بررسی رابطه بین میزان مشارکت در مدیریت دانش با تمایل به تفکر انتقادی کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jlib.2022.349006.1642

چکیده

هدف: هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین میزان مشارکت در مدیریت دانش با تمایل به تفکر انتقادی در بین کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر شیوه پژوهش توصیفی همبستگی و از شاخه پیمایشی است؛ و برحسب هدف در دسته پژوهش‌های کاربردی جای می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران که تعداد آنها 210 نفر بود، تشکیل دادند؛ و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 136 نفر بدست آمد. برای جمع‌آوری داده از دو پرسش‎نامه استاندارد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش کالکارنی و همکاران (2006) و پرسش‎نامه تمایل به تفکر انتقادی کالیفرنیا (1992) استفاده شد. هر دو پرسش‎نامه از نظر روایی توسط استاد راهنما تایید شدند؛ و پایایی پرسش‎نامه‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش‎نامه میزان مشارکت کارکنان در مدیریت دانش (0.946) و برای پرسش‎نامه تمایل به تفکر انتقادی (0.933) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از نرم افزاز اس.‌پی.‌اس.‌اس. انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین متغیر گرایش به تفکر انتقادی و مشارکت در مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: پژوهشگران تفکر انتقادی را در دو بعد مهارت‌ها و تمایلات تفکر انتقادی تعریف و بررسی می‌کنند، در پژوهش‌های قبلی رابطه بین مدیریت دانش و بعد مهارت‌ها بررسی شده بود اما در این پژوهش به بررسی رابطه بین مشارکت در مدیریت دانش و بعد تمایل به تفکر انتقادی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Level of Participation in Knowledge Management and the Critical Thinking Tendency of Librarians of Central Libraries of Public Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Heidarnezhad 1
  • Fatima Fahimnia 2
1 MSc. student, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to identify the relationship between the level of participation in knowledge management and the critical thinking tendency among librarians of central libraries of public universities in Tehran.
Methodology: This research is descriptive-correlational in terms of research method and is a survey branch. In addition, according to the purpose, it falls into the category of applied research. The statistical population of this study consisted of librarians of the central libraries of public universities in Tehran, whose number was 210 people. Using the Morgan table, a sample number of 136 people was obtained. Data were collected using two standard questionnaires: Employee Participation in Knowledge Management (Kulkarni et al. (2007)) and the California Critical Thinking Tendency Questionnaire (1992). The supervisor validated both questionnaires. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha coefficient for the questionnaire on employee participation in knowledge management was 0.946 and for the questionnaire of critical thinking tendency was 0.933. The data analysis was done through descriptive statistics and inferential statistics using SPSS software.
Results: The results of data analysis showed that there is a significant positive relationship between the variable of critical thinking tendency and participation in knowledge management.
Conclusion: Researchers define and examine critical thinking in two dimensions: critical thinking skills and tendencies, in previous researches the relationship between knowledge management and the skills dimension was investigated, but in this research, the relationship between participation in knowledge management and the dimension of tendency to critical thinking was investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Critical Thinking
  • Critical Thinking Tendency
  • Academic Libraries
  • Librarians
اندایش، سیف‌الله (1391). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی.
ایران‌زاده، سلیمان؛ فخیمی‌آذر، سیروس، و جداری سفیدگری، ایوب (1394). بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت دانش بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از روش تحلیل عاملی در موسسات مالی و اعتباری شهرستان تبریز. مدیریت بهرهوری، 9(33)، 27-45.
بستامی، نسرین (1397). بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، واحد کرمانشاه، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
حجازی، سیدیوسف؛کرمی دارابخانی، رویا و رضوانفر، احمد (1395). بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده‌های کشاورزی غرب کشور. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-47(4)، 825-838..
حسن زاده، محمد (1386). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساختها. تهران: کتابدار.
رهنما، اکبر؛ میرزامحمدی، محمدحسن و بیجوند، فرامرز (1392). بررسی رابطه تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد. پژوهشهای آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد، 20(3)، 257-288.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1377). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه.
سروری، محمد؛موسوی‌چلک، افشین و ضیایی، ثریا (1396). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تفکر انتقادی کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. تعامل انسان و اطلاعات، 4(4)، 64-74.
سفیری، خدیجه؛ میرسندسی، محمد و عموعبدالهی، فاطمه (1395). بررسی رابطه تفکر انتقادی و ابعاد دینداری در بین دانشجویان کارشناسی ارشد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 5(3)، 457-484.
صفرپور سوخته کلائی، علیرضا (1398). بررسی رابطه میزان تفکر انتقادی با مدیریت دانش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر. تحقیقات جدید در علوم انسانی، 3، 71-92.
عباسی، پروین و دیگران (1392). گرایش به تفکر انتقادی و ارتباط آن با عزت‌نفس در دانشجویان پزشکی دوره پیش بالینی و بالینی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13(6)، ص 498-508.
کارآموزیان، مریم؛ تیرگر، هدایت و  پورکیانی، مسعود (1395). جایگاه و اهمیت تفکر انتقادی در سازمان و مدیریت. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری. تبریز، دانشگاه تبریز.
مسلمی، زهرا (1392). رابطه مهارت‌های تفکر انتقادی و راهبردهای فراشناختی با سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 91-92. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه اراک، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
نیک‌مهر، جمال (1393). بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
References
Aytaç, K. Y. (2017). The effect of critical thinking and knowledge sharing on the professional performance of sports team leaders at Trabzon Universities, Turkey. European Journal of Physical Education and Sport Science, 3(11), 93–101. https://doi.org/10.5281/zenodo.1011167
Facione, P. A., Sánchez, C. A., Facione, N. C., & Gainen, J. (1995). The disposition  toward critical thinking. In Source: The Journal of General Education, 44(1).
Jou, M., Lin, Y.-T., & Wu, W. (2014). Interactive Learning Environments Effect of a blended learning environment on student critical thinking and knowledge transformation. https://doi.org/10.1080/10494820.2014.961485
Mcmullin, S. L. (2018). The correlation between information literacy and critical thinking of college: An exploratory study. Doctoral Dissertation, University of North Texas.
Yeh, Y. C. (2012). A co-creation blended KM model for cultivating critical-thinking skills. Computers and Education, 59(4), 1317–1327. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.05.017