Reports, 11, 100250. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100250
Razaque, A., Rizvi, S., Almiani, M., & Al Rahayfeh, A. (2019). State-of-art review of information diffusion models and their impact on social network vulnerabilities. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 34(1), 1275-1294. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.08.008
Ricardo, F. J. (2009). ‘Until Something Else’ – A Theoretical Introduction. In Cyberculture and New Media (pp. 1-20). Netherlands: Rodopi.
Men, L. R., O’Neil, J., & Ewing, M. (2020). Examining the effects of internal social media usage on employee engagement. Public Relations Review, 46(2), 101880. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2020.101880   
Terzi, B., Bulut, S., & Kaya, N. (2019). Factors affecting nursing and midwifery students’ attitudes toward social media. Nurse Education in Practice, 35, 141-149. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.02.012
 Wang, X., Yu, C., & Wei, Y. (2012). Social media peer communication and impacts on purchase intentions: A consumer socialization framework. Journal of Interactive Marketing, 26(4), 198-208. https://doi.org/10.1016/j.intmar.2011.11.004